Basisschool Westwijzer

Cortenbachstraat 70 5707 TJ Helmond

Schoolfoto van Basisschool Westwijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het streven is om vervanging zoveel mogelijk in de eigen organisatie op te lossen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs werken wij met ingang van schooljaar 2018-2019 met individuele kindontwikkelplannen. Elk kind werkt op zijn of haar eigen niveau aan de diverse ontwikkeldoelen, zoals die in de kerndoelen voor het Primair Onderwijs zijn voorgeschreven. In het Westwijzer doelenboek kunt u precies terugvinden aan welke leerdoelen gewerkt wordt -> zie www.westwijzerhelmond.nl In de praktijk zijn de kinderen werkzaam in Wijzers (afdelingen):              

Wijzer 1 -> Peuterspeelzaal / Kinderdagopvang

Wijzer 2 -> Leerjaar 1-2-3            

Wijzer 3 -> Leerjaar 4-5-6            

Wijzer 4 -> Leerjaar 7-8  

In een Wijzer krijgen kinderen van meerdere leerkrachten en/of onderwijsassistenten ondersteuning. Elk kind heeft een eigen mentor, waarmee hij / zij minimaal 4x per jaar een leerlinggesprek heeft over welbevinden, betrokkenheid, doelgerichtheid en voortgang met betrekking tot de te bereiken leerdoelen. De mentor van het kind voert minimaal 2x per jaar een gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Mocht het nodig zijn, dan is er uiteraard vaker contact

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen in Wijzer 2 (leerjaar 1-2-3) gaan minimaal 910 lesuren per jaar naar school. Hun lesdag duurt net als in Wijzer 3 en 4 van 8.30-14.30 uur. Kinderen uit Wijzer 2 hebben elke dag 50 minuten lunch- en speelpauze.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen uit Wijzer 3 en 4 hebben elk jaar minimaal 970 lesuren. Hun lesdag duurt van 8.30-14.30 uur. Zij hebben dagelijks een half uur lunchpauze.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs is onderwijs op maat, ook voor leerlingen die extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Westwijzer heeft een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld (dit beleidsdocument is terug te vinden op onze website), waarin precies wordt aangegeven welke ondersteuning geboden kan worden aan kinderen op Westwijzer. Het bestuur van de school waar u uw kind heeft aangemeld, heeft een zorgplicht. Dat betekent dat, als de betreffende school niet zelf een volledig aanbod voor uw kind kan verzorgen, een andere (speciale) school in de regio (een deel van) die uitvoering overneemt. De school van uw keuze is verplicht om u uit te leggen waarom zij uw kind niet een passend ondersteuningsaanbod kan doen. Zij zal dit doen aan de hand van het Schoolondersteuningsprofiel. Het uitgangspunt is dat de kansen en mogelijkheden van uw kind centraal staan. U als ouder bent in deze opzet een gelijkwaardige gesprekpartner van de school.  

Verantwoording van ons Schoolondersteuningsprofiel

De leerling-populatie die Westwijzer bezoekt, vraagt van professionals speciale competenties om de basisondersteuning aan hen te realiseren. Deze competenties op het gebied van het realiseren van een positief pedagogisch klimaat, communicatieve vaardigheden zowel met kinderen als met hun ouders en het omgaan met kinderen met een grote taalachterstand zijn aanwezig bij alle teamleden. De basisondersteuning op Westwijzer is dan ook voldoende tot goed op orde. De benodigde deskundigheid om de ondersteuning te kunnen realiseren is in voldoende  mate op school aanwezig. De opdracht voor de organisatie is om deze deskundigheid over te brengen op alle teamleden (Lerende organisatie). Binnen Westwijzer zijn twee extra taalondersteuningsarrangementen operationeel: Taalwerkklasarrangement (Wijzer 2) en het Topklasarrangement (Wijzer 4). Gezien het grote aantal kinderen met een taalachterstand op Westwijzer zijn deze voorzieningen ook echt helpend. Verder wordt alle ondersteuning aan kinderen zoveel mogelijk binnen de eigen Wijzer gerealiseerd, hetgeen ook past binnen de gedachte van passend onderwijs. De samenwerking met ketenpartners is cruciaal voor een school als Westwijzer. Er is dan ook een multidisciplinair ondersteuningsteam actief dat 5 à 6 keer per jaar bij elkaar komt, om de ondersteuning van de betreffende kinderen af te stemmen en waar mogelijk ook te realiseren.  

Ondersteuning aan jonge kinderen

Met de meeste jonge kinderen / kleuters gaat het goed! Kinderen ontwikkelen zich ‘volgens het plaatje’. Soms staat de ontwikkeling even stil, dan is er weer een groeispurt. Dat hoort bij kleuters. Echter, er zijn kleuters die opvallen in de groep en waar leraren zich zorgen over maken. Als zij dit bespreken met ouders blijkt vaak dat ouders die zorgen delen. Soms worden ouders door een opmerking van de leerkracht alert gemaakt op het gedrag van hun kind dat ‘anders’ is dan verwacht mag worden. De school heeft expertise op het gebied van de ontwikkeling van (jonge) kinderen in huis. Naast de kennis en kunde die van een leerkracht verwacht mag worden, is er een intern begeleider en ook een vaste orthopedagoge die wekelijks op school aanwezig is. Vooral bij jonge kinderen is het heel belangrijk  dat de leraar, in samenspraak met intern begeleider, orthopedagoge en eventueel externe expertise, een scherp beeld krijgt van het verloop van de ontwikkeling van het kind op de verschillende domeinen. Het is belangrijk dat ouders en school zicht krijgen op stimulerende factoren alsmede belemmeringen die het kind ervaart in de ontwikkeling. Het vraagt een actief onderzoekende houding van de leraar waarbij de aandacht vooral gericht dient te worden op het eigen handelen van de leraar én reacties van het kind hierop. Waar reageert het kind positief op en hoe kan de leraar van hier uit ook nieuwe impulsen geven om de ontwikkeling van het kind te stimuleren? Met de komst van passend onderwijs en de focus op het regulier onderwijs is er een nieuwe weg ingeslagen voor het onderwijs aan jonge kinderen in risicosituaties. De nadruk ligt nu meer op preventie en vroegtijdige interventie. Daar waar mogelijk worden kleuters binnen het regulier onderwijs begeleid en zijn er mogelijkheden geschapen om kleuters met duidelijk afwijkend gedrag binnen de basisschool te observeren en intensief te volgen. Hierbij worden experts ingeschakeld, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Doel van het traject is het scherp krijgen van wat een kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en op welke wijze de school dit het beste kan waarmaken. Ouders worden van meet af aan betrokken. We besteden veel aandacht aan informatieverwerving over de ontwikkeling van het kind.  We achterhalen in hoeverre de omgeving (school, ouders, buurt) van invloed is op de eventueel geremde ontwikkeling van het kind.  Al werkend en observerend krijgen school en ouders zicht op de specifieke behoeften van een kind op school en thuis. Dit inzicht kan vervolgens leiden tot een duidelijk beeld van gewenste veranderingen en aanpassingen in de leer­omgeving en eventueel thuis, waardoor de mogelijkheden voor optimale ontwikkeling worden vergroot.  

De doelgroep jonge kinderen omvat:

  • kinderen tussen 4 en 7 jaar met behoefte aan specifieke ondersteuning gelet op begeleiding en instructie;
  • kinderen die onvoldoende lijken te profiteren van een onderwijsleeromgeving en daardoor kwetsbaar zijn binnen de basisschool;

De ontwikkeling kan belemmerd worden door:

  • factoren in de omgeving (gezin/ school),
  • in het kind zelf (ontwikkelingsproblemen/ stoornissen) in
  • een combinatie van beide

We gaan er van uit dat de leerkracht veel invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. Omdat je als leerkracht dagelijks werkt met het kind ben je beter dan wie dan ook in staat om diagnostische activiteiten uit te voeren. Het uitvoeren van diagnostische activiteiten schept helderheid ten aanzien van de ondersteuningsbehoeften van een kind en de leerbaarheid ten aanzien van de schoolse vaardigheden die van kinderen in de eerste jaren van het basisonderwijs worden verwacht. Voor het uitvoeren van diagnostische activiteiten hanteren we het registratie- en observatiesysteem KIJK.   Een groot deel van de jonge kinderen die onze school bezoeken heeft een VVE-indicatie. Er is dan ook  structureel meer aandacht voor het leren van de Nederlandse taal en het realiseren van een positief pedagogisch klimaat. Kinderen die ondanks dit extra aanbod voor de gehele groep nog meer ondersteuning nodig hebben, krijgen dit middels taalwerkklasarrangement.  

Hoeveelheid aandacht en tijd

§  Er zitten maximaal 25 kinderen in een thuisgroep. De zorgzwaarte in een groep is echter mede bepalend voor het uiteindelijke aantal leerlingen in die groep.

§  Elk kind heeft zijn of haar eigen Kindontwikkelplan. Hierin is opgenomen welke ondersteuning helpend is en aan welke doelen het kind de komende periode werkt. De instructiebehoefte en verwerkingstijd die aan een onderdeel besteed wordt kan per leerling verschillen. Dit geldt ook voor de doelen waaraan het kind werkt.

§  Kinderen met een Taalklas- of Topklasarrangement krijgen extra ondersteuning (instructie) en verwerkingstijd bij het aanleren van de Nederlandse taal in woord en geschrift.   Onderwijsmaterialen

§  Er wordt niveau- en tempodifferentiatie toegepast binnen de lesmethoden.

§  Er is aanvullend remediërend materiaal, behorend bij de gebruikte lesmethoden.

§  Er wordt lesstof aangeboden vanuit leerlijnen die gebaseerd zijn op de kerndoelen.

§  Er zijn onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoet komen aan specifieke didactische kenmerken, speciale pedagogische/ psychologische kenmerken en fysieke/lichamelijke kenmerken.

§  Er wordt door de hele school gewerkt met een speciaal programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (Vreedzame School / Vreedzame wijk).

§  Er is in alle vakgebieden extra aandacht voor het aanleren van de Nederlandse taal / Woordenschatonderwijs.   Ruimtelijke omgeving

§  Elke Wijzer heeft zijn eigen afdeling / unit met eigen lokalen.

§  Elk lokaal heeft de beschikking over een eigen toiletruimte en bergruimte, zodat leerlingen altijd onder toezicht staan

§  Er zijn genoeg aparte ruimtes voor andere functies (spreekkamers bv.)

§  Er is een handvaardigheid lokaal, een muziekstudio, een leskeuken, een speelzaal, een sporthal en een chillplek voor kinderen.

§  In het gebouw zijn ketenpartners structureel aanwezig (Peuterspeelzaal, Kinderdagopvang, Consultatiebureau, LEV-groep en Wijkhuis)   Expertise

Expertise waarover de school beschikt:

o   Leerkrachten (LA en LB)

o   Onderwijsassistenten

o   Intern begeleider

o   Orthopedagoog

o   Gedragsspecialisten

o   Rekencoördinatoren

o   Taalcoördinatoren

o   ICT-coördinatoren

o   Mediawijsheidcoördinatoren

o   Pestcoördinator

o   Taalwerkklasarrangement voor kinderen uit Wijzer 2

o   Topklasarrangement voor leerlingen uit Wijzer 4

o   Opvoed Ondersteuners

o   Multidisciplinair ondersteuningsteam

§  Via collegiale consultatie, intervisie en Westwijzer College wordt kennis overgedragen op collega’s.

§  Alle teamleden hebben kennis van en competenties op het gebied van de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het aanleren van de Nederlandse taal, met name Woordenschatonderwijs.

§  Alle teamleden hebben expertise in het bevorderen van gezond gedrag bij kinderen.

§  Alle teamleden dragen in houding en daadkracht het gedachtegoed van de Vreedzame School uit;  iedereen spreekt hierin ‘dezelfde taal’.

§  Experts m.b.t. voorkomende stoornissen en beperkingen zijn direct beschikbaar (bijv. opvoedondersteuner, logopedist, dyslexiespecialist, orthopedagoog, gedragsspecialisten)   Samenwerking met andere instanties

§  De Intern Begeleider, het managementteam en de leerkrachten werken regelmatig samen met professionals van externe instanties (bijv. Opvoedondersteuners, GGD, OPDC de Toermalijn, BCO,  Logopediste, JIBB, Jong Helmond Lekker Gezond, Stichting Leergeld )

§  Er is regelmatig samenwerking en afstemming met professionals uit het Speciaal Onderwijs, zorginstellingen en LEV-groep ten behoeve van de aanpak en ontwikkeling van kinderen van onze school / binnen onze wijk. 

§  Externe experts zijn op afroep beschikbaar als daar behoefte aan is (bijv. orthopedagoog).   Wat kan de school voor het samenwerkingsverband (anderen) betekenen?

§  De school neemt deel aan gezamenlijke bijeenkomsten en maakt gebruik van de gelegenheid kennis en ervaring uit te wisselen.

§  Expertise delen op het gebied van pedagogisch klimaat, het werken met kinderen met een taalachterstand en het bevorderen van gezond gedrag.

§  De school zal actief reageren bij ondersteuningsvragen van andere scholen. Daarbij zal per casus bekeken worden of we een passend aanbod zouden kunnen bieden.   Wat kan Basisschool Westwijzer niet?

§  Kinderen die vanwege hun gedrag de ontwikkeling van andere kinderen in de groep in ernstige mate verstoren en zich daarin niet laten aansturen, kunnen op basisschool Westwijzer ondanks alle kennis en kunde op pedagogisch en didactisch vlak niet voldoende ondersteund worden. Voor hen zullen we naar een passende oplossing elders zoeken.

§  Kinderen waarvan blijkt dat na veelvuldige inspanning de ontwikkeling onvoldoende op gang komt, zullen in onze ogen beter op hun plek zijn in het speciaal (basis)onderwijs. We zullen dan ook niet nalaten hen daarnaar te verwijzen; kinderen verdienen de best mogelijke ondersteuning.

§  Kinderen die direct vanuit het buitenland in Nederland komen wonen en de Nederlandse taal niet machtig zijn, zullen we voor het eerste jaar doorverwijzen naar een school met een speciale NT2 afdeling.

§  Voor kinderen met een ernstige visuele of auditieve beperking, of met het Down-syndroom, zal elders een passende plek gezocht worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven