Openbare Basisschool Brandevoort

de Plaetse 150 5708 ZJ Helmond

  • Op deze locatie zijn 16 groepen gehuisvest. U vindt er de groepen 1 t/m 8.
OBS Brandevoort bevindt zich in het hart van de wijk
  • Op deze locatie zijn een deel van de groepen 1 t/m 5 gehuisvest. Het gebouw wordt gedeeld met kinderopvang SPRING
  • Een groep 5 op locatie De Hoeves
  • Beide locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar.
  • Met regelmaat openen wij op feestelijke wijze samen een thema of project.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

OBS Brandevoort hanteert een schoolevaluatiesysteem waarbij de resultaten van ons onderwijs nauwgezet gevolgd worden. Diverse toetsen en dus ook de Route 8-eindtoets maken deel uit van dat evaluatiesysteem. Jaarlijks bekijken we in welke mate we onze doelen bereiken en of bijstelling van beleid nodig is.

OBS Brandevoort wil met betrekking tot de Route 8-eindtoets structureel boven het landelijk gemiddelde scoren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten op het gebied van CITO worden verwerkt in onze SchoolZelfEvaluatie (SZE). Deze wordt opgesteld door IB en MT en met het team besproken.

Meerdere keren per jaar kan een leerkracht gesprekken voeren met de IB-er en twee keer per jaar zijn er didactische groepsbesprekingen, samen met andere groepen en betrokken IB-ers.

De leerling wordt nog meer en intensiever ondersteund door de EDI momenten in de groep. Hier proberen wij op de juiste momenten een interventie te plegen, waardoor eventuele hiaten direct opvallen en kunnen worden opgepakt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt gebaseerd op de uitslagen van het leerlingvolgssysteem (Cito), methodegebonden toetsen, leerlingkenmerken zoals werkhouding, doorzettingsvermogen en ambitie en observaties van de leerkrachten. Het schooladvies komt onder leiding van de leerkracht van groep 8 tot stand in overleg met meerdere collega's, interne begeleiding en management. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBS Brandevoort is in 2017 door de inspectie bezocht. Op basis van dat bezoek heeft de school de beoordeling "GOED" ontvangen. Dat wil zeggen dat de inspectie veel vertrouwen heeft in de onderwijskwaliteit op OBS Brandevoort.

OBS Brandevoort rapporteert jaarlijks aan de onderwijsinspectie. Resultaten van ons onderwijs worden ook beschikbaar gesteld aan ouders.

Terug naar boven