Merlebos

De Spinner 6 5591 NG Heeze

  • In bijna alle groepen hebben de kinderen een eigen Ipad of laptop. We leren hiermee de 21e eeuwse vaardigheden aan de kinderen.
  • In twee groepen: groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8 hebben kinderen de mogelijkheid om over te blijven op onze school.
  • We stemmen het onderwijsleerproces zoveel mogelijk af op de individuele mogelijkheden en behoeften van leerlingen. We blijven in gespek.
  • Eind groep 8: na de stunt en eindmusical maken ze vol vertrouwen een nieuwe stap in hun ontwikkeling.
  • Veiligheid en geborgenheid: belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Een kind mag zijn/haar sterke kanten ontplooien.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Merlebos. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wij zijn een school die de ambitie heeft om een belangrijke bijdrage te leveren aan de brede ontwikkeling van de kinderen en de vorming van sociale, respectvolle burgers die het beste uit zichzelf weten te halen.

In samenspraak met ouders, leerkrachten en leerlingen zijn onderstaande kernwaarden geformuleerd:

* Professioneel

* Betrokken              

* In dialoog

* Ambitieus

* In beweging                                                                                                                                                            

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • professioneel
  • Betrokken
  • In dialoog
  • Ambitieus
  • In beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er worden minder kinderen geboren. Als gevolg hiervan daalt het aantal leerlingen licht. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren voortzet.

Dit schooljaar bezoeken 212 leerlingen onze school. Zij zijn verdeeld over 8 groepen. De groepen 1 t/m 4 vormen de onderbouw en de groepen 5 t/m 8 de bovenbouw. De coördinatie van de groepen 1 t/m 4 is in handen van de onderbouwcoördinator. De bovenbouwcoördinator coördineert de activiteiten voor de groepen 5 t/m 8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven