IKC Trudo

St. Trudostraat 2 5708 GL Helmond

  • Schoolfoto van IKC Trudo
  • Schoolfoto van IKC Trudo
  • Schoolfoto van IKC Trudo
  • Schoolfoto van IKC Trudo

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen hebben meegedaan aan de cito-eindtoets.

Omdat er in 2019 maar 10 leerlingen hebben deelgenomen aan de toets geven percentages soms een wat vertekend beeld. Eén leerling telt niet mee i.v.m. een advies Praktijkschool

I.v.m. corona is er in schooljaar 2019-2020 landelijk geen eindtoets afgenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

Om de voortgang en het effect van de uitvoering te volgen, worden de volgende activiteiten ondernomen:Analyseren van de midden- en eindtoetsen van Cito en de leeropbrengsten. Dit wordt gedaan door de leerkrachten voor de eigen groep. De directie doet dit samen met IB op leerjaar- en op schoolniveau. Ook op stichtingsniveau worden de resultaten geanalyseerd.

Analyseren van de overige opbrengsten en ken- en stuurgetallen die in verband staan met de kwaliteit die de school in het betreffende schooljaar wil realiseren:

Analyseren van de resultaten van het sociaal-emotionele ontwikkelingsysteem Zien. IB onderzoekt de voortgang van de gewenste kwaliteit voor het betreffende schooljaar, onder andere door middel van observaties in de groepen. Deze observaties worden besproken met de leerkrachten.

Directie en IB voeren klassenbezoeken uit.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het geven van een schooladvies is een traject dat bij ons begint in groep 6. In groep 7 doen we soms nog aanvullend onderzoek. In deze groep krijgen alle leerlingen een pré-advies. In groep 8 volgt dan het definitieve advies. Met de vervolgscholen is er altijd een warme overdracht. Daarin bespreken we ook de adviezen van het vorige jaar en hoe leerlingen het doen op de nieuwe school. Wij krijgen terug dat we reële adviezen geven. Wij volgen de leerlingen nog drie jaar in het vervolgonderwijs zodat wij kunnen reflecteren op ons handelen in dit traject. Door de nieuwe AVG wetgeving is dit volgen wel moeilijker geworden. Gegevens worden geanonimiseerd waardoor de context niet meer kan worden meegenomen.

We maken jaarlijks een analyse van de doorstroming van onze leerlingen in het 3e leerjaar. Met de informatie van ouders en uit de warme overdracht kijken we of opstroom en/of afstroom een relatie heeft met ons advies. Afstroom is er nauwelijks. Opstroom heeft vaak te maken met het feit dat leerlingen in een gebied tussen twee leerwegen zitten en vanuit een gemengde brugklas een keuze moeten maken na het eerste leerjaar. Daardoor heeft de leerling nog een jaar de tijd gehad om zich verder te ontwikkelen. In sommige gevallen leidt dit tot af- of opstroom. Wij vinden dat dit jaar van waarde is om een goede keuze te maken. In de cijfers zien we hierdoor altijd op- of afstroom bij deze leerlingen. Dit geeft een vertekend beeld

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Via de site van de inspectie vind u ons verslag van het laatste inspectiebezoek. We hebben daar de waardering GOED ontvangen. https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/1671?pagina=1&zoekterm=Trudo

Daar vindt u ook een link naar het rapport van de jury Excellente school. Op dit moment hebben we een verlegging aangevraagd van dit predicaat. In januari 2020 wordt bekend of dit certifcaat verlengd wordt.

Terug naar boven