Openbare Basisschool Meander

De Hucht 2 1851 ZC Heiloo

  • Een fijn gebouw in het midden van de wijk Ypestein.
  • In een veilige omgeving, met aandacht voor ieder kind en voor elkaar.
  • Spelend leren en ontdekken met moderne methodes.
  • Actief en betrokken, duidelijk en herkenbaar, open en met elkaar!
  • Openbaar onderwijs voor iedereen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op deze pagina staan de resultaten van het schooljaar 2018-2019. In het schooljaar 2019-2020 hebben de kinderen geen eindtoets gemaakt i.v.m. de Corona-maatregelen. 

Alle leerlingen hebben in 2018-2019 de IEP eindtoets gemaakt. 

De gemiddelde score op deze eindtoets was 86.9, wat zeer ruim boven het landelijk gemiddelde is. Evenals de scores op de IEP eindtoets van de voorgaande jaren, zoals af te lezen is in de diagrammen hieronder.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden de leerlingen van groep 3 tot en met 8 twee keer per jaar getoetst (Cito). De resultaten hiervan worden verzameld en geanalyseerd in en met behulp van ESIS (Leerling Volg Systeem). De resultaten geven niet alleen een indicatie van de beheersing van de stof van de leerlingen, maar geeft ons ook inzicht in hoeverre onze manier van lesgeven is beklijft, of dat interventies in het onderwijsaanbod noodzakelijk zijn.

Buiten deze halfjaarlijkse Cito toetsen maken wij gebruik van methode gebonden toetsen om te zien hoe de voortgang van onze leerlingen verloopt. Deze uitslagen worden twee keer per jaar geëvalueerd en indien nodig wordt het aanbod dan opnieuw afgestemd. Uiteraard wordt dit in samenspraak met ouders gedaan.

We toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen op de leerling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies op obs Meander wordt gebaseerd op observaties van de leerkrachten, de methodes en het leerlingvolgsysteem. Op deze manier worden leerlingen doorverwezen naar een passende plek in het voortgezet onderwijs.

Door de terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs weten wij dat de adviezen conform de verdere uitstroom van de leerlingen zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de periode 2014 t/m 2021 is ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord op de Cito Eindtoets. 

In juni 2014 heeft de onderwijsinspectie een kwaliteitsverbeteronderzoek uitgevoerd op obs Meander. In het verslag waardeert de inspecteur het enthousiasme en de betrokkenheid van het team en constateert dat ingezette verbeteringen in het onderwijs, succesvol worden uitgevoerd en dat de school zich op verschillende gebieden aan het ontwikkelen is. 


Obs Meander heeft een basisarrangement van de onderwijsinspectie, wat inhoudt dat kwaliteit van het onderwijs als voldoende wordt beoordeeld. 


Terug naar boven