OBS Goejanverwelle

Kolonel Stamfordstraat 2 3467 PT Hekendorp

  • Schoolfoto van OBS Goejanverwelle
  • Schoolfoto van OBS Goejanverwelle

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden twee soorten toetsen afgenomen:

De methode gebonden toetsen - dit zijn toetsen die behoren bij de methode. Er wordt kennis getoetst die binnen de bekende context van de methode is opgedaan. Vaak betreft het leerstof die de laatste twee of drie weken aan bod is gekomen. 

De methode onafhankelijke toetsen - dit zijn de Cito-lovs toetsen. Het betreft hier kennis die getoetst wordt binnen een onbekende context. Deze toetsen worden in het midden van het schooljaar (M-toetsen) en het einde van het schooljaar afgenomen (E-toetsen).

Naar aanleiding van de uitslagen van de M-toetsen maken we een schoolanalyse. In deze schoolanalyse worden de zorgsignalen benoemd. Na de E-toetsen vindt er een evaluatie van de zorgsignalen plaats. Vervolgens gaan de teamleden en coördinatoren leerlingenzorg kijken welke interventies nodig zijn. In de maanden tussen de M-toetsen en de E-toetsen worden de interventies uitgevoerd. Na de E-toetsen vindt er een evaluatie van de zorgsignalen plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij werken met OSO: Overstapservice Onderwijs is ons middel van overdracht naar het Voortgezet Onderwijs.

De plaatsingswijzer is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem van de basisschool in de schooljaren 6, 7 en 8.De leervorderingen van begrijpend lezen, spelling en rekenen van de Cito toetsen geven aan hoe de ontwikkeling van de leerling is. Het is dus geen ‘momentopname’.

Per schoolniveau worden twee profielen onderscheiden:

  • Basisprofiel. Een leerling met een basisprofiel voldoet aan de normen.
  • Bespreekprofiel. Is het profiel voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau.

Naast schoolprestaties wordt ook gekeken naar zaken als interesses en voorkeuren, doorzettingsvermogen, aanpakgedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Voor adviezen naar het voortgezet onderwijs (VO) is op Stichtingsniveau besloten: “Ten aanzien van enkel- dan wel dubbelvoudig adviseren inzake VO is afgesproken dat het uitgangspunt is enkelvoudig adviseren. Daar waar het echt niet anders kan is dubbelvoudig adviseren aan de orde”

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven