SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein

Jan Wissenslaan 9 3341 GG Hendrik-Ido-Ambacht

 • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein
 • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein
 • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein
 • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein
 • Schoolfoto van SOL Villa Ambacht, Dalton speel-ontwikkel-leerplein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De kinderen werken binnen hun eigen unit onder begeleiding van de groepsleerkracht. Een onderwijsassistent of ambulante leerkracht ondersteunt in de unit. Verder werken de groepsleerkrachten binnen de unit samen. Bij afwezigheid van de eigen leerkracht streven wij ernaar om de kinderen binnen de eigen unit op te vangen onder begeleiding van een invalleerkracht. Het welbevinden in de groep en de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen is op deze manier gegarandeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op SOL Villa Ambacht werken we met units, units zijn ‘eenheden’ van minimaal 3 groepen, met meerdere teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs en opvang. Elke unit beschikt over meerdere ruimtes. Er wordt gewerkt met 5 units, ‘A’ tot en met ‘E’. Elke unit bestaat uit stamgroepen met één of twee leerkrachten en bij de opvang pedagogisch medewerkers. De leerkracht is de eerste contactpersoon voor de ouders. De leerkracht werkt met het kind, volgt het kind nauwgezet en bouwt met het kind aan het portfolio. Elk kind heeft in de stamgroep een ander kind als maatje voor een periode. Dit tweetal vormt met een ander tweetal weer een team van vier of vijf kinderen. Kinderen volgen instructie en krijgen bijbehorende taken. Om kinderen ook de gelegenheid te geven om daarbuiten, op hun eigen niveau, instructie te volgen noemen we de instructiegroepjes clubs. Een kind uit bijvoorbeeld groep 7 kan onderdeel zijn van rekenclub 8. Al deze organisatievormen ondersteunen de werkwijze in de unit.


       

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

De kleutergroepen werken de gehele schooldag thematisch aan alle kerndoelen binnen de leerlijnen. De leerlijnen worden gepland en gemonitord middels het ontwikkelingsvolgmodel BOSOS en onderliggende methodes.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

In de ochtend werken de kinderen aan de hoofdvakgebieden (Nederlands, rekenen en wiskunde, lezen en schrijven) en in de middag is er ruimte voor het thematisch werken. Verder is er ruim aandacht voor bewegingsonderwijs en Engels (unit A t/m E). Deze vakken worden ingepland volgens een rooster. Binnen ons daltonconcept verwerken we de 21e-eeuwse vaardigheden in een contextrijke omgeving, middels SOLve|IT, de methode De Vreedzame School,  thematisch werken (unit B) en de vak geïntegreerde methode Blink (unit C t/m E). De leerlijnen oriëntatie op jezelf en de wereld (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) en de kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, dans en erfgoed) bieden we op SOL Villa Ambacht thematisch aan.   Op deze manier werken we met de kinderen in een contextrijke leeromgeving die voor hen betekenisvol is. Hierdoor zullen de kinderen eigenaar worden van de leerstof. Eigenaarschap komt de motivatie van de leerlingen en de effectiviteit van het onderwijs ten goede. Samen, ontdekkend en onderzoekend leren staat centraal. De kinderen werken hierbij tevens aan hun ik-doelen, zowel vanuit onze Dalton kernwaarden als vanuit de 21e-eeuwse vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat een kind al zijn talenten kan ontwikkelen. Ieder kind is immers uniek!

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school voldoet in ruime mate aan de basisondersteuning.

Sterke punten en grenzen aan de ondersteuning

 • Aandacht voor ieder individueel kind, deze aandacht voor het individuele kind past binnen de missie en visie van de school;
 • Dalton kernwaarden;
 • Extra ondersteuning door het zien van de kinderen, aandacht voor speciale onderwijsbehoeften en leerstofdoelen middels o.m. ik-doelen en snappet;
 • Aandacht voor speciale onderwijsbehoeften middels actieplannen, structuurplannen en ontwikkelperspectieven voor individuele kinderen;
 • Ondersteuning/ verbetering van leerkrachtgedrag dmv zelfevaluaties en persoonlijke ontwikkelplannen;
 • Extra tijd voor IB en teamleiders;
 • Werken in units;
 • Betekenisvol leren binnen thematisch werken;
 • Extra onderwijsassistenten en leerkrachten met ambulante tijd ten bate van ondersteuning van de onderwijsbehoeften en leerstofdoelen;

Specialismen

 • Specialisme meer- en hoogbegaafdheid; 
 • Taalklas;
 • Ondersteuning op maat,
 • VVTO Engels met een native speaker vanaf peuterleeftijd;
 • Siem(onderwijs, spelen en leren voor3 jarigen);
 • Speel-ontewikkel-leerplein, 7 tot 7 uur doorgaande lijn;
 • specialisme SOLve | IT, 21e eeuwsevaardigheiden;
 • Daltoncoördinator en daltonleerkrachten;
 • Cultuur coördinator;
 • ICT coördinator;
 • Sociaal veiligheidsplan;

Grenzen aan de ondersteuning conform route van de 1 zorgroute; (S(B)O)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal, binnen SIEM of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. De voor- en vroegschoolse educatie wordt gerealiseerd binnen onze peuterspeelzaal en binnen SIEM.Voor informatie over de verdeling van het personeel over de verschillende groepen en de ondersteunende taken, verwijzen we u naar onze website www.villaambacht.solambacht.nl.

SIEM

Siem is een nieuwsgierig stokstaartje en stokstaartjes staan erom bekend dat ze alles willen onderzoeken én de hele dag willen spelen! Siem is drie jaar, net als de kinderen die komen spelen. Bij Siem worden de kinderen gestimuleerd door middel van een uitdagende omgeving. Voor elk kind is er persoonlijke aandacht en begeleiding. Er wordt gekeken wat een kind al kan en wat het nog moet leren. Hier worden de kinderen stapje voor stapje in begeleid zodat ze klaar zijn om met 4-jarige leeftijd naar de basisschool te gaan.   Plezier in leren door te spelen Bij Siem (onderwijs aan 3-jarigen) maakt het kind spelenderwijs kennis met de structuur van het schoolgaan waardoor er een betere aansluiting met het basisonderwijs is. De kinderen wordt o.a. geleerd; in een kring te zitten, wachten op hun beurt, opruimen, samen spelen, ruzies bij te leggen (sociale ontwikkeling) enz. Ook wordt er gekeken naar de pen- en pincetgreep en de schaarhantering en worden kleuren, vormen, cijferherkenning, taalstimulering, motoriek, zelfredzaamheid enz. aangeboden. Dit allemaal op speelse wijze d.m.v. knutselen, spelletjes, kringgesprekjes en tijdens het vrij spelen met educatief materiaal. De groep 3-jarigen krijgt deze ‘leer’-stof aangeboden door een ervaren leerkracht en een ervaren pedagogisch medewerker. U zult 2 tot 3 weken voordat uw kind bij Siem start een uitnodiging voor een intake gesprek ontvangen. Aansluitend mag uw kind een uurtje komen spelen bij SIEM. Via het ouderportaal wordt u op de hoogte gehouden van alle belevenissen van uw kind.   

Praktische informatie Siem onderwijs (ochtenden mét educatief programma) 
• Minimale afname: 2 dagdelen; 
• Siem Villa Ambacht speelt en leert op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van  08.45-11.30 uur; (inloop vanaf 08.30 uur);
• Siem is alleen tijdens schoolweken open (40 weken per jaar); 
• Siem kan afgenomen worden in combinatie met dagopvang;
• Er kunnen maximaal 16 kinderen meespelen met Siem;

Terug naar boven