Kindcentrum De Ontdekkers

De Hucht 6 1851 ZC Heiloo

 • Schoolfoto van Kindcentrum De Ontdekkers
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Ontdekkers
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Ontdekkers
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Ontdekkers

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het informatieblad van kindcentrum De Ontdekkers te Heiloo.

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Op De Ontdekkers geven we modern en toekomstgericht onderwijs, waarbij kinderen in een veilige en uitdagende leeromgeving zelf actief en onderzoekend leren. Dit doen we door ontwikkelingsgericht te werken. Uw kind wordt door professionele leerkrachten voorbereid op zijn of haar plek in de samenleving van de 21ste eeuw. Een samenleving waar vaardigheden als rekenen, taal, creativiteit, zelfstandigheid, kritisch en probleemoplossend denken, communiceren en samenwerken belangrijk zijn. En dat leren de kinderen bij ons op school. Bent u nieuwsgierig geworden? U bent altijd welkom om te komen kijken hoe ons onderwijs er in de praktijk uitziet. Op De Ontdekkers leer je voor het leven!


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veilige en rustige sfeer
 • Ontwikkelingsgericht onderwijs
 • Samen spelen en leren
 • Modern en toekomstgericht
 • Leren voor het leven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ontdekkers ligt centraal in de wijk Ypestein. In 1992 is de school gestart en in deze periode is ook de wijk Ypestein gebouwd. De Ontdekkers  ligt aan de groene kant van het gebouw De Kring en is middels fiets- en voetpaden voor de kinderen goed te bereiken. De lokalen van De Ontdekkers kijken uit op natuur en water.

De school wordt bezocht door ongeveer 100 kinderen en er wordt gewerkt in 4 tot 5 groepen. In de komende jaren zal dat aantal gaan groeien, o.a. doordat er in de omgeving van de school nieuwe huizen worden gebouwd. Veel gezinnen uit deze nieuwe wijken weten de weg naar De Ontdekkers al te vinden en noemen met name het vernieuwende onderwijs, de veilige en uitnodigende sfeer en de kleinschaligheid als redenen om voor De Ontdekkers  te kiezen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Ontdekkers  heeft bewust gekozen voor een continurooster.

Waarom een continurooster:

 • De groepsleerkracht is de hele schooldag het vaste gezicht voor de kinderen. Dit geeft rust en veiligheid en structuur.
 • Alle kinderen eten op school. Dit bevordert het gemeenschapsgevoel en draagt bij aan de sociale vaardigheden.
 • De kinderen blijven de hele schooldag in het schoolritme, waardoor het opstarten van de lessen na een pauze soepeler verloopt.
 • Er is voor ouders en verzorgers één brengmoment en één ophaalmoment.
 • Er zijn minder verkeersstromen van en naar school (2x in plaats van 4x). Dit komt de veiligheid van de kinderen ten goede.
 • Kinderen hebben na schooltijd langer tijd om te spelen, sporten etc.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilige en goede sfeer in de school is de basis voor de ontwikkeling. We realiseren dit door het creëren van rust en structuur in de school. Aandacht voor groepsvorming, onderling vertrouwen, samenwerking, samen spelen en elkaar helpen staan daarbij centraal.
Bij sociale veiligheid binnen de school gaat het niet alleen om het feit dat kinderen, ouders, personeel, vrijwilligers en stagiaires veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig voelen. Daarom wordt er planmatig gewerkt aan het veiligheidsbeleid. Dit beleid is erop gericht kinderen, ouders, personeel, vrijwilligers en stagiaires een veilige omgeving te bieden. De Kanjertraining speelt hierbij een belangrijke rol (zie uitleg over Kanjertraining).

Terug naar boven