openbare basisschool de Kring

Kasteelpad 4 3223 GE Hellevoetsluis

Schoolfoto van openbare basisschool de Kring

In het kort

Toelichting van de school

"Met plezier leren in een veilige omgeving."

De Kring is een school met een klimaat dat leren en ontwikkelen uitlokt, waar respect en veiligheid hoog in het vaandel staat, waar leerlingen actief betrokken worden bij hun ontwikkeling en waar duidelijkheid is over hetgeen er geleerd wordt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Samenwerken
 • Kwaliteit en vakkundigheid
 • Respect en moreel besef
 • Leren met plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
356
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Studiedagen

 • 30 oktober 2020
 • 4 januari 2021
 • 1 maart 2021 
 • 21 mei 2021
 • 23 juni 2021
 • 16 juli 2021

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Schoolafspraken

Zoals bekend is het van groot belang voor een evenwichtige ontwikkeling van mensen dat zij zich veilig voelen. Wij hechten daarom grote waarde aan een positieve en prettige sfeer op onze school waarin kinderen zich met plezier kunnen ontwikkelen. We verwachten dat iedereen die onze school bezoekt zich houdt aan onze basisregel: zorg voor jezelf, zorg voor de ander en zorg voor de omgeving.

Om zo goed en prettig mogelijk op school te kunnen leren en werken hanteren wij de volgende schoolafspraken: 

Halen en brengen

 • Tien minuten voor schooltijd kunt u uw kind brengen naar school, vanwege corona nemen de ouders afscheid aan het hek van de ingang.
 • Wanneer de kinderen op school binnenkomen gaan ze direct naar de unit. 
 • De kinderen van alle units gaan zelfstandig hun unit in. 
 • De kinderen hangen hun jas en tas aan de kapstok.
 • Bij binnenkomst in de unit begroeten de kinderen en de leerkracht elkaar en zoeken de kinderen een plekje in de kring.
 • Parkeren rondom de school dient te gebeuren in de daarvoor bestemde parkeervakken en liever niet langs de doorgaande weg. Let u a.u.b. op alle kinderen die lopend of op de fiets naar school komen.
 • Wanneer u uw kind op komt halen, verwachten wij dat u buiten het hek op uw kind wacht met uitzondering van de groepen 12b, 12c, 3a en 3b. Vanwege de verkeersveiligheid mogen ouders vanaf 13.50 uur een plaats op het schoolplein zoeken met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Schoolplein

 • Op de stoep voor de school en op het schoolplein mag niet worden gefietst en lopen we dus met de fiets aan de hand. 
 • De fietsen moeten netjes in het fietsenrek worden geplaatst.
 • Op het schoolplein en in de school mag niet worden gerookt.

Regels in de school 

 • We lopen rustig in de school. 
 • We praten zachtjes in de school. 
 • Wanneer de kinderen in de unit zijn, blijven ze in de unit. 
 • Kinderen mogen onder schooltijd zonder toestemming het schoolgebouw en het schoolplein niet verlaten.
 • Iedereen op school moet netjes omgaan met materialen. Zo wordt er bijvoorbeeld niet getekend op meubilair, muren, boeken en schriften.
 • Alle spullen die we gebruiken, gebruiken we op een nette manier en ruimen we na gebruik netjes weer op de juiste plek op. 
 • We verwachten van leerlingen, personeelsleden en ouders in en om de school gepast taalgebruik. 
 • Waardevolle spullen mee naar school nemen gebeurt op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor vermissingen en beschadigingen van deze spullen. 
 • De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Toch vragen we u om zolang u in de school bent uw telefoon uit te zetten. Ook kinderen mogen geen mobiele telefoon gebruiken in de school. U kunt altijd via het schoolnummer berichten doorgeven voor uw kind.

Schorsen en verwijderen  

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat alle kinderen en personeelsleden zich veilig voelen en dat iedereen met respect behandeld wordt. We besteden dan ook veel aandacht aan hoe kinderen zich naar elkaar, volwassenen en de omgeving dienen te gedragen. Hiervoor zijn ook gedragsregels en een antipestprotocol opgesteld en is er een internetprotocol voor leerlingen. Deze documenten zijn terug te vinden in het veiligheidsplan van de school (zie website van de school). De gedragsregels worden in de klassen besproken en zijn bij de kinderen bekend. Als een leerling zich echter niet aan deze afspraken van de school houdt en na gesprekken zijn/ haar gedrag niet bijstelt, kan het bevoegd gezag overgaan tot een ordemaatregel. Mogelijke maatregelen zijn schorsen en verwijderen. Uiteraard zullen wij de beslissing tot schorsen en verwijderen zeer zorgvuldig nemen en afwegen of: 

 • Er een evenredige verhouding bestaat tussen de overtreding die de leerling heeft begaan en de ordemaatregel die wordt opgelegd;
 • De leerling enige mate van schuld heeft gehad aan de normschending. Het proces dat gevolgd wordt ten aanzien van het opleggen van een ordemaatregel zal gebeuren conform de procedurele regels die hiervoor gelden. Deze regels kunt u vinden in het stappenplan schorsen en verwijderen op de website van ons bestuur Stichting Onderwijsgroep EduMare: www.onderwijsgroepedumare.nl.   


Regels ICT, sociale media en telefoongebruik (leerlingversie)

Voor alle scholen binnen EduMare zijn regels opgesteld voor de leerlingen voor het gebruik op school van ICT, sociale media en telefoon.

Terug naar boven