Openbare Basisschool Meander

De Hucht 2 1851 ZC Heiloo

 • Een fijn gebouw in het midden van de wijk Ypestein.
 • In een veilige omgeving, met aandacht voor ieder kind en voor elkaar.
 • Spelend leren en ontdekken met moderne methodes.
 • Actief en betrokken, duidelijk en herkenbaar, open en met elkaar!
 • Openbaar onderwijs voor iedereen!

Het team

Toelichting van de school

Een professioneel team waar veel leerkrachten zich gespecialiseerd hebben in bepaalde vakgebieden. Zo zijn er leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in ICT, zorg, bewegingsonderwijs en hoog/meerbegaafdheid.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt door de directeur de volgende acties ondernomen:

 • In de invalpool van ons bestuur wordt gecheckt of er invalleerkrachten beschikbaar zijn
 • In het team wordt gevraagd of een leerkracht een dag extra wil komen werken
 • Leerkrachten buiten deze invalpool en het team worden benaderd of zij een dag in kunnen vallen

 Soms lukt het wel een leerkracht te vinden voor een andere groep, waardoor er een interne verschuiving plaatsvindt. 

Lukt het niet om een invalleerkracht te vinden dan wordt er gekeken naar een interne oplossing:

 • De onderwijsassistent neemt (een deel van) de groep over
 • De directeur neemt de groep over
 • De groep wordt verdeeld over de andere groepen

Het inzetten van deze interne oplossingen heeft direct consequenties voor andere, belangrijke werkzaamheden binnen de school.  Daarom zullen wij deze niet langer dan twee dagen achter elkaar inzetten. Mocht het zo zijn dat we voor de derde achtereenvolgende dag geen leerkracht kunnen vinden voor de groep dan zullen wij genoodzaakt zijn u te moeten vragen uw kind thuis te houden. Bij ziekte van meerdere leerkrachten op hetzelfde moment zou dit al kunnen plaatsvinden na 1 dag. De eerste ziektedag zullen de kinderen altijd opgevangen worden op school.

Door de komst van Corona gelden er met betrekking tot inval soms andere maatregelen. Wanneer we als school over moeten gaan op andere maatregelen zullen ouders hierover tijdig worden geïnformeerd via Social Schools. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij ons op school wordt onderwijs gegeven aan ongeveer 180 leerlingen van 4 tot 12 jaar. Deze kinderen zijn verdeeld over 8 groepen.

Aankomend schooljaar zijn de volgende groepen gevormd:

 • Groep 1/2a
 • Groep 1/2b
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

In onze kleutergroepen zitten de jongste en de oudste kleuters bij elkaar in één groep. De oudere kinderen kunnen de jongere kinderen hulp bieden en hebben ook een voorbeeldfunctie waardoor de jongere kinderen gestimuleerd worden.

Vanaf groep 3 werken wij met een leerstofjaarklassensysteem. Wanneer het niet anders kan vanwege bijvoorbeeld de leerlingenaantallen in bepaalde leeftijdsgroepen, kan het voorkomen dat combinatiegroepen geformeerd worden. Uitgangspunt hierbij is dat de groep die in groep 3 ontstaat bij elkaar blijft t/m groep 8.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In  de groepen 1 en 2 werken we met thema's en projecten. Hierbij gebruiken we de methode 'Met sprongen vooruit' en thema's van de 'Kleuteruniversiteit'. Op deze manier sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen.

De verschillende leer- en vormingsgebieden die op het lesrooster staan lopen in de praktijk in elkaar over. Een kind dat speelt in de bouwhoek is bezig met taal, maar ook met rekenen en wiskunde en een kind dat speelt in de huis-, of themahoek is bezig met creatieve vorming, maar ook met de taalontwikkeling. Wij proberen het leren vanuit spel te bevorderen.

Als leerlingvolgsysteem voor groep 1/2 maken wij gebruik van BOSOS. Zo houden we de ontwikkeling van het jonge kind nauwlettend in de gaten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen

In de groepen 3 en 4 is het leesonderwijs vooral gericht op technisch lezen. Dit is een voorwaarde voor het begrijpend lezen. Vanaf groep 5 zal er steeds meer tijd worden besteed aan begrijpend lezen.

Voor technisch lezen maken wij gebruik van de methode 'Veilig leren lezen' (KIM-versie) en de methode 'Leesparade' vanaf groep 4. Voor begrijpend lezen maken wij vanaf groep 4 gebruik van 'Nieuwsbegrip'. 

Taal

Voor taal en spelling werken wij met de methode 'Staal'.

De taalmethode is als volgt opgebouwd: in week 1 en 2 worden de basisvaardigheden aangeleerd. In week 3 passen de leerlingen deze vaardigheden toe in een eindproduct. Dit kan een werkstuk, affiche, een presentatie of iets anders zijn.

Staal werkt met de bewezen, preventieve spellingaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten. 

Rekenen en wiskunde

Onze school gebruikt 'Pluspunt' (de derde versie), een zgn. realistische rekenmethode. Dat houdt in dat de methode uitgaat van het dagelijkse leven. Voor de verwerking maken wij gebruik van Snappet.

De volgende methodes geven richting aan ons onderwijs

 • Pennestreken (schrijven)
 • Groove me (Engels)
 • Leefwereld (natuur)
 • Argus Clou (aardrijkskunde)
 • Brandaan (geschiedenis)
 • 1,2,3 Zing (muziek)

Wij gebruiken de methodes als richtlijn. De leerdoelen vanuit de methodes moeten behaald worden en de leerkracht bepaalt hoe dit gebeurt. Soms gebeurt dit door de les uit het boek te maken en soms gebeurt dit bijvoorbeeld door sommen te springen op het schoolplein.

Naast de geijkte vakken besteden wij op school aandacht aan het opdoen van digitale vaardigheden, hiervan is leren programmeren vanaf groep 6 een onderdeel. We vinden het belangrijk dat kinderen leren presenteren en hierbij ook gebruik kunnen maken van digitale ondersteuning.

Voor de kunstzinnige en culturele vorming brengt iedere groep minimaal 1 keer per jaar een bezoek aan een toneelstuk, museum of muziekvoorstelling. Per jaar staat een andere culturele stroming centraal. In het schooljaar 2021-2022 is dit cultureel erfgoed. Daarnaast vindt er ieder jaar een schoolbreed project plaats. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als school zijn we trots op de manier waarop we samen vorm geven aan Passend Onderwijs, binnen onze eigen grenzen.

We bieden waar mogelijk onderwijs in een voor de leerling vertrouwde omgeving, dichtbij huis. Om dit te kunnen doen signaleren we in een vroeg stadium wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is. Samen met de ouders, als ervaringsdeskundige en pedagogisch partner, en de leerling. We houden hierbij voortdurend rekening met de mogelijkheden van het kind, maar ook met de mogelijkheden van de school.

In sommige gevallen heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school waar het leeraanbod en/of de leeromgeving passender is.

Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur.

Het volledige schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website.

Onderwijs op maat

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Als de ontwikkeling anders verloopt dan bij klasgenoten, bieden we hulp. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof van de eigen leerkracht of de onderwijsassistent. Wie zich sneller ontwikkelt dan klasgenoten krijgt uitdaging aangeboden in de klas of in de plusklas. 

Om aan te sluiten op de continue ontwikkeling van een leerling kan in overleg met de ouder(s), de leerkracht(en) en de interne begeleider besloten worden om een kind de leerstof van twee jaar te laten doen in drie jaren. Hierbij wordt een keuze uit de leerstof van diverse vakken gemaakt. Mochten ouders en school hierover niet in overeenstemming komen dan mag de school de uiteindelijke beslissing nemen. 

Het kan ook voorkomen dat een kind zich zo snel ontwikkelt dat hij de leerstof van een bepaald leerjaar al beheerst. In dat geval kunnen ouder(s), leerkracht(en) en de intern begeleider besluiten dat een leerling een groep overslaat. Versnellen kan alleen plaatsvinden wanneer zowel ouders als school daar mee akkoord gaan. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven