OBS Het Anker

Heyne van Althenastraat 2 3274 CD Heinenoord

Schoolfoto van OBS Het Anker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom

OBS Het Anker is een basisschool waar leren niet beperkt blijft tot rekenen en taal. Onze leerlingen krijgen een breed en modern lesaanbod. Daarnaast is er veel aandacht voor de positieve manier van omgaan met elkaar. OBS Het Anker: Een veilige haven!

Op Het Anker houden we allemaal de Ankerrichtlijnen hoog. We leren ons zo te gedragen:

Aardig

Netjes

Kalm

Eerlijk

Respectvol

Dit Venster biedt u een kijkje op obs Het Anker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U bent van harte welkom om bij ons op school te komen kijken. Graag tot ziens!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het ANKER: Een veilige haven!
  • Taal centraal
  • Positief klimaat
  • Talentontwikkeling
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren stijgt het aantal leerlingen in de onderbouw van onze school. Ook het aantal verhuizingen naar het Anker neemt toe. Dat betekent dat onze school jaarlijks iets groeit. OBS Het Anker is een school met een warm en dorps karakter. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De TSO (tussenschoolse opvang) wordt in de school georganiseerd met medewerking van ouders. Ouders nemen hieraan deel op vrijwillige basis. Voor het overblijven wordt per keer een kleine vergoeding van 1,50 euro gevraagd. 

De school werkt samen met BSO Siemenotje. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang. De leidsters van Siemenotje brengen de kinderen naar en van school. Ook tijdens de schoolvakanties is Siemenotje geopend.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en de sociale en fysieke veiligheid op onze school wordt gemonitord door het afnemen van tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders en leerkrachten, door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied en door jaarlijks vragenlijsten met betrekking tot veiligheid en welbevinden af te nemen. 

Terug naar boven