In het hart van het hout

Slegersstraat 2 A 5706 AX Helmond

  • Zien en benutten van talenten en kansen. Passend onderwijs voor alle leerlingen, in een uitdagende en veilige leeromgeving.
  • Co√∂peratieve werkvormen en samenwerken
  • Het jaarlijkse groot project wordt afgesloten met een presentatie waar kinderen hun talenten kunnen laten zien.
  • Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaardelijk voor ontwikkeling
  • Vooruitdenken en vooroplopen in een digitaal tijdperk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool St. Odulfus,

Basisschool St. Odulfus is gelegen in het centrum van Mierlo-Hout. Iedere dag bezoeken zo'n 270 kinderen met veel plezier de school. Een enthousiast team van medewerkers is dagelijks betrokken bij het realiseren van passend onderwijs. Dit SchoolVenster geeft u inzicht in de kenmerken en resultaten van basisschool St. Odulfus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en school.

Dit SchoolVenster is voortdurend in ontwikkeling. De gegevens worden zo actueel mogelijk bij gehouden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Vrijheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid
  • Zingeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien in de afgelopen jaren een lichte daling in het leerlingenaantal. Dit is o.a. te verklaren door de vergrijzing van de wijk. Ook de komst van nieuwe scholen in de aangrenzende wijken zorgen voor minder instroom. De school verwacht in de komende jaren uiteindelijk te stabiliseren op een leerlingenaantal van 250.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
401
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op het schoolterrein is voor- tussen en naschoolse opvang aanwezig. Ook is er een peuterspeelzaal voorziening. Daarnaast werkt school samen met andere kinderopvangorganisaties, die niet op het schoolterrein gehuisvest zijn. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven