In het hart van het hout

Slegersstraat 2 A 5706 AX Helmond

  • Zien en benutten van talenten en kansen. Passend onderwijs voor alle leerlingen, in een uitdagende en veilige leeromgeving.
  • Coöperatieve werkvormen en samenwerken
  • Het jaarlijkse groot project wordt afgesloten met een presentatie waar kinderen hun talenten kunnen laten zien.
  • Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaardelijk voor ontwikkeling
  • Vooruitdenken en vooroplopen in een digitaal tijdperk

Het team

Toelichting van de school

In ons kindcentrum zijn 41 personeelsleden werkzaam. Er zijn groepsleerkrachten die de hele week of in deeltijd aanwezig zijn. Er is kennis van een pedagogisch coach aanwezig, deze hebben tot taak de zorg voor kinderen met specifieke ondersteuning te coördineren. Hierbij kan ook de hulp van begeleidingsinstanties worden ingeroepen. Er is een directeur en twee locatieleiders en een manager opvang die samen het directieteam vormen. Verder is er administratieve ondersteuning. En hebben we op elke locatie een conciërge, die enkele dagen aanwezig is. Ook is er expertise voor hoog- en meerbegaafdheid, voor handvaardigheid en expressie en hebben we expertise voor kinderen die iets meer nodig hebben.  

Uw kind wordt aan ons toevertrouwd. Belangrijk zijn dan ook de mensen die er werken. We besteden veel tijd aan onderling overleg en samenwerking. Onderwijskundige ontwikkelingen volgen we op de voet.Kwaliteit van een kindcentrum hangt dan ook af van de mensen die er werken en hoe ze dat doen!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt zoveel mogelijk door professionals die werkzaam zijn in de eigen school ingevuld. Continuïteit en herkenbaarheid van medewerkers vinden we zowel voor kinderen als ouders belangrijk.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op ons kindcentrum bestaan er zowel homogene als heterogene groepen. Ons onderwijs is gericht op het zoveel mogelijk aansluiten bij de diverse onderwijsbehoefte van kinderen. Dit betekent dat er een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod van leerstof en activiteiten is. Daarnaast is er veel expertise in school, waardoor er veel kinderen op een professionele en passende manier in hun ontwikkeling ondersteund worden.

Kinderen volgen onderwijs in vaste groepen, met eigen mentoren. Daarnaast heeft ons kindcentrum twee ondersteuningsgroepen (voor extra ondersteuning op cognitief of sociaal-emotioneel gebied) en een verrijkingsgroep (voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong), waar kinderen naar behoefte gebruik van maken. 

Naast groepsleerkrachten, zijn er een docent handvaardigheid en bewegen (NBSS) bij ons kindcentrum betrokken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In kernplein 2 (leerjaar 1-2) is het zelfstandig werken een belangrijk onderdeel. De kinderen werken met het planbord en kiezen een taak/werkje. Dit werkje is gerelateerd aan de leerdoelen. Op deze wijze kunnen de kinderen gericht bezig zijn met de activiteit. De zelfstandigheid wordt hierdoor ontwikkelt. De dag heeft vaste onderdelen, zoals inloop, zelfstandig werken met kleine kring, grote kring, buitenspelen of speelzaal, fruit eten, werken, lunch, kring, werken, buiten spelen of speelzaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In Kernplein 3 en 4 (leerjaar 3 t/m 8) is het zelfstandig werken een belangrijk onderdeel. De kinderen kiezen bij binnenkomst zélf een activiteit uit hun takenblad. Deze activiteit is gerelateerd aan de leerdoelen. Zo begint de dag effectief en de kinderen kunnen gericht bezig zijn met de activiteit. De zelfstandigheid wordt hierdoor ontwikkelt. De dag heeft vaste onderdelen in het programma. De medewerkers stemmen samen het programma af, zodat de doorgaande lijn wordt gewaarborgd. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het Hart van het Hout is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat onderwijs, opvang en zorg als één team en vanuit één visie en één plan samen werken aan de ontwikkeling van kinderen. Ook maken we gezamenlijk gebruik van ruimtes. Kinderen van 0 -13 jaar worden in één doorgaande lijn gevolgd. Dit doen we vanuit een kindgericht plan.

Want waarom stoppen met spelen als school begint? En waarom stoppen met leren als de school uit is? Die twee kunnen meer in elkaar overlopen. We werken er naar toe dat kinderen de gehele dag gebruik kunnen maken van een ruim aanbod voor bijvoorbeeld taal, rekenen, muziek, sport, etc. Het grote voordeel van een integraal kindcentrum is dat uw kind de gehele dag wordt opgevangen door een vast team van medewerkers op één locatie. Voor kinderen betekent dit dat het aanbod geheel wordt afgestemd op de behoeftes van uw kind. Vanuit een kindgericht plan bieden we maatwerk in leerstof, leertijd en leerstijl, zodat er alle ruimte is om talenten optimaal tot bloei te laten komen

Terug naar boven