De Zuidwester

Boekenstein 43 1852 WS Heiloo

  • Bewegend leren speelt bij ons een grote rol!
  • We werken op papier en af en toe ook digitaal. Zo leren kinderen de digitale vaardigheden maar ook de ondersteuning van uitwerken op papier.
  • Elk jaar richten we met de kinderen een museum in met hun eigen werk. Laat maar zien waar je trots op bent!
  • Leren doe je niet alleen, door overleggen met elkaar begrijpen kinderen de lesstof beter. En het is ook leuk!
  • Op ons grote groene schoolplein vindt elk kind een plekje om fijn te spelen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij proberen uit alle leerlingen het beste te halen, zowel op cognitief, creatief als op sociaal-emotioneel gebied.

We plaatsen de IEP-eindtoets altijd binnen het kader van de afnamen van meerdere leerjaren, zodat de rode draad van de schoolresultaten duidelijk zichtbaar is. Alle leerlingen nemen deel aan de verplichte eindtoets.

Wij hebben er bewust voor gekozen om alle leerlingen mee te nemen in de berekening.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Zuidwester volgen we het leren van onze leerlingen door het doen van observaties, het bekijken van gemaakt werk, methode gebonden toetsen en twee keer per jaar de onafhankelijke toetsen van het IEP Leerling Volg Systeem.

We hebben heel bewust gekozen voor de IEP toetsen omdat deze toetsen niet alleen de schoolse vaardigheden toetsen maar het kind als geheel benaderen. Ook onder andere de werkhouding, reflectie, interesse en interactie met de andere leerlingen komen hierdoor naar voren. Deze talentenkaarten die het systeem genereert geven een heel mooi aanknopingspunt om met kinderen in gesprek te gaan over hun leerdoelen en talenten. Een kind wat happy is en zichzelf goed kent leert makkelijker! 

De resultaten van alle toetsen worden na elk afname moment geanalyseerd door de leerkracht en gemonitord door de intern begeleider. De analyse van een toets vormt de basis voor de volgende lessen voor de leerling.

De analyse van de IEP LVS toetsen wordt besproken met Ib-er, directie en leerkrachten. In de groepsmap noteert de leerkracht de interventies die op basis van de analyse nodig zijn. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De IEP scores van De Zuidwester liggen over het algemeen boven het landelijk gemiddelde.

Leerlingen van De Zuidwester worden in het voortgezet onderwijs gezien als kinderen die zelfstandig, sociaal vaardig en goed betrokken bij de leerstof zijn. Engels onderwijs vanaf groep 1 geeft ze een goede start in het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De basisschooltijd moet voor elke leerling een fijne tijd zijn waar later met een positieve blik op terugkeken kan worden. We werken elke dag aan een positief leerklimaat, een kind wat lekker in zijn vel zit en zich veilig voelt in de groep komt beter tot leren. 

We werken met PBS waarbij we uitgaan van het goede van elk kind en goed gedrag benoemen en belonen. We gaan met de kinderen in gesprek over het belang van een positieve bijdrage aan de groep. We zoeken hierin ook de verbinding met ouders, zodat we in gezamenlijkheid kunnen optrekken. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Zelfredzaamheid
  • Bevorderen van de samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Zuidwester geniet al jaren een basistoezicht-arrangement. Dit betekent dat de onderwijsinspectie van mening is dat er geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs zijn geconstateerd.

De onderwijsinspectie doet ook aanbevelingen voor verbetertrajecten die zijn opgenomen in het schoolontwikkelplan. Op deze wijze werken wij aan een continue kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.

Terug naar boven