Openbare Basisschool de Kring

Kasteelpad 4 3223 GE Hellevoetsluis

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kring

In het kort

Toelichting van de school

"Met plezier leren in een veilige omgeving."

Wat zegt ons deze mooie uitspraak nu over het onderwijs dat wij de kinderen elke dag aanbieden? Met plezier leren is heel fijn, maar niet altijd mogelijk. Er zal ook wel eens iets geleerd moeten worden, wat niet met plezier gedaan wordt. Waar komt dat plezier dan vandaan? Plezier in leren krijgen we door succeservaringen. Een leerling heeft voor een vak hard gewerkt, het gevoel dat deze leerling vervolgens heeft als hij/zij dan bijvoorbeeld een som snel en foutloos kan maken, of de spellingsregel snel en correct kan toepassen, dat gevoel.. is met plezier leren!

In een veilige omgeving betekent dat we bij het leren, fouten durven en mogen maken, dat we vragen durven te stellen en dat we weten wat we willen leren. Elke dag zijn we met het team bezig om met plezier leren in een veilige omgeving aan te bieden. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we een samenwerking met de ouders voor nodig. Fijn dat we op De Kring steeds meer contact maken met elkaar, met als uiteindelijk doel, met plezier leren in een veilige omgeving voor onze leerlingen en uw kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Samenwerken
 • Kwaliteit en vakkundigheid
 • Respect en moreel besef
 • Leren met plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
378
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolafspraken

Zoals bekend is het van groot belang voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen dat zij zich veilig voelen. Wij hechten daarom grote waarde aan een positieve en prettige sfeer op onze school waarin kinderen zich met plezier kunnen ontwikkelen. We verwachten dat iedereen die onze school bezoekt zich houdt aan onze basisregel: zorg voor jezelf, zorg voor de ander en zorg voor de omgeving.

Om zo goed en prettig mogelijk op school te kunnen leren en werken hanteren wij de volgende schoolafspraken: 

Halen en brengen

 • Tien minuten voor schooltijd kunt u uw kind brengen naar school, vanwege corona nemen de ouders/verzorgers afscheid aan het hek van de ingang. De ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 1 t/m 3 mogen hun kind tot aan de deur brengen.
 • Wanneer de kinderen op school binnenkomen gaan ze direct naar hun klas. 
 • De kinderen hangen hun jas en tas aan de kapstok.
 • Bij binnenkomst in de groep begroeten de kinderen en de leerkracht elkaar en zoeken de kinderen hun plek in de klas.
 • Parkeren rondom de school dient te gebeuren in de daarvoor bestemde parkeervakken en liever niet langs de doorgaande weg. Let u a.u.b. op alle kinderen die lopend of op de fiets naar school komen.
 • Wanneer u uw kind op komt halen, verwachten wij dat u buiten het hek op uw kind wacht met uitzondering van de units 1/2 en 3. Vanwege de verkeersveiligheid mogen ouders vanaf 13.50 uur plaatsnemen op het schoolplein.

Schoolplein

 • Op de stoep voor de school en op het schoolplein mag niet worden gefietst. 
 • De fietsen moeten netjes in het fietsenrek worden geplaatst.
 • Op het schoolplein en in de school mag niet worden gerookt.

Regels in de school 

 • We lopen rustig in de school. 
 • Kinderen mogen onder schooltijd zonder toestemming het schoolgebouw en het schoolplein niet verlaten.
 • Iedereen op school moet zorgvuldig omgaan met materialen. Zo wordt er bijvoorbeeld niet getekend op meubilair, muren, boeken en schriften.
 • Alle spullen die we gebruiken, gebruiken we op een nette manier en ruimen we na gebruik weer op de juiste plek op. 
 • We verwachten van leerlingen, personeelsleden en ouders in en om de school gepast taalgebruik. 
 • Waardevolle spullen mee naar school nemen gebeurt op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor vermissingen en beschadigingen van deze spullen. 

Schorsen en verwijderen  

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat alle kinderen en personeelsleden zich veilig voelen en dat iedereen met respect behandeld wordt. We besteden dan ook veel aandacht aan hoe kinderen zich naar elkaar, volwassenen en de omgeving dienen te gedragen. Hiervoor zijn ook gedragsregels en een antipestprotocol opgesteld en is er een Social Media protocol voor leerlingen. Deze documenten zijn terug te vinden in het veiligheidsplan van de school (zie website van de school). De gedragsregels worden in de klassen besproken en zijn bij de kinderen bekend. Als een leerling zich echter niet aan deze afspraken van de school houdt en na gesprekken zijn/haar gedrag niet bijstelt, kan het bevoegd gezag overgaan tot een ordemaatregel. Mogelijke maatregelen zijn schorsen en verwijderen. Uiteraard zullen wij de beslissing tot schorsen en verwijderen zeer zorgvuldig nemen en afwegen of: 

 • Er een evenredige verhouding bestaat tussen de overtreding die de leerling heeft begaan en de ordemaatregel die wordt opgelegd;
 • De leerling enige mate van schuld heeft gehad aan de normschending. Het proces dat gevolgd wordt ten aanzien van het opleggen van een ordemaatregel zal gebeuren conform de procedurele regels die hiervoor gelden. Deze regels kunt u vinden in het stappenplan schorsen en verwijderen op de website van ons bestuur Stichting Onderwijsgroep EduMare  


Regels ICT, sociale media en telefoongebruik (leerlingversie)

Voor alle scholen binnen EduMare zijn regels opgesteld voor de leerlingen voor het gebruik op school van ICT, sociale media en telefoon.

Terug naar boven