De Bolderik

Het Geleer 33 5473 PG Heeswijk-Dinther

  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen de Centrale Eindtoets van Cito af op De Bolderik. Deze eindtoets meet de kennis en het niveau van leerlingen op het gebied van taal en rekenen.

Waarom een eindtoets?

De eindtoets laat zien welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is daarmee een aanvulling op het eerder gegeven schooladvies. 

De eindtoets geeft ons als school daarnaast inzicht in onze leerresultaten. Wij gebruiken de (analyse van) de resultaten van deze toets voor het bijstellen van ons onderwijskundig beleid.

Onze resultaten

De behaalde resultaten van onze schoolverlaters van de afgelopen jaren zijn op deze pagina te zien (gegevens van het schooljaar 2019-2020 ontbreken aangezien de eindtoets dat schooljaar vanwege corona niet afgenomen is). Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs en/of korter dan 4 jaar in Nederland wonen worden niet meegeteld in de berekening.

Wij vinden het resultaat van de eindtoets belangrijk maar vinden het schooladvies meer waarde hebben. Het schooladvies is gebaseerd op acht jaar ontwikkeling van het kind. Hierbij kijken we naar de totale ontwikkeling van het kind. We evalueren en analyseren de resultaten van ons lesaanbod en stellen bij waar nodig zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het is gebleken dat onze schooladviezen passend zijn. Kinderen zijn goed voorbereid op het voortgezet onderwijs en stromen daar naar verwachting goed door. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. In het begin van het schooljaar ontvangt u informatie betreffende de advisering en het verloop omtrent de overgang naar het voortgezet onderwijs.   

Voorlopig schooladvies

Tijdens een overleg tussen de intern begeleider en de leerkrachten van groep 6 en 7 wordt een voorlopig advies voor het vervolgonderwijs geformuleerd. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten op de verschillende vakgebieden (leerlingvolgsysteem, toetsen, rapporten, observaties), maar ook zeker naar persoonskenmerken zoals interesse, inzet, betrokkenheid, werkhouding en motivatie. In juni wordt dit voorlopig advies  toegelicht aan het kind en de ouders in een preadvies gesprek. Dit advies geeft richting bij het bezoeken van open dagen van de scholen voor voorgezet onderwijs in de omgeving. Een goede oriëntatie helpt bij het maken van de uiteindelijke schoolkeuze in groep 8.

Definitief schooladvies

De definitieve schooladviezen voor vervolgonderwijs worden door de leerkracht groep 8 opgesteld in overleg met de intern begeleider en de leerkrachten van groep 6 en 7. Ook hierbij wordt gekeken naar zowel resultaten als persoonskenmerken. Het schooladvies is voor het voortgezet onderwijs leidend bij de plaatsing van een leerling. Communicatie over het schooladvies naar ouders vindt plaats door de basisschool. Indien het voortgezet onderwijs vragen heeft over het schooladvies zal deze contact opnemen met de leerkracht groep 8 (en dus niet met de ouders) voor nadere uitleg of onderbouwing. Als er twijfel is over het schooladvies zorgt de basisschool voor advies in mogelijk aanvullend onderzoek. Eventuele kosten voor aanvullend onderzoek zijn voor rekening van ouders/verzorgers.

De PO-Raad en VO-raad hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de overdracht van het onderwijskundig rapport digitaal, veilig en binnen het wettelijk kader kan plaatsvinden. Daarvoor is Overstapservice Onderwijs (OSO) ontwikkeld. Hierbij wisselen de scholen met elkaar het overstapdossier digitaal én veilig uit.    

Passende advisering

Waar wij als school veel waarde aan hechten is dat wij de ontwikkeling van alle kinderen secuur volgen gedurende de gehele schoolloopbaan, zodat we de kinderen op passend niveau kunnen doorverwijzen naar het Voortgezet Onderwijs. Wij zijn er trots op dat ons door de VO-scholen wordt teruggegeven dat er tijdens de VO-schoolloopbaan van oud-leerlingen vrijwel geen uitstroom naar een lager VO-niveau plaatsvindt. Daarmee kun je concluderen dat onze verwijzingen passend zijn en dat wij een goede kijk hebben op de brede ontwikkeling van onze kinderen.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 22 januari 2013 is de onderwijsinspecteur op bezoek geweest op De Bolderik. Aan het einde van dat bezoek vertelde de inspecteur dat zij zeer tevreden is over de kwaliteit van het onderwijs, de zorg en begeleiding van de leerlingen en over de resultaten.

De inspecteur geeft in haar rapport aan dat zij ziet dat de school goed in beeld heeft hoe de kinderen zich ontwikkelen, zowel wat betreft de leervakken als ook de sociale ontwikkeling. De school weet goed welke ondersteuning geboden moet worden aan individuele kinderen of aan een groep als dat nodig is.

Terug naar boven