Kindcentrum De Duif

Marienstein 180 1852 SN Heiloo

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij proberen uit alle leerlingen het beste te halen. De eindtoetsscores van kindcentrum De Duif liggen dan ook vaak ruim boven het landelijk gemiddelde. Leerlingen met een eigen leerlijn en kinderen die korter dan twee jaar bij ons op school zitten worden in de berekening niet meegenomen. Bij een aantal leerlingen nemen wij de NIO toets af, omdat deze toets in sommige gevallen beter aansluit bij de ontwikkeling van het kind.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Duif werkt met een early warning system. Twee keer per jaar evalueren de groepsleerkrachten de tussentijdse resultaten en er worden nieuwe interventies en doelen opgesteld. De intern begeleider en directeur maken een schoolbrede analyse en plan van aanpak en koppelen terug naar het bestuur in een opbrengstgesprek.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De eindscores van kindcentrum De Duif liggen vaak boven het landelijk gemiddelde en de doorstroming naar het voortgezet onderwijs is goed. Leerlingen van De Duif worden in het voortgezet onderwijs geprezen om hun gemak in de omgang en positieve leerhouding. Ze zijn actief en hebben een betrokken houding bij de gemeenschap.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Kindcentrum De Duif maken we in onderwijs en opvang preventief gebruik van de Kanjertraining. Al onze leerkrachten en een aantal pedagogisch medewerkers zijn hiervoor gecertificeerd.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Open naar elkaar
  • Respectvol met elkaar omgaan
  • Wij vertrouwen elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

CBS de Duif heeft al jaren het vertrouwen van de Inspectie. Daar zijn wij trots op. De Duif werkt bewust aan kwaliteit en gebruikt daarbij een systeem voor kwaliteitszorg. Daarmee werken wij continu aan de verbetering van ons onderwijs. 

In het kader van een bestuursonderzoek bij Stichting Tabijn, bezocht de Inspectie voor het Onderwijs in september 2019 CBS De Duif. De inspectie onderzocht het onderwijsaanbod, de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur en waardeerde deze met ‘goed’. Het team van De Duif is trots op dit resultaat en gaat met de aanbevelingen aan de slag.

Terug naar boven