School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Bolwerk 46 3221 VJ Hellevoetsluis

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

SBO De Windroos biedt in Hellevoetsluis speciaal basisonderwijs aan kinderen uit de regio Voorne en Rozenburg.

Er wordt een fundament voor kennis en vaardigheden gelegd. Belangrijk vinden wij de focus op rekenen, taal, lezen en sociaal emotionele ontwikkeling.
We verzorgen kwalitatief goed onderwijs en we vinden het van belang dat de school een veilige school is, waar ieder kind mag zijn zoals hij of zij is. Een school waar onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de kinderen, zodat zij zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

We hopen u een beeld te geven van wie we zijn, voor wie we zijn en hoe we werken.

Benieuwd naar onze school? Maak dan gerust een afspraak voor een kennismaking en informatiegesprek.  

Vriendelijke groeten,

Team SBO De Windroos

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect Vertrouwen Veiligheid
  • Basisvaardigheden & 1F
  • Zelfredzaamheid
  • Begeleiding & ondersteuning
  • Kwaliteiten & succeservaringen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op SBO De Windroos bieden we onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of op sociaal-emotioneel gebied in de leeftijd van  4  t/m 13 jaar.  Leerlingen stromen in vanuit het regulier basisonderwijs, een (medisch) kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of behandel- en-onderwijsgroep. Bij ons op school kunnen we tegemoet aan de specifieke ondersteunings- en instructiebehoeften van de leerlingen waar in het reguliere basisonderwijs minder/ geen gelegenheid voor is waardoor de leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om de onderwijsdoelen (streefdoel 1F) te bereiken waardoor de leerlingen kunnen  na groep kunnen uitstromen naar het (regulier) Voortgezet onderwijs.

De leerlingen op SBO De Windroos leren over het algemeen het best door en/of hebben vooral behoefte aan: 

Schoolklimaat en leerplek: * Focus op rekenen, taal en sociaal emotionele ontwikkeling * Nabijheid leerkracht?+ ondersteuning en begeleiding  * Overzicht in en rond het lokaal (prikkelarm)  * Communicatie en samenwerking met ouders

Pedagogisch handelen  * Leerkracht met?empathie en geduld  * Leerkracht die duidelijk grenzen stelt  * Leerkracht die het zelfvertrouwen stimuleert * Leerkracht die zorgt voor een veilige en ontspannen sfeer * Leerkracht die zorgt voor een uitdagende, prikkelarme omgeving * Leerkracht die het nemen van verantwoordelijkheid stimuleert * Leerkracht oefent en benoemt gewenst gedrag   

Didactisch handelen:  * Leerkracht met specifieke vakkennis  * Leerkracht die in staat is tot het geven van individuele aandacht  * Leerkracht die rekening houdt met de specifieke ondersteunings- en instructiebehoeften van de leerling  * Leerkracht die ondersteuning die steeds net boven het niveau van een leerling ligt, biedt, waardoor de leerling een hoger niveau kan bereiken * Leerkracht die directe (positieve) feedback geeft   

Klassenmanagement: * Structuur in de lesdag * Structuur in de activiteiten * Heldere, eenduidige routines   

Leerstofaanbod en toetsing: * Leerlijn (leerdoelen) 1F * Kleine leerstofstappen? * Aanbod enkelvoudige strategie * Aanbod enkelvoudige opdrachten * Visuele ondersteuning    

Leertijd * Herhaling (intensiveren en stapelen)  * Activiteiten waarmee geleerde vaardigheden zelfstandig kunnen worden herhaald (automatiseren) 

Daarnaast hebben de leerlingen meestal nog specifieke ondersteunings- en/of instructiebehoeften op het gebied van
- Leren leren (concentratie, werkhouding en aanpak gedrag)
- Sociaal- emotioneel ontwikkeling (zelfbeeld, sociaal gedrag en spel)
- Taal (mondeling/ schriftelijk), technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, en/of rekenen en/of wonen en vrije tijd

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden
’s Ochtends verzamelen de leerlingen voor schooltijd op het schoolplein. Na de bel om 8.20 uur gaan de leerlingen naar binnen. De leerkrachten staan bij de deur om de leerlingen welkom te heten. Aanvang van de lessen is 8.30 uur en om 14.30 uur gaat de school uit. De kinderen kunnen worden opgewacht op het schoolplein. Woensdag zijn de leerlingen om 12.00 uit. 

De leerlingen van de groep 1/2 blijven bij de leerkracht staan tot zij worden opgehaald. Indien dit niet door een ouder/verzorger wordt gedaan, dient dit bijtijds te worden doorgegeven. 

Continurooster 
In alle groepen krijgen de leerlingen morgens de gelegenheid iets te eten en/of te drinken. Iedere woensdag is fruit verplicht vanuit de 'Gezonde school' gedachte. Alle leerlingen blijven verplicht over op school. Het eten en drinken moet van thuis meegebracht worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

SBO De Windroos werkt samen met externe deskundigen/ specialisten op het moment dat de geboden ondersteuning op school niet (meer) toereikend voor een leerling is. Door middel van (multidisciplinair) overleg komen we tot een aanpassing en/of een passend (onderwijs-) aanbod.

Onderwijscollectief, samenwerkingsverband PO/VO Op iedere basisschool zijn er leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Om leerlingen zo veel mogelijk in de eigen groep op de eigen school te begeleiden en te ondersteunen wordt met andere scholen en met externe deskundigen in de regio samengewerkt. Binnen het samenwerkingsverband werken de scholen samen aan goed onderwijs voor alle leerlingen in de regio. De begeleider passend onderwijs is een gespecialiseerde medewerker van het samenwerkingsverband en kan advies geven en ondersteuning bieden aan de leerkracht en kwaliteitscoordinator.

Regionaal Overleg Kwaliteit (ROK 13 en ROK west) Het ROK omvat een aantal scholen binnen een wijk/gemeente die samen het onderwijs organiseren voor de kinderen uit deze wijk/gemeente. ROK 13 zijn de samenwerkende S(B)O scholen in de regio Voorne Putten/Rozenburg die vallen onder het samenwerkingsverband. SBO De Windroos valt ook onder ROK West. Dit Rok bestaat uit de scholen gelegen in Hellevoetsluis West; de Wateringe, t Schrijverke, de Montessori, de Hendrik Boogaard en SBO de Windroos.

Kindcentrum De Samenstroom. In de Samenstroom bouwen we samen met 2 andere scholen, een Medische behandelsetting voor het jonge kind en het kinderdagverblijf/BSO aan een omgeving waarin alle kinderen kunnen ontwikkelen en spelen. De deelnemende partners in de Samenstroom werken intensief samen. Iedere partner is en voelt zich verantwoordelijk voor welbevinden en ontwikkeling van elk kind op de Samenstroom. Kwaliteiten, expertise en kennis worden door de verschillende partners met elkaar gedeeld om dat te bereiken.

Centrum Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Vanaf de geboorte tot de 18e verjaardag, wordt op verschillende momenten gekeken of kinderen zich goed ontwikkelen. Ieder kind dat op SBO De Windroos komt, wordt samen met zijn/ haar ouders altijd uitgenodigd voor een plaatsingsonderzoek bij het CJG. De kinderen in groep 7 worden ook samen met hun ouders uitgenodigd voor een onderzoek. 

Terug naar boven