RK Basisschool De Heggerank

Sleedoornstraat 3 6598 AX Heijen

Schoolfoto van RK Basisschool De Heggerank

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen op School- / Groepsniveau:

Wij besteden veel aandacht aan activiteiten om Passend onderwijs vorm te geven. De bedoeling is minder verwijzing naar special onderwijs en leerlingen met aandacht voor zorg zoveel mogelijk op de eigen basisschool te helpen.

Ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen krijgt speciale aandacht met behulp van:

Groep 1-2: Cito-VISEON voor kleuters (leerkrachtlijst)

Groep 3-8: Cito-VISEON 2.0  (3-4 leerkrachtlijst / 5-8 leerkracht- en leerlingenlijst)

Groep 1-8: Sociogram 1x per jaar (Sometics)

Het maken van een Algemeen Groepsoverzicht / Didactisch Groepsoverzicht waarin per vakgebied de onderwijsbehoeften van het kind in kaart wordt gebracht / Groepsplan waarbij de leerlingen in drie routes onderverdeeld worden, te weten: Vlieg- / Fiets- en Wandelroute..

Het volgen van de vorderingen van de leerlingen:

Methodegebonden toetsen / Niet-methodegebonden toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem

Na de Medio en Eindtoets van CITO groepen 1-8 wordt er een Diepteanalyse gemaakt, elke groepsleerkracht maakt o.b.v. de Intern Begeleider vanuit de CITO Schoolzelfevaluatie  (Dwarsdoorsnede / Trendanalyse) een analyse. Hierbij komen de volgende vragen aan bod:

Conclusie: Wat zie je in de grafiek? / Uitleg: Wat is een mogelijke oorzaak? / Plan van aanpak: Welke stappen ga je zetten? 

Van daaruit maakt de Intern begeleider een Rapportage Diepteanalyse schoolbreed met daarin de zorgsignalen opgenomen.

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen op Leerlingniveau: werken met een Portfolio.

Leerlingen krijgen eigenaarschap en worden actief betrokken bij het leerproces. Continu verbeteren is altijd gekoppeld aan doelen van de school en daarmee een concrete invulling van opbrengstgericht werken en het leren van en met elkaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven