Openbare Basisschool de Kring

Kasteelpad 4 3223 GE Hellevoetsluis

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kring

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit 37 medewerkers die deels fulltime en parttime werken.

Er zijn 24 leerkrachten, 5 onderwijs assistenten, 2 conciërges en een administratieve kracht. Dit naast 3 management leden en twee leerkrachten bewegingsonderwijs. 

Tevens zijn wij opleidingsschool voor MBO onderwijsassistent en de Pabo opleiding tot leerkracht. Hierdoor zijn er dagelijks stagiaires van beide opleidingen in school aanwezig.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wijze van vervanging bij ziekte, compensatie verlof, ouderschapsverlof of scholing

In iedere leerjaargroep (bijvoorbeeld de twee groepen 4 of de twee groepen 7) zijn dagelijks twee leerkrachten aanwezig (in de groepen 1/2 zijn er dagelijks vier leerkrachten aanwezig). Wanneer één van de leerkrachten uit de leerjaargroep afwezig is, ondersteunt een onderwijsassistent de andere leerkracht van de leerjaargroep in de ochtend. De parallelleerkracht van de desbetreffende groep geeft de instructie van de leerstof voor beide groepen en de onderwijsassistent blijft in de groep aanwezig. De supervisie ligt bij de leerkracht. In de middag worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen in de school volgens een van te voren vastgesteld verdeelrooster. Daarnaast doen wij een beroep op de collega’s, die betreffende dag(en) niet werken. De geplande lessen en activiteiten kunnen op deze manier zoveel mogelijk doorgang vinden, de onderwijsassistenten kennen de werkwijze en kinderen van alle leerjaargroepen.

Bij overmacht (bijvoorbeeld een zware griepgolf) zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen. We volgen in zulke situaties het onderstaande protocol:

 1. De eerste dag, maar zeker de eerste ochtend, wordt dit slechts gedaan als een andere oplossing niet of zeer slecht mogelijk is;
 2. De kinderen worden opgevangen, totdat alle ouders op de hoogte zijn gesteld (mondeling of telefonisch);
 3. Er wordt nooit een kind naar huis gestuurd, zonder dat de ouders dit weten;
 4. Opvang wordt geboden voor kinderen van ouders, die aangeven in omstandigheden te verkeren, waardoor dit voor hen zelf onder schooltijd tot problemen zou leiden;
 5. Het besluit omtrent het naar huis sturen kan alleen door de directeur of diens vervanger worden genomen.

Tijdens de coronaperiode kunnen wij genoodzaakt zijn een groep naar huis te sturen bij ziekte van een leerkracht of tijdens de periode tussen testafname en resultaat van een coronatest. We verzorgen dan digitaal onderwijs mits de leerkracht in staat is om dit klaar te zetten voor de leerlingen. Mocht dit niet te realiseren zijn, zullen we voor een andere manier van thuiswerk zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Kring starten we met 16 groepen aan het begin van schooljaar 2021-2022. Deze groepen zijn onderverdeeld in units. Zo starten we met vier groepen 1/2, twee groepen 3,  twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. In iedere unit zijn de leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod van alle kinderen. Ook wordt, waar nodig, gebruik gemaakt van de hulp van onze onderwijsassistenten.  

Naast de algemene vakken die op de Kring gegeven worden, besteden we eveneens aandacht aan:

Levensbeschouwelijk onderwijs

 • Openbaar onderwijs heeft als belangrijk uitgangspunt respect voor iedereen, ongeacht huidskleur, sekse of geloofsovertuiging. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen levensbeschouwelijk onderwijs krijgen, vandaar dat wij 1 uur per week Humanistisch Vormingsonderwijs aanbieden op facultatieve basis aan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8.    

TopOndernemers

 • Het onderwijs in de wereldoriënterende vakken bieden we in de groepen 1 t/m 3 zoveel mogelijk in samenhang aan door middel van het werken in thema's. Vanaf groep 4 wordt er gestart met de methode 'TopOndernemers'. TopOndernemers laat kinderen via verschillende werkvormen werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek door middel van projectonderwijs. TopOndernemers stimuleert het ondernemend en zelfstandig gedrag van kinderen binnen een rijke leeromgeving. De kinderen ontdekken de wereld aan de hand van thematisch onderwijs, worden uitgedaagd om een plan te maken, initiatief te nemen, samen te werken, te presenteren en creatief te zijn. Met TopOndernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden wat zorgt voor een goede kijk op burgerschapsvorming. We halen hierbij de wereld binnen en gaan de wereld in (de school uit).

Bewegingsonderwijs

 • De kinderen van de groepen 1 en 2 bewegen iedere dag in het gymlokaal of buiten. De groepen 3 tot en met 8 hebben twee lesuren bewegingsonderwijs per week in de gymzaal. De lessen bewegingsonderwijs (groepen 3 t/m 8) worden verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs en vinden plaats in de gymzaal naast Warren's Sportinstituut.

Zwemmen

 • Kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar schoolzwemmen in plaats van een les bewegingsonderwijs. Hierbij wordt met name gewerkt aan redzaamheid in en om het water. 

Huiswerk

 • Op de Kring vinden we dat het werkelijke leren op school behoort te gebeuren en dat de kinderen na schooltijd voldoende tijd moeten hebben om zich te kunnen ontspannen. Toch zijn er situaties waarbij we kiezen voor huiswerk. We denken dan bijvoorbeeld aan het inoefenen van het technisch lezen, tafels of spelling. Vanaf groep 5 wordt er af en toe topografie en Engels meegegeven om thuis te leren. In de loop van de schooljaren komt hier Nieuwsbegrip XL bij en soms enkele werkwoorden oefenen. In groep 8 staat het huiswerk veelal in het teken van voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We starten elke lesdag met een half uur (stil)lezen. Wij noemen dat de 'Flextijd'. Binnen onze stichting krijgen al onze kinderen gemiddeld 950 uur les per schooljaar. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De zorg voor uw kinderen

De ontwikkelingen en vorderingen van uw kind op school worden gevolgd met behulp van:

 • Observaties en gesprekken met kinderen
 • Methode-onafhankelijke toetsen - 2 keer per jaar: CITO (AVI en DMT)
 • Volgens een vast schema methodegebonden toetsen (groep 3 t/m 8)
 • Drempeltoets groep 8 
 • NIO (groep 8)

Binnen de school vindt wanneer nodig een (MDO) multidisciplinair overleg plaats. Het multidisciplinair overleg bestaat uit de volgende disciplines: leerkracht(en), kwaliteitscoördinator, schoolbegeleider (orthopedagoog), schoolmaatschappelijk werk en/of een ambulant begeleider van het samenwerkingsverband. Dit team draagt zorg voor uitbreiding en versterking van maatregelen en activiteiten op groeps-, individueel- of schoolniveau t.b.v. een zo intensief mogelijke zorg voor leerlingen. Er zijn leerlingen die meer nodig hebben, op welk gebied dan ook, om tot een optimale ontwikkeling te komen. Hier vallen bijvoorbeeld de leerlingen met leerproblemen onder, maar ook de meer begaafde leerlingen. De kwaliteitscoördinator coördineert de zorg rondom de leerlingen. De extra activiteiten/maatregelen worden afgestemd op het kind en zoveel mogelijk binnen de eigen groep uitgevoerd (Passend Onderwijs). De weerslag hiervan is beschreven in groepsplannen en/of plannen gericht op de individuele leerling. Deze plannen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld (minimaal 2 keer per jaar). Indien noodzakelijk, kan de school gebruik maken van externe organisaties t.b.v. de zorg rondom kinderen, o.a. logopedie, fysiotherapie en schoolmaatschappelijk werk. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het zorgplan van de school.

De leerlingenzorg in de regio Voorne-Putten en Rozenburg wordt ondersteund door het samenwerkingsverband primair onderwijs 'Onderwijscollectief'. Ouders worden te allen tijde op de hoogte gebracht en betrokken bij het proces van zorg rondom hun kind.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoefte(n): inzet van samenwerkingsverband 'Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg'. 

Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op onze school. We willen leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en ondersteunen. Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften gaan we op zoek naar een passende oplossing. Kinderen met meer specifieke onderwijsbehoeften worden besproken in het multidisciplinair overleg (MDO) om te bepalen welke inzet er nodig is. Onze school kan met de inzet van de eigen expertise vaak tegemoetkomen aan de (ook meer specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind. Wanneer blijkt dat er toch meer of andere expertise nodig is, dan schakelt de school het samenwerkingsverband in.

Het samenwerkingsverband is beschikbaar voor alle scholen op Voorne-Putten en Rozenburg en gaat samen met de ouders en school kijken welke ondersteuning er ingezet kan worden. Het samenwerkingsverband heeft specialisten in huis die deze ondersteuning kunnen begeleiden d.m.v. het coachen van de leerkracht en delen van expertise. In uitzonderlijke gevallen kunnen ze een Maatwerkarrangement financiëren waarbij een leerling, kortdurend intensief begeleid kan worden, met als doel dat deze leerling vervolgens weer mee kan doen met de groep.

Daarnaast werken scholen samen in een zogenoemd Regionaal Overleg Kwaliteit (ROK) waar scholen binnen een wijk/gemeente samenwerken om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen in de wijk/gemeente. Als er zorgen zijn of een school handelingsverlegen is, dan wordt dit besproken in het ROK en ondersteunen scholen elkaar met de in het ROK aanwezige expertise. Soms kan bijvoorbeeld een andere basisschool binnen hetzelfde ROK beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind. Wanneer geen van de reguliere basisscholen meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften, dan zal het samenwerkingsverband samen met ouders, school en andere experts onderzoeken welke school hier wel aan kan voldoen. Als de uitkomst een school voor speciaal (basis-)onderwijs is, dan geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af die nodig is voor de inschrijving op deze scholen. Meer informatie over ons samenwerkingsverband is te vinden op de website: Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werkster verbonden. In samenwerking met de leerkracht en kwaliteitscoördinator zal zij de zorg rond het kind op school aandacht geven. Schoolmaatschappelijk werk kan naar kinderen en ouders luisteren als er iets aan de hand is of als er zorgen zijn. Het SMW kan informatie en advies geven, onderzoeken wat de oorzaak van opvallend gedrag kan zijn en kortdurend hulp en/of steun bieden bij de aanpak van problemen. Op school kunt u vragen naar een folder met informatie ter inzage. 

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Het CJG nodigt kinderen op de basisschool een aantal keren uit voor een onderzoek door de Jeugd-gezondheidsdienst. Dit gebeurt jaarlijks voor de groepen 2 en 7. Het onderzoek in groep 2 behelst de volgende zaken: een gesprek over de gezondheid van uw kind, het gedrag thuis en op school, onderzoek naar groei, gewicht en zintuigen en algemeen lichamelijk onderzoek. In groep 7 worden de kinderen gemeten en gewogen. U ontvangt voor deze onderzoeken een oproep. Voor uitgebreide informatie over de onderzoeken die CJG uitvoert in de groepen 2 en 7 verwijzen wij u naar onze website. 

Logopedie

Indien er iets met de taal- spraakontwikkeling aan de hand is worden ouders direct geïnformeerd. Aan onze school zijn twee Logopedie praktijken verbonden. De praktijken geven behandeling in de school op alle ochtenden in de week.

Gezamenlijke visie: 

 • Passend en zoveel mogelijk inclusief onderwijs; 
 • Nabijheid van onderwijs en zorg; 
 • Nadruk op preventie en voorkomen van curatieve zorg.

Partners die deelnemen in het ROK: scholen in de wijk, onderwijskundig medewerker, schoolbegeleider, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts/ verpleegkundige, leerplichtambtenaar, medewerker voorschool, beleidsambtenaar gemeente Hellevoetsluis en zorgmedewerker gemeente Hellevoetsluis.

Resultaat: een samen met de scholen, voorscholen, gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverband, uitgewerkte preventieve aanpak, waarbij de preventieve inzet op school integraal verbonden is aan de preventieve inzet in de wijk.  

Doelen: 

 • Alle scholen binnen een wijk maken gebruik van elkaars expertise, stemmen Passend Onderwijsbeleid en -praktijk op elkaar af en dragen de verantwoordelijkheid om vrijwel alle kinderen in de wijk te houden; 
 • Het ROK (Regionaal Overleg Kwaliteit) is het instrument om dit te proces te begeleiden. Het ROK wordt uitgebouwd door de samenwerking tussen de scholen te versterken, ongeacht denominatie; 
 • Er worden mogelijkheden onderzocht om beschikbare middelen vanuit het onderwijs en vanuit de gemeente/jeugdhulp te combineren; 
 • Nauwere samenwerking tussen de scholen binnen de wijk en het team vanuit de jeugdhulp, onder andere door tijdig een medewerker van het wijkteam (SMW/ JGZ/ indicatiesteller) te betrekken, waar nodig in de wijk, op de school of bij het gezin thuis; 
 • Preventiever werken binnen de basisondersteuning en versterking van het ondersteuningsteam op schoolniveau met alle expertise aan tafel. Scholen zijn beter in staat om tijdig passende ondersteuning in te schakelen;
 • Meer aandacht voor de voorschoolse periode.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven