School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Bolwerk 46 3221 VJ Hellevoetsluis

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op ons Schoolvenster.

Op SBO De Windroos wordt een fundament voor kennis en vaardigheden gelegd. Belangrijk vinden wij de focus op rekenen, taal en sociaal emotionele ontwikkeling.

Binnen onze speciale basisschool willen we kwalitatief goed onderwijs verzorgen. We vinden het van belang dat de school een veilige school is, waar ieder kind mag zijn zoals hij of zij is. Een school waar onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen, zodat zij zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

We hopen u een beeld te geven van wie we zijn, voor wie we zijn en hoe we werken.

Benieuwd naar onze school? Maak dan gerust een afspraak voor een kennismaking en informatiegesprek.  

Vriendelijke groeten,

Team SBO De Windroos

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Begeleiding & ondersteuning
  • Kwaliteiten & succeservaringen
  • Respect Vertrouwen Veiligheid
  • Sociale zelfredzaamheid
  • Leerlijn 1F

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op SBO De Windroos bieden we onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of op sociaal-emotioneel gebied in de leeftijd van  4  t/m 13 jaar.  Leerlingen stromen in vanuit het regulier basisonderwijs, een (medisch) kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of behandel- en-onderwijsgroep. Bij ons op school kunnen we tegemoet aan de specifieke ondersteunings- en instructiebehoeften van de leerlingen waar in het reguliere basisonderwijs minder/ geen gelegenheid voor is waardoor de leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen

Instroom in SBO De Windroos kan door het hele schooljaar heen plaatsvinden. Voor een aanmelding dient een traject te worden gevolgd in samenwerking met het samenwerkingsverband Kindkracht. https://www.swvkindkracht.nl

Als wordt besloten dat het SBO de meest passende onderwijsplaats is voor een leerling nemen ouders contact op voor een afspraak met de locatieleider of intern begeleider van de school. Tijdens deze afspraak worden ouders rondgeleid en wordt over en weer verdere informatie uitgewisseld.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden
’s Ochtends verzamelen de leerlingen voor schooltijd op het schoolplein. Na de bel om 8.20 uur gaan de leerlingen naar binnen. De leerkrachten staan bij de deur om de leerlingen welkom te heten. Aanvang van de lessen is 8.30 uur en om 14.30 uur gaat de school uit. De kinderen kunnen worden opgewacht op het schoolplein. Woensdag zijn de leerlingen om 12.00 uit. 

De leerlingen van de groep 1/2 blijven bij de leerkracht staan tot zij worden opgehaald. Indien dit niet door een ouder/verzorger wordt gedaan, dient dit bijtijds te worden doorgegeven. 

Continurooster 
In alle groepen krijgen de kinderen ’s morgens de gelegenheid iets te eten en/of te drinken. Iedere woensdag is fruit verplicht vanuit de 'Gezonde school' gedachte. Alle leerlingen blijven verplicht over op school. Het eten en drinken moet van thuis meegebracht worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

SBO De Windroos werkt samen met externe deskundigen/ specialisten op het moment dat de geboden ondersteuning op school niet (meer) toereikend voor een leerling is. Door middel van (multidisciplinair) overleg komen we tot een aanpassing en/of een passend (onderwijs-) aanbod.

Samenwerkingsverband Kindkracht
Op iedere basisschool zijn er leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Om leerlingen zo veel mogelijk in de eigen groep op de eigen school te begeleiden en te ondersteunen wordt met andere scholen en met externe deskundigen in de regio samengewerkt. Binnen het samenwerkingsverband werken de scholen samen aan goed onderwijs oor alle leerlingen in de regio. Het betreft de reguliere basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. De kindkrachtspecialist is een gespecialiseerde medewerker en kan advies geven en ondersteuning bieden aan de leerkracht en/ of de intern begeleider

Regionaal Overleg Kwaliteit (ROK 13)
Het ROK omvat een aantal scholen binnen een wijk/gemeente die samen het onderwijs organiseren voor de kinderen uit deze wijk/gemeente. ROK 13 zijn de samenwerkende S(B)O scholen in de regio Voorne Putten/Rozenburg die vallen onder het samenwerkingsverband Kindkracht. 

KC De Samenstroom. 
Vanaf augustus 2021 zijn de groepen 1 tot en met 4 van SBO De Windroos ondergebracht in KC de Samenstroom. In de Samenstroom bouwen we samen met 2 andere scholen, een Medische behandelsetting voor het jonge kind en het kinderdagverblijf/BSO aan een omgeving waarin alle kinderen kunnen ontwikkelen en spelen. De deelnemende partners in de Samenstroom werken intensief samen. Iedere partner is en voelt zich verantwoordelijk voor welbevinden en ontwikkeling van elk kind op de Samenstroom. Kwaliteiten, expertise en kennis worden door de verschillende partners met elkaar gedeeld om dat te bereiken.

Centrum Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Vanaf de geboorte tot de 18e verjaardag, wordt op verschillende momenten gekeken of kinderen zich goed ontwikkelen. Ieder kind dat op SBO De Windroos komt, wordt samen met zijn/ haar ouders altijd uitgenodigd voor een consult bij het CJG. De kinderen in groep 7 worden ook samen met hun ouders uitgenodigd voor een onderzoek. 

Terug naar boven