Kindcentrum Talentrijk

Theo Driessenhof 35 5709 BA Helmond

  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk

Het team

Toelichting van de school

Het team van Dalton-Kindcentrum Talentrijk bestaat uit leerkrachten, , een orthopedagoog, een conciërge, een administratief medewerker, onderwijsassistenten en enkele vrijwilligers. De school wordt geleid door een managementteam, bestaande uit een directeur en twee teamleiders. Zij bieden in-direct ook ondersteuning ten aanzien van zorg en begeleiding voor kinderen. Binnen het team van leerkrachten beschikken we over specialisten op het gebied van taal en rekenen, cultuurcoördinatie, veiligheid, ICT, digitale geletterdheid, sociaal emotionele ontwikkeling.

Bij Dalton-Kindcentrum Talentrijk vinden we het belangrijk en past het bij onze visie om talenten van mensen in te zetten in de school en te helpen ontwikkelen. Om de kwaliteit van ontwikkeling te volgen hanteren we een vaste gesprekscyclus van functioneren en beoordelen. Dit alles staat ook beschreven in het Personeelsbeleid. Het personeelsbeleid van Dalton-Kindcentrum Talentrijk is afgeleid van het beleid van QliQ Primair Onderwijs Helmond.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze stichting beschikken we over een aantal vaste medewerkers die werkzaam zijn binnen de vervangerspool. Dit zijn vaste gezichten die ons kindcentrum kennen. Zij worden ingeschakeld wanneer er vervanging nodig is bij Dalton-Kindcentrum Talentrijk.
Binnen ons team bij kindcentrum Talentrijk zijn er ook twee collega's die de taak hebben gekregen van flexibele leerkracht. Zij vervangen de leerkrachten bij kortdurend verzuim. Het grote voordeel is dat de kinderen de leerkrachten kennen en visa versa. Ook de werkwijze is bekend bij de flexibele leerkracht, waardoor het onderwijs in een doorgaande lijn kan worden gehandhaafd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerlingen volgen in de regel 8 jaar basisonderwijs. De leerjaren 1-2-3 (LeerRijk 2) zijn heterogeen samengesteld, omdat juist het samen leren en spelen in deze groep erg centraal staat. Vanaf leerjaar 4 (LeerRijk 3-4) worden de kinderen ingedeeld in stamgroepen. Waarbij combinatiegroepen bewust worden in gezet, om het leren van elkaar te stimuleren. Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen, streven we naar een evenwichtige verdeling van kinderen. Hiernaast hebben alle onze medewerkers scholing en coaching gevolg op diverse gebieden. Dit wordt onderhouden zodat onze leerkrachten zelf kwalitatief goede lessen op deze gebieden kunnen geven. Daarnaast maken we ook gebruik van kennis van externen en gaan we een samenwerking aan in projectvorm.
Graag verwijzen we u ook naar de website van onze school, hier kunt u nog meer belangrijke informatie vinden.             

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1-2 is het zelfstandig werken een belangrijk onderdeel. De kinderen kiezen bij binnenkomst zélf een werkje. Dit werkje is gerelateerd aan de leerdoelen. Op deze wijze begint de dag effectief en de kinderen kunnen gericht bezig zijn met de activiteit. De zelfstandigheid wordt hierdoor ontwikkelt. De dag heeft vaste onderdelen, zoals inloop, zelfstandig werken met kleine kring, grote kring, buitenspelen of speelzaal, fruit eten, werken, lunch, kring, werken, buiten spelen of speelzaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In leerjaar 3 t/m 8 is het zelfstandig werken een belangrijk onderdeel. De kinderen kiezen bij binnenkomst zélf een activiteit uit de weektaak. Deze activiteit is gerelateerd aan de leerdoelen. Zo begint de dag effectief en de kinderen kunnen gericht bezig zijn met de activiteit. De zelfstandigheid wordt hierdoor ontwikkelt. De dag heeft vaste onderdelen in het programma. De medewerkers stemmen samen het programma af, zodat de doorgaande lijn wordt gewaarborgd. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons kindcentrum heeft een school-ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school-ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar ons kindcentrum voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen/kindcentra van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij Korein Kinderplein staat kwaliteit, maar vooral het kind centraal. Of u nu kiest voor kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse, tussenschoolse, vakantie- of gastouderopvang. Korein is al geruime tijd partner in opvoeding. Korein Kinderplein vindt dat kinderopvang méér is dan opvang en verzorging gedurende de dag of buiten schooltijd. Kinderen brengen een deel van de week door bij de kinderopvang en Korein Kinderplein neemt daarmee deel aan de opvoeding van het kind.

We vinden het belangrijk om samen met onze partner Korein Kinderplein educatie aan te bieden voor kinderen van 2 tot 4 jaar in de dagopvang. Als ook vroegschoolse educatie voor kinderen van 4 tot 7 jaar. In het locatieplan staat beschreven op welke wijze dit is georganiseerd bij Daltonschool Talentrijk en hoe de samenwerking met Korein Kinderplein vorm krijgt. 

Terug naar boven