In het hart van het hout

Slegersstraat 2 A 5706 AX Helmond

  • Zien en benutten van talenten en kansen. Passend onderwijs voor alle leerlingen, in een uitdagende en veilige leeromgeving.
  • Coöperatieve werkvormen en samenwerken
  • Het jaarlijkse groot project wordt afgesloten met een presentatie waar kinderen hun talenten kunnen laten zien.
  • Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaardelijk voor ontwikkeling
  • Vooruitdenken en vooroplopen in een digitaal tijdperk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van ons kindcentrum worden volgens de passende norm beoordeeld. In dit overzicht zijn alle kinderen meegenomen, ook de kinderen met een eigen leerlijn. Deze kinderen worden normaliter niet meegewogen in de gemiddelde score van de Cito Eindtoets groep 8.

In het schooljaar 2018-2019 was er geen sprake van een fusie van de 3 scholen, waardoor er een vertekend beeld ontstaat van score van de eindtoets. Helaas kunnen wij dit zelf niet corrigeren. 

We hanteren een evaluatiesysteem waarbij de resultaten van ons onderwijs nauwgezet gevolgd worden. Diverse toetsen en dus ook de Eindtoets maken deel uit van dat evaluatiesysteem. Jaarlijks bekijken we in welke mate we onze (streef)doelen bereiken en of bijstelling van beleid en aanpak nodig is.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om kennis en resultaten te delen. Alle ouders hebben toegang tot het ouderportaal in Parnassys en kunnen daarin de resultaten (Cito - LOVS) van hun kind(eren) lezen. 

In het Hart van het Hout is vanaf 1-8-2019 als nieuwe organisatie gestart. De eerdere onderzoeks- en toets resultaten en jaarverslagen van de vier organisaties die samen het nieuwe kindcentrum in Mierlo-Hout vormen, zijn in het archief van het kindcentrum in te zien. Op de nieuwe website zullen het komende jaar de meest actuele tevredenheidsonderzoeken, GGD rapportages, inspectieverslagen en andere relevante resultaten en onderzoeken van het kindcentrum opgenomen worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het vervolgonderwijs
Ouders en kinderen krijgen alle gelegenheid om tot een goede keuze voor een school in het vervolgonderwijs (VO) te komen. In het begin van het schooljaar worden de ouders van leerjaar 8 op een informatieavond geïnformeerd over de verschillende vormen en de procedure. Er worden open dagen georganiseerd en de kinderen bezoeken enkele scholen voor VO. Om te bepalen welke vorm van VO voor uw kind het meest geschikt is, wordt in leerjaar 7 een voorlopig advies opgesteld en in leerjaar 8 krijgen de kinderen het definitieve schooladvies. Het voorlopige- en definitieve schooladvies wordt opgesteld door het adviesteam. Dit team bestaat uit de mentoren van leerjaar (6) 7, 8, de locatieleider en de pedagogisch coach. Het is gebaseerd op het dossier, motivatie, werkhouding en de eerder behaalde resultaten. Het advies wordt met ouders én kind besproken vóór de uitslag van de Eindtoets. De Eindtoets moet deze keuze bevestigen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven