Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier

Schutsboom 67 5706 KH Helmond

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van basisschool De Vendelier worden volgens de hoogste norm beoordeeld. Leerlingen die in groep 7 of 8 op de Vendelier zijn ingestroomd worden niet meegerekend. De Vendelier hanteert een schoolevaluatiesysteem waarbij de resultaten van ons onderwijs nauwgezet gevolgd worden. Diverse toetsen en dus ook de Cito-eindtoets maken deel uit van dat evaluatiesysteem. Jaarlijks bekijken we in welke mate we onze doelen bereiken en of bijstelling van beleid nodig is.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, worden de volgende activiteiten ondernomen:

  • Analyseren van de midden- en eindtoetsen van Cito en de leeropbrengsten. Dit wordt gedaan door de leerkrachten voor de eigen groep. Het MT doet dit samen met IB op leerjaar- en op schoolniveau. Ook op stichtingsniveau worden de resultaten geanalyseerd.
  • Analyseren van de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband staan met de kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren.
  • Analyseren van de resultaten van het sociaal-emotionele ontwikkelingsysteem Zien
  • Het MT onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het betreffende schooljaar, onder andere door middel van observaties in de groepen. Deze observaties worden besproken met de leerkrachten. Ook intern begeleiders voeren in dit kader klassenbezoeken uit.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt gebaseerd op de uitslagen van het leerlingvolgssysteem (Cito), methodegebonden toetsen, leerlingkenmerken zoals werkhouding, doorzettingsvermogen en ambitie en observaties van de leerkrachten. Het schooladvies komt onder leiding van de leerkracht van groep 8 tot stand in overleg met meerdere collega's, interne begeleiding en management. Wij kiezen er bewust voor om dit advies af te geven voordat de CITO EindtoetsBasisonderwijs wordt afgenomen. Het resultaat van de CITO Eindtoets Basisonderwijs wordt gebruikt als aanvullende informatiebron naar het Voortgezet Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Vendelier is in 2017 door de inspectie bezocht.

Basisschool De Vendelier verdient het eindoordeel ‘goed’. De school maakt het eigen motto ‘Voor kwaliteit en veiligheid’ waar. De belangrijkste onderdelen van het schoolklimaat en de samenwerking met ouders en andere partners zijn goed, daarnaast is de kwaliteitscultuur binnen het team professioneel en sterk gericht op verbeteren. Team en directie leggen de lat hoog en streven hoge kwaliteit na in alle facetten van het onderwijsleerproces. Op basis van dat bezoek is een arrangement 'goed' toegekend. Dat wil zeggen dat de inspectie vertrouwen heeft in de onderwijskwaliteit op basisschool De Vendelier. De school rapporteert jaarlijks aan de onderwijsinspectie. Resultaten van ons onderwijs worden ook beschikbaar gesteld aan ouders.

Terug naar boven