Basisschool Sint Sebastianus

Bibenstraat 19 7447 CK Hellendoorn

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Sebastianus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van personeel is conform CAO Primair Onderwijs geregeld. Wanneer een leerkracht vervangen moet worden, zal dit in eerste instantie intern georganiseerd worden, zodat leerlingen een bekende vertrouwde leerkracht krijgen. Wanneer dit niet lukt, wordt gebruik gemaakt van de invalpool van het mobiliteittscentrum van het Onderwijs Bureau Twente.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we met de methode “Onderbouwd”. De uitgangspunten van Onderbouwd zijn:  

Doelgericht en spelend leren 

Jonge kinderen leren door te spelen. Tijdens het spel is er plezier en zijn kinderen geboeid bezig. Wanneer een kind zijn eigen spel mag uitkiezen, ontstaat er meer motivatie en betrokkenheid. Een gemotiveerd kind leert meer en beter. Een leerkracht wil de kinderen nieuwe dingen leren en hen helpen zich verder te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk om duidelijke leerdoelen te stellen. Onderbouwd verbindt leren en spelen door met ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan leerdoelen. 

Beredeneerd kleuteronderwijs 

Onderbouwd is een complete kleutermethode. Het denken en werken vanuit leerdoelen is de basis. De leerkracht bevordert het leerproces. Hij/zij stelt doelen en stemt hierop het leeraanbod zorgvuldig af. Het doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal is daarbij belangrijk. We sluiten met de juiste ontwikkelingsmaterialen aan op de behoefte van de kinderen. Zo halen ze al handelend hun doelen. Met Onderbouwd is het mogelijk om een compleet en beredeneerd leeraanbod te maken. Naast het doelbewust inzetten van ontwikkelingsmateriaal wordt er gewerkt met routines, thema’s en spel in verschillende hoeken. Spelend leren staat voorop. Altijd met een helder en duidelijk doel. 

Onderbouwd Online 

De ontwikkeling van jonge kinderen kan grillig en onvoorspelbaar verlopen. Natuurlijk willen leerkrachten weten hoe de leerlingen zich ontwikkelen en of er voldoende vordering wordt gemaakt. Als je weet waar een kind staat, dan kunnen er gerichte en haalbare doelen gesteld worden. Het onderwijs sluit beter aan bij wat een kind nodig heeft komt zo tot effectief leren. De registratie van Onderbouwd Online is hiervoor de basis. Het helpt om dagelijks inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van het kind en helpt bij de juiste keuzes voor het herhalen of verrijken van een leerdoel. Omdat het belangrijk is dat kinderen ook zelf zien wat ze geleerd hebben, kunnen zij werken met hun eigen registratiekaart. Het kind wordt eigenaar van zijn eigen leerproces.   

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

’s Ochtends zijn kinderen voornamelijk bezig met de basisvakken taal en rekenen. Bij deze vakken profiteren de kinderen van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht staat voor de klas en geeft een geleide instructie: eerst volledige uitleg van de theorie en daarna praktische oefeningen. We werken volgens de methodiek Expliciete Directe Instructie (EDI). Tijdens een EDI-les verschuift de verantwoordelijkheid van de leerkracht naar de leerlingen. Het gaat zo: ‘Ik doe het voor, we doen het samen, jij doet het zelf’. De fase van begeleide inoefening is de brug tussen de instructie en de zelfstandige verwerking.’s Middags is er ruimte voor andere vakken. Naast de aandacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen komen dan onze andere onderwijspijlers aan bod: o.a. wereldoriëntatie, de Bas Academie voor een breed aanbod (o.a. techniek, koken, beeldende vorming en programmeren), muziek en ons Sebastheater waarin presentatie en theater centraal staan.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De St. Sebastianusschool is een gezellige dorpsschool met grote ambities. Wij willen onze kinderen opleiden tot wereldwijze, goed samenwerkende wereldburgers. Op de St. Sebastianusschool komen alle kinderen tot hun recht. Of ze nou heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben. Wij stimuleren ze boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven