De Bolderik

Het Geleer 33 5473 PG Heeswijk-Dinther

  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik

Het team

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 hebben we 5 groepen geformeerd.

Groep 1-2
Groep 2-3
Groep 4-5
Groep 6
Groep 7-8

Met zowel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten en met ondersteuning van onderwijsassistenten en stagiaires geven wij vorm aan ons onderwijs. 

We hebben een vakdocent gym. Hij verzorgt de gymlessen in alle groepen. Daarnaast wordt in de groepen 7 en 8 tijdens de gymles Engels gesproken, zodat onze bovenbouw-kinderen op een natuurlijke wijze vertrouwt raken met de Engels taal ter voorbereiding aan het voortgezet onderwijs.

Ook hebben we het geluk een aantal deskundige vrijwilligers in te mogen zetten. Zij dragen zorg voor programmeren, schaken, Franse les, wiskunde en les in zinsontleding ter voorbereiding aan het voortgezet onderwijs.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega afwezig is vanwege bijvoorbeeld ziekte of professionalisering willen we het onderwijs natuurlijk zoveel mogelijk door laten gaan. Vandaar dat we binnen SAAM* een SAAM* Flexteam hebben ingericht. Het SAAM* Flexteam is een team van flexibele professionals die kunnen ondersteunen aan en in het primaire proces op alle SAAM* scholen.

Wij doen ons uiterste best om vervanging te regelen. De eerste dag wordt uw kind altijd opgevangen. Dit kan betekenen dat de kinderen van de betreffende leraar verdeeld worden over de andere groepen. Als team kiezen wij er niet voor om groepen na de eerste dag over andere groepen te verdelen. Dit brengt de kwaliteit van het onderwijs en de doorlopende lijn in gevaar. De procedure is als volgt: De eerste dag is er altijd opvang voor uw kind. In het uiterste geval dat er geen vervanging gevonden wordt krijgt uw kind schriftelijk bericht mee dat het de volgende dag(en) vrij is. U bent als ouder dan zelf verantwoordelijk voor de opvang van uw kind(eren). Zo snel als er vervanging is gevonden of de leerkracht weer aanwezig is wordt u daarover gebeld of gemaild. Bij verlof van een leerkracht wordt er altijd vooraf vervanging geregeld.    

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet ten aanzien van ‘Passend Onderwijs’ van kracht. Met het in werking treden van deze wet wijzigen een aantal zaken als het gaat om begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Wij hebben een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Indien u voor uw kind vragen heeft over extra ondersteuning en begeleiding kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider op school. Onze school is aangesloten bij de regio 30.06. Meer informatie over de afspraken ten aanzien van ondersteuning enbegeleiding van leerlingen in deze regio kunt u vinden op: www.samenwerkingsverband3006.nl.  M.b.v. het project Mind bieden wij passend onderwijs aan cognitief getalenteerde leerlingen d.m.v. onderwijsarrangementen voor 3-8 jarigen en 8-12 jarigen. Leerlingen die meer ondersteuning en/of uitdaging nodig hebben, krijgen leerstof die voor hen passend is. Dit beleidsplan komt voort uit het project Mind van het voormalige WSNS Veghel (WSNS = weer samen naar school). daarnaast kunnen de kinderen van groep 6, 7 en 8 extra vakken volgen na overleg met de ouders, leerkracht en de interne begeleider. Er zijn de volgende extra vakken: Frans, wiskunde en schaken. De lessen worden onder schooltijd gegeven door een gastdocent en worden verwerkt in de weektaak of als huiswerk meegegeven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Dit jaar hebben wij geen kinderen op school die deelgenomen hebben aan VVE op de peuterspeelzaal of kinderopvang.

Terug naar boven