St. Radboud

Slimpad 18 1851 LB Heiloo

  • Leren doe je niet alleen uit een boek!
  • Samen het jaar opstarten met het zomerfeest.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindscores van onze school liggen op of boven het landelijk gemiddelde. De gewoonte is dat op de Radboudschool alle kinderen meedoen aan de IEP-eindtoets, ook kinderen die een eigen leerlijn volgen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Hoe volgen we de ontwikkeling van uw kind?

De leerkracht houdt de ontwikkeling van uw kind in de gaten. Dit doen wij op diverse manieren:

·        Observaties

·        Methode gebonden toetsen

·        Cito-toetsen  

Op basis hiervan wordt de instructie zoveel mogelijk op het kind afgestemd. Naar aanleiding hiervan kan soms extra begeleiding nodig zijn.De methodetoetsen nemen we gedurende het jaar af, op het moment dat de te toetsen stof vanuit de methode aan de orde is geweest. De Cito-toetsen worden op twee momenten in het jaar afgenomen, te weten: januari/februari en mei/juni.De resultaten worden in grafieken weergegeven en geanalyseerd per bouw in samenspraak met de I.B-er. Deze gegevens worden gebruikt bij het samenstellen van de instructiegroepen en wordt gekeken welke leerlingen welke ondersteuningsbehoefte(n)  nodig hebben. 

In ons zorgprotocol, te lezen op onze website, is te lezen op welke manier wij deze extra begeleiding aanbieden en hoe we dit organiseren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons schooladvies is gebaseerd op resultaten van onze methodes, onafhankelijke toetsen (bijv. Cito), werkhouding en observaties. Op die manier willen we kinderen doorverwijzen naar een passende plek. We volgen kinderen ook nog na onze basisschool. Hierdoor weten we of onze adviezen ook resulteren in die passende plek waar het kind zich goed verder kan ontwikkelen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om onze visie te laten slagen zetten we een aantal instrumenten in:

-  Kanjertraining. Iedere 3 weken worden er kanjerlessen gegeven. Ouders kunnen inschrijven "open"-kanjertrainingslessen. Op deze manier zijn we preventief bezig. Uiteraard worden er kanjertraining lessen gegeven als er iets speelt in een groep.

- Volginstrument in het leerlingvolgsysteem: Kanvas. Hierin worden opbrengsten van betrokkenheid en welbevinden vastgelegd.

- We hanteren een eigen gedragsprotocol. Hierin staat weergegeven welk gedrag we van kinderen verwachten en wat we doen bij ongewenst gedrag.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • ieder kind is uniek
  • we gaan respectvol met elkaar
  • we doen het samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek dateert uit 2016. De actiepunten die uit dit verslag zijn gekomen, hebben we in onze schoolontwikkeling meegenomen. Deze actiepunten lagen bijvoorbeeld op het gebied van het volgen van leerlingen. Het gaat dan om het beter analyseren van de toetsresultaten.

Verder kunnen we meer uitdagend werk aanbieden.

tenslotte was een tip om in de plannen van aanpak concrete doelen in een tijdspad uit te zetten.

Terug naar boven