School voor Speciaal Basisonderwijs De Toermalijn

Raafstraat 8 5702 PW Helmond

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Toermalijn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het meten van de tussenresultaten gebeurt met behulp van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van BOOM aangevuld met de leestoetsen van LOVS van Cito. 
De volgende toetsen nemen wij af:

Groep 3
Cito: AVI en DMT
BOOM rekenen en spelling

Groep 4 en hoger           
Cito: AVI en DMT
BOOM rekenen, spelling en begrijpend lezen 

Daarbij toetsen wij op maat. De keuze voor de te maken toets hangt van het vaardigheidsniveau van de leerling.
Ons streven is om zo adaptief mogelijk te toetsen om een reëel beeld van de mogelijkheden van de leerlingen te krijgen.  
De resultaten van de toetsen worden met de intern begeleider besproken en gebruikt om de leerlingen in de juiste niveau groepen in te delen. In deze niveau groepen (vanaf groep 5 groepsoverstijgend) krijgen de leerlingen een passende instructie. Het aanbod en de aanpak wordt omschreven in het onderwijsverantwoordingsdocument. Reflectie vindt plaats tijdens het bespreken van de onderwijsverantwoordingsdocumenten en het bijstellen hiervan. Dit gaat in overleg met de intern begeleider, orthopedagoog en collega leerkrachten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen wordt op basis van het ontwikkelingsperspectief steeds met ouders besproken wat het mogelijke uitstroomniveau zal zijn. Aan het eind van het een na laatste schooljaar wordt er in het rapportgesprek met ouders verder doorgepraat over het vervolgonderwijs en wordt het voorlopige advies gegeven. Later in het schooljaar, medio april, zal dan nog een eindtoets voor het basisonderwijs afgenomen worden. Wij hebben als school gekozen voor ROUTE 8, een digitale en adaptieve toets. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Door deze manier van toetsen wordt de leerling altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau. Door het adaptieve karakter wordt er gemeten wat een leerling wel weet in plaats van wat een leerling niet weet.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij geloven dat ieder mens kan groeien en bloeien naar een eigen waardevolle plek in onze maatschappij.
Als Toermalijn geven we ieder kind op onze school alle ruimte, ondersteuning en mogelijkheden om die plek te vinden.

We werken elke dag met veel liefde en ambitie aan de groei en ontwikkeling van kinderen. We zien het kind en geloven heilig in zijn of haar kunnen. We nemen de tijd zodat het kind in eigen tempo het vertrouwen opbouwt om iedere dag een stap vooruit te zetten, hoe klein dan ook. Uiteindelijk is dit het fundament waardoor het kind de plek in de maatschappij ontdekt die bij hem of haar past.Onze uitgangspunten om te kunnen ontwikkelen:

- Er is altijd een nieuwe kans. Altijd.
- We werken volgens duidelijke structuren en cree¨ren zo voorspelbaarheid.
- Wij durven sensitief te werken en ons kwetsbaar op te stellen.
- Wij denken van nature in scenario’s waardoor we de groep en het individu natuurlijker kunnen sturen naar gewenst gedrag.
- We zijn ambitieus. Voor onszelf en voor de kinderen.
- We gaan altijd voor groei.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Groei - Talent
  • Veiligheid
  • Welbevinden- Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven