School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Bolwerk 46 3221 VJ Hellevoetsluis

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Het team

Toelichting van de school

Het team van SBO De Windroos werkt structureel aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij richten we ons in eerste instantie op het behalen van voldoende resultaten en op het scheppen van een veilig klimaat voor alle leerlingen.  Als Professione Leergemeenschap (PLG) proberen we door samen te delen en te onderzoeken de praktijk van leerkrachten en directie te verbeteren, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van verlof wordt per situatie afgewogen en zoveel mogelijk binnen het team opgelost, bijvoorbeeld door een duo-collega.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs zien we als een belangrijk onderdeel van ons onderwijs, daarom bieden we dit twee keer per week aan alle leerlingen.

Humanistisch Vormings- en Godsdienstig Vormingsonderwijs worden in de school geboden door GVO- en HVO leerkrachten van Vormingsonderwijs.nl.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 gebruiken we de methode Schatkist. In een uitdagende speel- en leeromgeving worden alle kinderen nieuwsgierig gemaakt om in interactie met elkaar en de leerkracht nieuwe dingen en situaties te onderzoeken, te ontwerpen en in hun spel te verweven. Kinderen gaan samen waarnemen, nadenken en reflecteren waarmee ze hun eerste belangrijke stap in het aanleren van de basisvaardigheden van rekenen en taal zetten. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lessen
In de lessentabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. We gaan uit van een lessentabel van 25,5 uur.

De lesmethoden, leerlijnen en toetsen zijn hulpmiddel en bron voor het onderwijsaanbod waardoor geborgd wordt dat de leerlingen de (kern-)doelen passend bij hun uitstroomprofiel behalen.

Als aanvulling op de lesmethoden en lessen worden programma’s van Schooltv gekeken en wordt gebruik gemaakt van computerprogramma’s. 

Om leerstof te herhalen of leerlingen voor te bereiden op een les, krijgen de leerlingen vanaf groep 5 huiswerk. 

Creatieve- en culturele ontwikkeling
Door de gehele school worden lessen tekenen, handvaardigheid, drama en muziek gegeven. Deze lessen sluiten vaak aan bij de seizoenen, de feesten of de thema’s uit de methodes. Sinds enige jaren nemen de basisscholen uit Hellevoetsluis daarnaast deel aan het Kunstplan van de stichting Kunstgebouw. Alle klassen bezoeken jaarlijks één of meer voorstellingen en/of exposities. Aan deze activiteiten zijn vaak lessen gekoppeld ter voorbereiding of nabespreking. Er worden voor iedere groep één of meerdere bezoeken aan theater, voorstelling of exposities gepland.

Digitale vaardighedenComputers worden gebruikt bij het oefenen van leerstof en voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden. De school beschikt voor iedere groep over digitale schoolborden. Vanaf groep 5 is er aandacht voor het verstandige omgaan met internet, sociale media en games

Techniek en koken
Techniek- en kooklessen worden grotendeels geïntegreerd in de lessen wereldoriëntatie en binnen thema’s aangeboden. Daar waar mogelijk wordt met ouders, die bijvoorbeeld een (technisch) bedrijf hebben samengewerkt.

Behandelingen Soms is het goed voor een leerling om, ter aanvulling op het schoolprogramma, een aanvullende behandeling te volgen; denk aan dyslexiebegeleiding, logopedie, kinderoefentherapie of fysiotherapie. Om de onderwijstijd en de structuur in het lesprogramma te waarborgen heeft het de voorkeur dat leerlingen behandelingen buiten schooltijd of in ieder geval in de middag krijgen. Behandelaars mogen (in overleg) ruimte in school hiervoor gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat het aanbod op school en het externe aanbod elkaar optimaal versterken, hanteren wij de volgende uitgangspunten:
1. Indien ouders behandeling overwegen, nemen zij contact op met school (leerkracht en/of intern begeleider).
2. Er vindt zoveel mogelijk afstemming plaats tussen behandelaar, ouders en school (intern begeleider)
3. SBO de Windroos bindt zich niet aan uitspraken gedaan door een behandelaar.Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op SBO de Windroos bieden we onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of op sociaal-emotioneel gebied in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. De leerlingen hebben behoefte aan speciale zorg op het gebied van leren en/of gedrag. We zien het als onze belangrijkste taak om onze leerlingen, die op de basisschool te vaak en te veel faalervaringen hebben opgedaan, te laten ervaren wat ze wél kunnen en daarmee hun gevoel van eigenwaarde te herstellen. 

Door de samenwerking met SO scholen in de omgeving betrekken wij waar nodig deskundigheid vanuit SO om leerlingen in het SBO beter te kunnen begeleiden op gedrag en/of ontwikkelingsachterstanden.

Faciliteiten:

* Klassen maximaal 16 leerlingen waardoor er (meer) ruimte is voor individuele aandacht.

* Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten.

* Onderwijs op maat. In de organisatie van het onderwijs wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

*  Behandeling van specialisten in school; Logopedie, Fysiotherapie en kinderoefentherapie, psycholoog en orthopedagoog.

* Het zorgteam van deskundigen overlegt regelmatig om tot een aanpassing en/of een passend (onderwijs-) aanbod te komen voor leerlingen waarbij het lopende aanbod niet toereikend is. Het zorgteam bestaat uit:

- directie
- intern begeleider
- psycholoog
- orthopedagoog
- schoolmaatschappelijk werker
- jeugdverpleegkundige/ jeugdarts
- op aanvraag; leerkracht, logopedie, kinderoefentherapie en fysiotherapie

In een aantal gevallen worden ouders ook uitgenodigd bij een overleg, we spreken in dat geval van een SOT (School Ondersteunings Team).


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven