Basisschool 't Palet

Steen- en Stokstraat 2 5473 RN Heeswijk-Dinther

Schoolfoto van Basisschool 't Palet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door ziekte of afwezigheid van een groepsleraar kan uw kind te maken krijgen met een vervangende leraar. Wij streven ernaar de voortgang van het onderwijs en de rust in de groep zoveel mogelijk te waarborgen. Voor de inzet van vervangende leraren doen wij een beroep op de centrale personeelsvoorziening CPV Ingenium. Indien vervanging niet mogelijk is, resteren er twee opties. De groep wordt verdeeld over andere groepen. Dit is beperkt mogelijk. De andere optie is dat de kinderen van een groep één of meerdere dagen thuis blijven. Indien een school genoodzaakt is deze optie te kiezen, worden ouders een dag van tevoren geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school telt ongeveer 250 leerlingen. Deze kinderen zijn dit schooljaar verdeeld over 12 groepen: een instroomgroep vanaf januari, een groep 1, een groep 2, een groep 3, een groep 4, een groep 4-5, een groep 5, een groep 6, een groep 6-7, een groep 7 en twee groepen 8.
Op ’t Palet werken we met een gemotiveerd, betrokken en goed gekwalificeerd team.

De maatschappij en het onderwijs zijn voortdurend in beweging. Dat vraagt om een dynamisch team dat zich blijft ontwikkelen. Alle leerkrachten werken aan hun ontwikkeling. Dat doen zij wekelijks in leerteams. Elk jaar zijn er ook studiedagen voor het team, waarop we ons bezig houden met deskundigheidsbevordering. Daarnaast is er een Novumacademie waar leerkrachten zich verder kunnen scholen en ontwikkelen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze groepen 1 en 2 wordt thematisch en geïntegreerd gewerkt aan de doelen van de ontwikkelingsgebieden Rekenen (getallen, meten en meetkunde), Taal, Sociaal-emotioneel en Motoriek. Digikeuzebord.nl is een ondersteunend programma, waarmee we de ontwikkeling van het kind ten aanzien van de doelen en leerlijnen goed kunnen volgen, monitoren en plannen. Dit houdt in dat de leerkrachten bij de betekenisvolle thema's en de daarbij behorende activiteiten doelgericht werken aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen van basisschool 't Palet gaan 25 uur per week naar school. Bij het onderwijs aan onze leerlingen ligt de focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en kennis over de wereld. De leertijd die aan ieder onderdeel wordt besteed is mede afhankelijk van wat de groep nodig heeft. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij hebben in het voorjaar van 2019 in opdracht van het Samenwerkingsverband SWV PO 30.06 het schoolondersteuningsprofiel geactualiseerd. Wij hebben de kwaliteit van basisondersteuning opnieuw in beeld gebracht evenals de extra ondersteuning die verder op de afzonderlijke scholen wordt geboden. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen tezamen, vormen de basis voor de ondersteuningsvoorzieningen op onze zes scholen. Afgelopen schooljaar hebben wij de schoolondersteuningsprofielen geanalyseerd. Op basis van deze analyse hebben wij het volgende vastgesteld. Onze scholen zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop zij de basisondersteuning vorm geven. Wel is er op een of meer scholen behoefte aan ondersteuning bij de verbetering van het aanbod voor leerlingen die het Nederlands als tweede taal verwerven, het NT2 onderwijs, de begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen en tenslotte een verbreding van het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen. Voor bovenstaande ondersteuningsvragen hebben wij stichtingsbreed een drietal projectgroepen ingericht. Deze projectgroepen zorgen voor de collegiale ondersteuning bij de verbetering van het aanbod.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VOOR- EN VROEGSCHOOLSEEDUCATIE (VVE)

Binnen onze gemeente krijgt de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) duidelijk vorm. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is, om eventuele taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te voorkomen, dan wel zo snel mogelijk aan te pakken. Zowel op landelijk als regionaal niveau zijn er door de VVE-regeling de afgelopen jaren veel ontwikkelingen in gang gezet om de startpositie van alle kinderen in het onderwijs te verbeteren. Hiervoor zijn verschillende programma’s ontwikkeld. Bij deze programma’s is veel aandacht voorde doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool. Leidsters en leerkrachten hebben kennisgemaakt met elkaars werkwijze en hebben daarbij de relatie met basisontwikkeling besproken. Het doorgeven van informatie via de Peuter Ontwikkelings Lijst (POL-lijst) waarborgt een goede overgang van de peuter naar onze basisschool. De peuterspeelzaal maakt, evenals wij, gebruik van het observatiesysteem KIJK. Voor onze school betekent VVE o.a. dat we materialen hebben aangeschaft om extra aandacht te kunnen geven aan een goede taalverwerving bij taalzwakke kinderen. Verder zijn er diverse vertelkisten ontwikkeld en hebben enkele leerkrachten aan de cursus VVE-sterk deelgenomen.

Terug naar boven