St. Radboud

Slimpad 18 1851 LB Heiloo

  • Leren doe je niet alleen uit een boek!
  • Samen het jaar opstarten met het zomerfeest.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een aantal opties voor het vervangen van leerkrachten (i.v.m. ziekte, bijzonder verlof , studie...).

- Ons bestuur werkt met een grote invalpoule. Hierop konden wij altijd een beroep doen. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat door het lerarentekort en de corona de invalpoule steeds leger raakt en wordt het lastiger om via deze poule een invaller te vinden.

- Veel groepen hebben duo's die soms kunnen invallen.

- We hebben een lerarenondersteuner binnen ons team. Zij kan een groep overnemen.

- We verdelen heel soms de kinderen over andere groepen. Dit heeft echter niet onze voorkeur, want hierdoor komt de kwaliteit wel weer onder      druk  te staan.

- Als we er echt niet uitkomen, zijn de kinderen een dag vrij. Wij regelen opvang voor kinderen van wie de ouders dit echt niet kunnen regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Door onze eigen uitgangssituatie in beeld te brengen, kunnen we als school beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen en ouders. Deze nemen we ook mee in onze ambities, schoolplan en professionalisering. Het leren en de ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloed door een heel scala aan factoren. Wij hebben daar niet altijd invloed op, maar kunnen er wel zo veel mogelijk rekening mee houden in het belang van de kinderen. Factoren die van invloed zijn op het leren en de ontwikkeling van kinderen:

 ·       Maatschappelijke ontwikkelingen

·        Factoren leerlingen

·        Factoren thuissituatie

·        Factoren sociale netwerk

Scholen – en vooral passend onderwijs – hebben een maatschappelijke opdracht. We dragen zorg voor een optimale omgeving, waarin alle kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten leren benutten om als volwaardig mens te leven. We bereiden leerlingen voor op de toekomst, waarbij het aanleren van kennis aan het verschuiven is naar het aanleren van vaardigheden. Zij kunnen dan als volgende generatie de verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, mens en milieu.  In onze maatschappij zien we de volgende tendensen: Het aantal kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften neemt toe. Met passend onderwijs als basis worden deze kinderen op de school in de buurt aangemeld. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de belangrijkste onderwijsbehoeften, werken we volgens de handelingsgericht methodiek[1]. We kijken vooral preventief naar wat de leerling nodig heeft. De toenemende verschillen tussen kinderen vragen van scholen maatwerk. Sociale verkeer is veranderd door sociale media. Kinderen groeien op met dagelijks gebruik van computer, smartphone en tablet. De digitalisering van de samenleving maakt veilige digitale communicatievaardigheden voor kinderen steeds belangrijker. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor het leren en het opdoen van kennis. Vaardigheden als samen delen, samen leren en samen creëren, kritisch denken, problemen oplossen zijn belangrijker en complexer geworden. De ouderpopulatie is divers. Er zijn meer verschillende manieren van opvoeden. Opvoedingsoriëntaties worden beïnvloed door herkomst, geloof, sociale status en opleiding. Ouders vormen voor kinderen de context waarin ze opgevoed worden. Partnerschap tussen ouders en school is dan ook belangrijk om elkaars opvoedingsoriëntatie te begrijpen én af te stemmen in het belang van het kind.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Bij ons op school zetten we in op extra ondersteuning bij een aantal vakgebieden, te weten lezen, rekenen, onderwijs aan meerkunners en de sociaal-emotionele vorming. Door de inzet van een remedial teacher, een lerarenondersteuner en onderwijsassistenten kunnen we ondersteuning bieden aan zowel individuele leerlingen als aan groepjes leerlingen in de klas of in een ruimte buiten de groep. De wijze en mate van ondersteuning is altijd in overleg met onze zorgcoördinator en wordt met de ouders besproken. 

De komende jaren richten wij ons op ons leesonderwijs, waarbij bijvoorbeeld onze leescoördinator en de openbare bibliotheek een rol gaan spelen. Dan spreken we vooral over het vergroten van de leesmotivatie. Op het rekengebied gaan we meer aandacht geven aan het automatiseren en vergroten van de zorgvuldigheid van de leerlingen. 

Het sociaal-emotionele aspect komt meer aan bod door de extra inzet bij de lessen uit de Kanjertraining en daarnaast gaan de bovenbouwgroepen meedoen met een lesaanbod vanuit de Gemeente waarbij judo een belangrijke rol speelt.

Tenslotte hebben we het lesaanbod voor de meerkunners uitgebreid en zullen de komende jaren ook de kleuters hier meer van gaan profiteren. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven