School voor Speciaal Basisonderwijs De Toermalijn

Raafstraat 8 5702 PW Helmond

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Toermalijn

Het team

Toelichting van de school

Binnen ons team van leerkrachten en onderwijsassistenten, hebben
we ook nog andere expertises:

- Remedial teacher
- Rots en Water trainer
- Orthopedagoog
- Schoolmaatschappelijk werk
- Kindercoach
- Logopedistes extern en intern
- Mediacoach
- Basisschoolcoach
- Specialist Hoog en meerbegaafdheid
- Gedragsspecialisten

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen

Er is sinds het schooljaar 2020-2021 geen bovenschoolse voorziening meer, dit betekent dat de school zelf zorg moet dragen voor het vervangen van zieke leerkrachten en BBOW uren Binnen onze school proberen we de organisatie zo in te richten dat we op een flexibele manier de vervangingen goed kunnen opvangen. Bij langdurige vervangingen zullen we mogelijk vervangers zoeken en aanstellen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen hebben dezelfde uren zoals die van de overige groepen. We hebben dus geen verschil in de verschillende leeftijden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze leerlingen worden op de volgende manier geformeerd:

- Op leeftijd

- Op niveau

Daarbij is voor ons heel belangrijk hoe de balans van onderwijs en zorg is verdeeld. Dat heeft alles te maken met de dynamiek binnen onze groepen en het klimaat wat we kunnen creëren om kinderen op zo'n optimale manier tot leren te laten komen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Toermalijn is een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4  tot en met 13 jaar. Leerlingen hebben vaak een opeenstapeling van problematieken binnen de diverse domeinen van leren, gedrag en ontwikkeling waardoor het volgen van onderwijs op een reguliere school, in elk geval voor een bepaalde tijd, moeilijk en soms onmogelijk is. Instroom is ook mogelijk direct vanuit peuterspeelzalen en medische kinderdagverblijven  De leerlingenpopulatie is divers van samenstelling.  Er zijn grote  verschillen in cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van taal en communicatie en motorische ontwikkeling. De leerlingen van de Toermalijn en hun ouders vormen een afspiegeling van de maatschappij.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen de Toermalijn willen we steeds goed kijken wat de ondersteuningsbehoefte van onze kinderen is., Wanneer wij daar zelf in moeten aanpassen, zullen we dat zeker niet nalaten.
Op dit moment ligt de focus op taalonderwijs en ook het jonge kind.
Met onze kwaliteitszorg die voortdurend in ontwikkeling is, willen we ons aanbod op een hoger plan brengen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met alle peuterspeelzalen van de regio, die kinderen doorverwijzen naar de Toermalijn. De Toermalijn neemt deel aan het VVE-programma binnen de Gemeente Helmond. Hiertoe is een locatie-plan (en kwaliteitsplan) lopende t.b.v. de jongste kinderen in de school. De directe samenwerking met KDC Binderen is hiervan onderdeel.  Samen met Binderen werken nauw samen met de groepen 1-2.
Ook ambulante begeleiding vanuit het Kinderdagverblijf wordt ingezet.

Terug naar boven