Kindcentrum Talentrijk

Theo Driessenhof 35 5709 BA Helmond

  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van Dalton-Kindcentrum Talentrijk worden volgens de passende norm beoordeeld. Kinderen die een VSO of Praktijkonderwijsadvies hebben ontvangen of een IQ onder de 80 worden niet meegeteld in de gemiddelde score van ons kindcentrum. Als ook kinderen die pas vanaf leerjaar 7 zijn ingestroomd. 

In het schooljaar 2018-2019 hebben 46 kinderen deelgenomen aan de eindtoets. Dertien kinderen zijn niet meegenomen in het gemiddelde van de groepsscore, omdat ze voldeden aan de criteria, zoals deze hierboven beschreven zijn.  

Dalton-Kindcentrum Talentrijk hanteert een evaluatiesysteem waarbij de resultaten van ons onderwijs nauwgezet gevolgd worden. Diverse toetsen en dus ook de Eindtoets maken deel uit van dat evaluatiesysteem. Jaarlijks bekijken we in welke mate we onze (streef)doelen bereiken en of bijstelling van beleid en aanpak nodig is.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We vinden bij Dalton-Kindcentrum het erg belangrijk om de ontwikkeling van kinderen goed te blijven volgen. We doen dit op diverse manieren:

- Methodegebonden toetsen en observaties van leerkrachten worden gebruikt om input te kunnen leveren voor de aanpak en het beredeneerd aanbod van kinderen. In de groepen 1/2 wordt er gebruikt gemaakt van het observatiesysteem KIJK. Dit levert input op voor het groepsplan.

- Twee keer per jaar worden er analyses gemaakt van de midden- en eindtoetsen van Cito en wordt dit omgezet in leeropbrengsten. Dit wordt gedaan door de leerkrachten, voor de eigen groep en verwerken de vervolgstappen in de groepsplannen. De directie maakt een analyse op schoolniveau voor elk leerjaar. Ook op stichtingsniveau worden de resultaten geanalyseerd.

- Wanneer resultaten bekend zijn en worden deze gedeeld met ouders. We vinden bij Dalton-Kindcentrum Talentrijk de input van de ontwikkeling thuis ook erg van belang, voor de waarborging van een doorgaande lijn. Uit de gesprekken met ouders, kinderen en leerkrachten komt ook input om de te behalen doelstellingen na te streven.

- Naast de cognitieve/didactische resultaten ontvangen we ook informatie van het sociaal-emotionele ontwikkeling systeem ZIEN. De leerkrachten ontvangen informatie van hun eigen groep en verwerken dit in het groepsoverzicht en de groepsplannen. Dit heeft effect op de wijze waarop de kinderen worden benaderd door de leerkracht.

- Ook wordt de voortgang van de kwaliteit onderzocht door het uitvoeren van diverse observaties in de groepen. Dit wordt gedaan door de directie of deskundigen van het OPDC (Ortho Pedagogisch Centrum). De observaties worden uiteraard besproken met leerkrachten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt gebaseerd op de uitslagen van het leerlingvolgssysteem (Cito), methodegebonden toetsen, leerlingkenmerken zoals werkhouding, doorzettingsvermogen en ambitie en observaties van de leerkrachten. De procedure van het tot stand komen tot een advies begint in leerjaar 6. De leerkracht maakt een advies op basis van de diverse gegevens in samenspraak met de zorgcoördinator. Vervolgens wordt er in leerjaar 7 een voorlopig advies gegeven aan ouders en kinderen, wat tot stand is gekomen met de leerkrachten van leerjaar 6 en 7 en de zorgcoördinator. Het definitieve schooladvies wordt in leerjaar 8 gegeven aan ouders en kinderen. Dit is een schooladvies wat wordt geformuleerd in samenspraak met de leerkrachten van de leerjaren 6, 7 en 8, de zorgcoördinator en de directie. Wij kiezen er bewust voor om dit advies af te geven voordat de Eindtoets wordt afgenomen. Het resultaat van de Eindtoets wordt gebruikt als aanvullende informatiebron naar het Voortgezet Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Daltonschool Talentrijk is in 2014-2015 door de inspectie bezocht en we hebben een basisarrangement ontvangen.

Daltonschool heeft het oordeel basisarrangement gekregen. Dat wil zeggen dat de inspectie vertrouwen heeft in de onderwijskwaliteit. Bij Daltonschool Talentrijk zijn we wel voortdurend gericht op verbeteren van onze kwaliteit. 
Daarnaast rapporteren we jaarlijks aan de onderwijsinspectie. Resultaten van ons onderwijs worden ook beschikbaar gesteld aan ouders.

Terug naar boven