Christelijke basisschool Jan Barbier

Ommerweg 138 7447 RH Hellendoorn

  • De Jan Barbier... waar kinderen ook met en voor elkaar een viering of voorstelling houden.
  • De Jan Barbier... Een kleinschalige protestants christelijke school met een grote sociale functie in de buurschappen Eelen, Rhaan en Egede.
  • De Jan Barbier.... Een school waar kinderen kind mogen zijn.
  • De Jan Barbier... Een school waar leerkrachten, ouders en educatief partners oog hebben voor 'hun' kinderen.
  • De Jan Barbier... samen leren, samen werken, samen doen, samen school.

In het kort

Toelichting van de school

De Jan Barbier... een kleine school in het buitengebied van Hellendoorn.

De Jan Barbierschool is een basisschool in een landelijke omgeving met een protestantschistelijke identiteit. Deze identiteit komt tot uiting in de manier waarop we met elkaar omgaan en elkaar waarderen. Vanuit onze christelijke identiteit werken leerkrachten en ouders samen aan een school als veilige en vertrouwde plek voor ieder kind. Een omgeving waarin een kind leert en iedere dag met plezier naar toegaat, zodat een kind zich optimaal kan ontplooien. Op onze school is ieder gezin welkom ongeacht geloof of denkwijze.

De Jan Barbier is een basisschool die de kinderen uitdaagt tot leren. We doen dit door moderne en aantrekkelijke methodes te gebruiken en de lessen te ondersteunen met praktijkopdrachten. We besteden niet alleen aandacht aan de verstandelijke ontwikkeling van de kinderen, ook de creatieve en sociale ontwikkeling van kinderen neemt op onze school een belangrijke plek in. Dit bevordert hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.

De Jan Barbier is een basisschool die rekening houdt met de individuele ontwikkelingvan ieder kind. Op onze school telt ieder kind. We houden de ontwikkeling van ieder kind nauwlettend in de gaten. Soms is er sprake van een specifieke zorg-of onderwijsbehoefte. De leerkrachten zijn bekwaam om hun onderwijs hierop af te stemmen. Daarbij maken zij gebruik van interne specialisten (rekenen, taal-lezen, gedrag, sport, Engels). Daarnaast vragen we indien nodig advies bijexterne specialisten. De leeromgeving is zo ingericht dat de kinderen worden gestimuleerd tot het nemen van initiatieven. We vinden het belangrijk dat de kinderen in groepjes een opdracht kunnen uitvoeren. We stimuleren dit door ze samen te laten werken aan projecten en werkstukken, of door ze samen onderzoek te laten doen. De rijke leeromgeving is echter niet enkel in ons schoolgebouw. De wereld buiten onze school maakt ook onderdeel uit van onze leeromgeving. We laten leerlingen daarom ook tijdens verschillende buitenlessen en excursies die wereld om zich heen ontdekken.

De Jan Barbier is een basisschool met een aanbod van Vroeg VreemdeTalenOnderwijs(VVTO). Dit houdt in dat leerlingen vanaf groep 1 les krijgen in het Engels. Op deze manier maken zij spelenderwijs kennis met een vreemde taal. Dit heeft als voordeel dat kinderen nog geen belemmering kennen bij het uitspreken van bepaalde klanken en de uitspraak gemakkelijk oppakken. Ook worden de taalgebieden in de hersenen extra aangesproken. Uit onderzoek is gebleken dat het aanbieden van meerdere talen bij kinderen voor hun zevende jaar hun hersenen flexibel maakt. Dit geeft hen een voorsprong bij het aanleren van een andere taal. Het staat het leren van het Nederland niet in de weg, maar heeft juist een positief effect bij het verwerven van hun moedertaal.

De Jan Barbier probeert een pestvrije school te zijn. Daarvoor is samenwerking met ouders/verzorgers van groot belang om negatief gedrag tot een minimum tebeperken. Op onze school werken we met de methode Leefstijl. Een methode die structureel aandacht besteedt aan normen en waarden en aan sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Door middel van allerlei werkvormen werken we aan deze ontwikkeling. Het duidelijk spiegelen van het effect van het handelen van leerlingen en hun eigen gedrag staat hierbij centraal.

Mocht u meer willen weten neem dan contact met ons op.

U bent welkom op onze school waarbij we u onze onderwijsvisie in praktijk kunnen laten zien.

Roel Roelofs (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen Leven, Samen Leren
  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Waar je je thuis voelt
  • Engels voor ieder kind
  • Bibliotheek op school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
35
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven