School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Bolwerk 46 3221 VJ Hellevoetsluis

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkrachten hebben een goed beeld van de leerlingen. Dit komt doordat zij de leerlingen in allerlei situaties meemaken, werk nakijken en beoordelen. Als aanvulling op dit beeld dat de leerkracht heeft en om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs  aan alle leerlingen op school te kunnen waarborgen wordt een leerlingvolgsysteem bij gehouden in Parnassys (CITO, ZIEN, methodegebonden toetsen, observaties, belangrijke documenten en gesprekken) en het werkplan (Planning aanbod)

Methode onafhankelijke toetsen
Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 worden nauwgezet gevolgd op de gebieden: technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen, spelling. De toetsen worden, in principe, afgenomen door de leerkracht. De toetsresultaten worden door de leerkracht geanalyseerd en in Parnassys gezet. Hierdoor hebben zowel de leerkrachten als het MT overzichten van de vorderingen van de individuele leerlingen en de groepen. Met de toetsen kan de leerkracht vaststellen of de ontwikkeling van de leerling naar wens verloopt of welke leerlingen ondersteuning nodig hebben. Ook kan het aanleiding zijn voor verbeteringen in het onderwijsgedrag van de leerkracht of verbeteringen van onderdelen van het onderwijsprogramma.  De toetsen worden twee keer per jaar afgenomen in januari/februari en in mei/juni.   

ZIEN
Met ZIEN wordt de ontwikkeling van leerlingen individueel en als groep op sociaal- en emotioneel niveau gevolgd. ZIEN gaat uit van twee screenings per jaar (oktober en maart) voor alle leerlingen. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook een eigen vragenlijst in waarmee ze aangeven hoe zij de dingen zelf ervaren.  Naar aanleiding van de screening kan er gekeken worden of er op individueel en/of op groeps- en/of op schoolniveau geïntervenieerd moet worden. De gegevens van ZIEN worden in Parnassys opgeslagen en kunnen binnen het systeem teruggezocht worden. Dit om de leerlingen gedurende de hele periode binnen de school te kunnen volgen.

Toetskalender  
Op SBO De Windroos wordt met een vaste toetskalender gewerkt (zie bijlage)  In deze toetskalender zijn onder andere de afname momenten van CITO (januari en juni) en ZIEN (najaar en voorjaar) opgenomen. Met behulp van de genormeerde toetsen meten we de effecten van het onderwijs. De leerkracht houdt de administratie van de gegevens per leerling en van de groep als geheel bij en ouders worden via het rapport of een oudergesprek geïnformeerd over de resultaten. 

Aan de hand van de groepsoverzichten en de resultaten worden de leerlingen tijdens de groepsbespreking door de leerkracht en de intern begeleider besproken. Als ouders de resultaten van hun kind willen bespreken, doen zij dat in eerste instantie met de leerkracht. Deze maakt de leerling de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van de leerling in de groep. Daarnaast kunnen ouders, indien gewenst, een afspraak maken voor een gesprek met de intern begeleider.  

In leerjaar 8 doen alle kinderen mee aan een intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek en de eindtoets (IEP) .  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het is voor leerlingen van groep 8 een grote overgang van de vertrouwde basisschool naar een nieuwe school. Het is een belangrijke stap, want het is in ieders belang dat een kind op de goede school terechtkomt. Daarom wordt op SBO de Windroos gewerkt aan een goede voorbereiding op de overstap en werken we aan een ‘warme overdracht’. Op een ouderavond in het voorjaar in groep 7 wordt aandacht besteed aan de procedure van verwijzen en aanmelden op het voortgezet onderwijs. In het najaar wordt een persoonlijkheids- en intelligentieonderzoek afgenomen bij de leerlingen in groep 8. In de adviescommissie wordt vervolgens een schooladvies geformuleerd dat met de ouders wordt besproken. Op basis van dit advies kan de leerling vervolgens door de ouders aangemeld worden bij een passende school voor vervolgonderwijs. De procedure die gevolgd wordt staat beschreven in de bijlage "procedure verwijzen VO".

In de periode januari/februari worden in de regio centrale voorlichtingsavonden georganiseerd waarbij de scholen voor voortgezet onderwijs zich voorstellen aan de schoolverlaters en hun ouders. SBO De Windroos wordt door de ontvangende scholen op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling van onze oud-leerlingen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven