Merlebos

De Spinner 6 5591 NG Heeze

  • In bijna alle groepen hebben de kinderen een eigen Ipad of laptop. We leren hiermee de 21e eeuwse vaardigheden aan de kinderen.
  • In twee groepen: groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8 hebben kinderen de mogelijkheid om over te blijven op onze school.
  • We stemmen het onderwijsleerproces zoveel mogelijk af op de individuele mogelijkheden en behoeften van leerlingen. We blijven in gespek.
  • Eind groep 8: na de stunt en eindmusical maken ze vol vertrouwen een nieuwe stap in hun ontwikkeling.
  • Veiligheid en geborgenheid: belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Een kind mag zijn/haar sterke kanten ontplooien.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hechten wij belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt. Wij vinden het ook belangrijk dat uw kind graag naar school komt. Naast het leren besteden we daarom aandacht aan sociale vaardigheden, groeps- en schoolactiviteiten en creativiteit. Deze vaardigheden en activiteiten laten zich echter moeilijk vertalen in meetbare resultaten. Meetbare resultaten vindt u terug in het rapport, het Leerlingvolgsysteem, het Tevredenheidsonderzoek en in de Cito Eindtoets. Wij halen uit de kinderen wat er in zit. De score op de Cito Eindtoets in schooljaar 2013-2014 is 534,7. Dit is boven het landelijk gemiddelde van 534,3. De inspectie van het onderwijs beoordeelt dit als voldoende.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er vinden twee keer per jaar groepsbesprekingen en twee keer per jaar leerlingbesprekingen met de intern begeleiders plaats. Twee keer per jaar zijn er groepsbesprekingen met het expertisecentrum. 

Er worden zelfevaluaties gemaakt die vervolgens in het team worden besproken.

Er wordt begin schooljaar gestart met het maken van een handelingsplan, gebaseerd op de resultaten van de kinderen. Wat heeft een kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Dit plan loopt voor een periode van een half jaar. Er vindt tussentijds een evaluatie plaats en waar nodig wordt het plan aangepast. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van basisschool Merlebos doen het goed in het voortgezet onderwijs. Na drie jaar onderwijs zit 95% van de kinderen in de onderwijsrichting die is geadviseerd of zelfs hoger.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op onze school als voldoende. Op grond hiervan is aan basisschool Merlebos een basisarrangement toegekend. De school wordt één maal in de vier jaar door de inspectie bezocht.

Terug naar boven