Christelijk IKC De Wijngaard

Druivengaarde 9 3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht

  • We werken met taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen op drie niveaus.
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Wijngaard
  • Met behulp van scheerschuim op de tafels ontwikkelen we de grove motoriek.
  • De kinderen uit de bovenbouw houden een voorleeswedstrijd.
  • Een impressie van een muziekles in de onderbouw. In de bovenbouw zijn de boomwheckers heel populair.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze eindscores lijken een wisselend beeld te laten zien. Toch is het voor ons niet verrassend. Wij kunnen deze scores vaak al in een vroeg stadium voorspellen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we geen interventies doen. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar bekijkt en bespreekt het team de tussenresultaten. Hoe zijn de Cito-toetsen gemaakt? Wat zegt dat over het gegeven onderwijs? En wat zegt dat over de komende periode? Er vindt dus een gedegen evaluatie plaats en waar nodig worden aanpassingen in de aanpak gedaan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in 2019 een thema-onderzoek gedaan. Het onderzoek ging voornamelijk over het voortgezet onderwijs. Hoe verwijzen wij? Welke procedure volgen we? Hebben we hoge verwachtingen van kinderen? We hebben tips gekregen, zoals bijv. meer profileren wat we al doen en nog hogere verwachtingen hebben. Over het algemeen kan gezegd worden dat de inspectie tevreden was. 

Terug naar boven