Openbare Basisschool Meander

De Hucht 2 1851 ZC Heiloo

 • Een fijn gebouw in het midden van de wijk Ypestein.
 • In een veilige omgeving, met aandacht voor ieder kind en voor elkaar.
 • Spelend leren en ontdekken met moderne methodes.
 • Actief en betrokken, duidelijk en herkenbaar, open en met elkaar!
 • Openbaar onderwijs voor iedereen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 was de gemiddelde score 83,2, wat ruim boven het landelijk gemiddeld (78) ligt. 

De gemiddelde score op de eindtoets in 2022-2023 was 83,6, het landelijk gemiddelde was in dat jaar 79,5. 

In de volgende twee grafieken is af te lezen welk percentage van onze kinderen de basisschool verlaat op het fundamentele- en het streefniveau. Wij zijn er trots op dat dit jaar alle leerlingen op het fundamentele niveau de school verlaten en bijna driekwart op het streefniveau.

Deze grafieken geven de scores van 2022-2023 weer aangezien de cijfers van dit schooljaar nog niet beschikbaar zijn voor 'Vensters'.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden de leerlingen van groep 3 tot en met 8 twee keer per jaar getoetst. Vanaf dit schooljaar door middel van 'Leerling in Beeld'. De resultaten hiervan worden verzameld en geanalyseerd. Deze resultaten geven niet alleen een indicatie van de beheersing van de stof, maar ook in de ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast geeft het ons ook inzicht in hoeverre onze manier van lesgeven is beklijft, of dat interventies in het onderwijsaanbod noodzakelijk zijn.

Buiten deze halfjaarlijkse toetsen maken wij gebruik van methode gebonden toetsen om te zien hoe de voortgang van onze leerlingen verloopt. Deze uitslagen worden twee keer per jaar geëvalueerd en indien nodig wordt het aanbod dan opnieuw afgestemd. Uiteraard wordt dit in samenspraak met ouders gedaan.

We toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen op de leerling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies op obs Meander wordt gebaseerd op observaties van de leerkrachten, de methodes en het leerlingvolgsysteem. Op deze manier worden leerlingen doorverwezen naar een passende plek in het voortgezet onderwijs.

Zoals ieder schooljaar stromen de leerlingen van obs Meander ook dit jaar hoger uit naar het voortgezet onderwijs ten opzichte van scholen met een vergelijkbare populatie. 

Door de terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs weten wij dat de adviezen conform de verdere uitstroom van de leerlingen zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op obs Meander hebben we oog voor elkaar en hoort iedereen erbij. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich breed en goed ontwikkelen. De voorwaarde hiervoor is dat zij zich veilig voelen, gezien worden en er ruimte is voor hun eigen identiteit. Binnen een duidelijke structuur geven we onze leerlingen de mogelijkheid om hun eigen verantwoordelijkheid leren te nemen.

Op onze school gaan we met elkaar in gesprek. Er is een goede samenwerkingen tussen leerling, ouders, leerkracht en schoolleider. Waarbij we gebruik maken van elkaars knowhow. We willen alle leerlingen een stevige basis in omgangsvormen meegeven, waarin zij vaardigheden leren waar zij nu en de rest van hun (sociale) leven nog profijt van hebben. Dit doen wij volgens de KiVa-aanpak.

Hierbij horen de onderstaande KiVa-regels vertaald naar de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8).

Onderbouw:

 1. We willen samen een groep zijn want dat is fijn;
 2. Boos, verdrietig, blij: houd rekening met mij;
 3. We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij;
 4. We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal;
 5. We gaan goed met elkaar om;
 6. We helpen elkaar;
 7. We komen voor elkaar op. 

Bovenbouw:

 1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen elkaar met respect;
 2. We maken er samen een fijne groep van;
 3. We praten met elkaar (in de ik-taal);
 4. We willen dat pesten stopt!;
 5. We gaan goed met elkaar om;
 6. We helpen elkaar;
 7. We komen voor elkaar op.

Obs Meander neemt een belangrijke plek in, in de samenleving van onze wijk.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Open en met elkaar
 • Leren in een veilige omgeving
 • (Zelf) vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de periode 2014 t/m 2023 is ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord op de Eindtoets. 

In juni 2014 heeft de onderwijsinspectie een kwaliteitsverbeteronderzoek uitgevoerd op obs Meander. In het verslag waardeert de inspecteur het enthousiasme en de betrokkenheid van het team en constateert dat ingezette verbeteringen in het onderwijs, succesvol worden uitgevoerd en dat de school zich op verschillende gebieden aan het ontwikkelen is. 


Obs Meander heeft een basisarrangement van de onderwijsinspectie, wat inhoudt dat kwaliteit van het onderwijs als voldoende wordt beoordeeld. 


Terug naar boven