Kindcentrum Westwijzer

Cortenbachstraat 70 5707 TJ Helmond

  • Schoolfoto van Kindcentrum Westwijzer
  • Schoolfoto van Kindcentrum Westwijzer
  • Schoolfoto van Kindcentrum Westwijzer
  • Schoolfoto van Kindcentrum Westwijzer
  • Schoolfoto van Kindcentrum Westwijzer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Plezier
  • Zelfredzaamheid
  • Respect
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Anti Pestprotocol

Met elkaar willen wij ervoor zorgen dat het prettig is om op onze school te zijn. Pesten willen wij daarom zoveel mogelijk vóór zijn. Mochten er zich toch pestproblemen voor doen, dan hebben wij een anti pestprotocol om meteen het pesten te lijf te gaan. Het is een protocol voor leerkrachten, kinderen en ouders die met pestproblematiek op school te maken hebben. Op Westwijzer is juffrouw Christel Coolen opgeleid als pestcoördinator. Zij zorgt ervoor dat het anti pestprotocol up to date blijft en is tevens vraagbaak voor mensen die met pesten te maken krijgen. Daarnaast besteedt onze school extra aandacht aan de pestproblematiek binnen de methodiek van de Vreedzame School en door ‘een dag van respect’ te organiseren. Het volledige anti pestprotocol is terug te vinden op onze website: www.westwijzerhelmond.nl Belangrijk om hierbij te vermelden is dat Westwijzer 2 vertrouwenspersonen voor de kinderen heeft aangesteld: juffrouw Marij Hendriks en juffrouw Manon Bell. De kinderen kunnen bij hen terecht voor allerlei (vertrouwelijke) zaken, die ze niet bij de eigen leerkracht neer willen leggen. De vertrouwenspersoon onderzoekt samen met het kind het probleem, raadpleegt indien nodig deskundigen en adviseert het bevoegd gezag.  

Veiligheid Westwijzer

beschikt over een veiligheidsplan, een digitaal veiligheid volgsysteem (DVVS) en een goedgekeurde Risico Inventarisatie en evaluatie (RIE). In het veiligheidsplan staat wat de school doet aan de: ú  Fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw); ú  Sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld); ú  Incidentenregistratie. Om ervoor te zorgen dat uw kinderen veilig zijn op school zijn er 5 leerkrachten opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV-er)  en is de directeur opgeleid tot preventiemedewerker. Zij weten niet alleen wat zij moeten doen als er kleine ongelukken gebeuren, maar ook hoe zij het schoolgebouw moeten ontruimen en bovenal hoe zij de omgeving en het klimaat op Westwijzer voor iedereen veilig en gezond kunnen houden. Het ontruimen van het gebouw wordt minimaal 1 x in het jaar geoefend, in samenwerking met alle andere partners van Westwijzer. Bent u toevallig in het schoolgebouw aanwezig wanneer het alarm gaat; gaat u dan zo snel mogelijk naar de speelplaats en volg ten allen tijde de aanwijzingen van de BHV-ers op!

Terug naar boven