Basisschool De Kiem

De Ploeg 101 5384 HL Heesch

 • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
 • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
 • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
 • Schoolfoto van Basisschool De Kiem

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Kiem werkt met Opbrengstgericht werken en instructie volgens het IGDI-model. Met dit model worden leerlingen zich bewust van de dingen die ze gaan leren en wat er verwacht wordt dat ze zullen gaan beheersen. In het model is ruimte voor differentiatie op niveau qua instructie én verwerking.

We werken vanuit de principes van Kansrijke Combinatiegroepen waarbij daar waar mogelijk de verbinding tussen beide leerjaren gezocht wordt om een optimale instructie te geven. Dit is structureel terug te zien in de lessen Spelling, Taal, Technisch en Begrijpend Lezen.

De digitale leeromgeving van Snappet ondersteunt het gepersonaliseerd leren. Naast het geplande aanbod is er voor elk kind een persoonlijk aanbod en heeft elke kind zicht op de leerdoelen die het al beheerst en de doelen waarin het nog kan groeien. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar stellen alle leerkrachten, aan de hand van de observaties en toetsresultaten, de groepsresultaten vast. Deze worden besproken met de Intern Begeleider tijdens de groeps- en/of leerlingbesprekingen. Indien de leerresultaten daartoe aanleiding geven bespreken zij

 • het prestatieverloop in relatie tot het pedagogisch/didactisch handelen
 • het prestatieverloop in relatie tot gebruikte methoden
 • het prestatieverloop in relatie tot de mogelijkheden van het individuele kind
 • een andere aanpak                                                                                                                                                                           

De uitkomsten van de analyses worden schriftelijk vastgelegd en besproken met de directeur en waar relevant met de ouders en het team. Afspraken worden omgezet naar ‘nieuwe’ doelen, die in het groepsplan worden opgenomen.

Onderverdeling van de toetsen die wij gebruiken:

Methodegebonden toetsen

Daarnaast zijn er voortgangstoetsen. Deze hebben betrekking op de kennisverwerving van de kinderen op het gebied van taal, rekenen, Engels, topografie, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie en verkeer. De resultaten worden bijgehouden en besproken met de kinderen en met de collega-leerkrachten;

Toetsen die behoren bij het Leerling Volgsysteem

De resultaten van deze landelijk genormeerde toetsen geven onder andere aan waar we, in vergelijking met andere basisscholen, met ons onderwijs staan. We gebruiken hier vanaf schooljaar 2023-2024 de toetsen van Leerling in beeld voor. (Ontwikkelt door Cito)

Het geheel aan toetsgegevens schetst slechts een deel van de ontwikkeling van het kind en daarom dienen ze altijd goed verklaard en geïnterpreteerd moeten worden. We zien de toetsen daarom vooral als een signaal om verder te diagnosticeren of om ons aanbod opnieuw af te stemmen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kinderen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs worden door ons structureel begeleid bij het bepalen van hun schoolkeuze. Daartoe onderneemt De Kiem de volgende acties:

De kinderen maken de leerlingen toetsen van het LOVS t/m midden groep 8. Daarnaast nemen ze in groep 8 deel aan de doorstroomtoets. Onze school kiest hierbij voor de doorstroomtoets van  Route 8. De school voorziet ouders van relevante informatie. Het VO ontvangt een informatief en adviserend rapport. Binnen de regio Maasland zijn alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijsakkoord gegaan met de uitvoering en naleving van de PO-VO kalender. Deze beschrijft de stappen die het basisonderwijs samen met ouders en leerling zetten, vanaf groep 7, op weg naar het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Kiem voelen alle leerlingen zich veilig, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Door te reflecteren op eigen gedrag en het effect daarvan op anderen, krijgen onze leerlingen inzicht in zichzelf en hun omgeving. Met zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, durven en kunnen ze vertrouwen op hun eigen mogelijkheden. 

Door een waarderende kijk op kinderen, waarbij we focussen op hun talenten en groei, zorgen we ervoor dat alle kinderen met veel plezier naar school gaan!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Samen verantwoordelijk
 • Waarderend

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het laatste onderzoek van de inspectie (2014) stond:

'De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Kiem op orde is.   Er is veel geïnvesteerd in de basisvakken Taal, Lezen en Rekenen. De opbrengsten zijn nu structureel op orde.

In april 2019 heeft de inspectie een thematisch onderzoek naar extra ondersteuning in het basisonderwijs gedaan. Ook nu met een positieve waardering middels een mondelinge terugkoppeling door de inspecteur.

In maart 2023 hebben we een interne audit gehad, waarbij de inspectie en Filios eigen normen werden getoetst. Het oordeel over de school was zeer positief. Hieronder schetsen we de sterke en verbeterpunten die tijdens deze audit naar voren kwamen: 

De sterke punten van onze school willen we behouden, borgen of verder uitbouwen hebben samen met de ontwikkelpunten een plek gekregen in de koers voor 2023-2027 

Sterke punten:

Visie gestuurde aanpak. Onze visie vormt de basis van onze doorontwikkeling. Deze is breed gedragen en zichtbaar;

Het pedagogisch klimaat. Onze school blinkt uit in rust, structuur en een prettige sfeer. Er is een duidelijk en eenduidig beleid m.b.t. pedagogisch handelen;

De kindgerichtheid; de leerling wordt gezien en staat centraal, we zien de leerling vanuit zijn eigen mogelijkheden en groei;

Ouders voelen zich partner en worden actief betrokken bij ons onderwijs en de ontwikkeling van hun kind(eren);

De professionele samenwerking tussen medewerkers is vanzelfsprekend

Ontwikkelpunten

Beschrijving van afspraken en aanpak in kwaliteitskaarten ter bewaking van continuïteit;

Duidelijke en kerndoel dekkende  leerlijn burgerschapsonderwijs;

Actualiseren van het instructiemodel a.d.h.v. de nieuwste inzichten;

Vorming van een nieuwe manier van leerlingen in beeld brengen, vanuit heldere normen;

Opbrengsten technisch lezen in onder- en middenbouw.

Terug naar boven