Basisschool De Kiem

De Ploeg 101 5384 HL Heesch

 • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
 • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
 • Schoolfoto van Basisschool De Kiem
 • Schoolfoto van Basisschool De Kiem

Het team

Toelichting van de school

Op de Kiem is beweging een thema dat verweven is in het gehele aanbod. Dat zie je terug in de bewegend leren momenten gedurende de lessen en de bewegende buitenlessen. Daarnaast hebben we beweegmeubilair, waarvan kinderen naar behoefte gebruik kunnen maken. Met de inzet van een vakleerkracht gym  zetten we in op de kwaliteit van bewegen. We werken hierbij samen met stichting Gympoint.

We richten we daarnaast op de brede talentontwikkeling van de leerlingen. We maken hiervoor gebruik van het aanbod van Qrabbl. Per periode krijgen de kinderen les van een vakleerkracht kunst en cultuur. In één schooljaar doorlopen ze zo 5 verschillende disciplines. 

De innovatiespecialist van Filios heeft ons team de afgelopen jaren opgeleid in het geven van lessen ten aanzien van de '21e eeuwse vaardigheden". Deze lessen in onder anders ICT vaardigheden en computunal thinking, zijn intussen verbonden aan ons thematisch aanbod. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wat te doen bij ziekte van een leerkracht?

Filios Scholengroep is aangesloten bij een regionale vervangingspool, CPV Ingenium.In principe moeten de vervangingen van daaruit goed worden georganiseerd. Het kan echter voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is (bijvoorbeeld bij een griepgolf).

Binnen Filios Scholengroep is er in samenspraak met de directeuren een protocol opgesteld, waarin opgenomen staat wat te doen als er geen vervanging gevonden kan worden bij kortdurend (ziekte)verlof. Uitgangspunt is dat gekwalificeerd personeel ingezet wordt om het dagelijkse lesprogramma met de leerlingen te doorlopen. Indien er op een bepaald moment toch geen invallers voorhanden zijn voor het invullen van kortdurend (ziekte)verlof, dan kunnen onderstaande stappen genomen worden: 

Duo-collega wordt benaderd.

Overige parttimers worden gevraagd.

Inzetten van onderwijs-/klassenassistenten onder supervisie van een leerkracht of directeur.

Inzetten van ambulante leerkrachten.

Inzetten van (LIO-) stagiaires onder supervisie van een leerkracht of directeur.

Opdelen van de groep (eventueel gecombineerd met gedeeltelijke inzet IB of directie)

Laatste noodgreep: kinderen worden thuis gehouden. Uiterlijk voor 7.45 uur worden ouders hiervan op de hoogte gebracht via Social Schools. Een groep mag niet meerdere dagen op rij thuis gehouden worden. Indien nodig zal een volgende dag een andere groep thuis gehouden worden.


.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

KANSRIJKE COMBINATIEGROEPEN

Onze leerkrachten zijn allemaal geschoold om volgens de principes van Kansrijke Combinatiegroepen les te geven waarbij verbindingen gemaakt worden tussen de jaargroepen. Dit betekent dat bij de basisvakken Spelling, Taal , Technisch en Begrijpend Lezen de leerkracht het aantal instructies vermindert door instructies voor verschillende jaargroepen of vakken met elkaar te verbinden; de leerkracht een kwalitatief sterke instructie verzorgt; leerlingen meer tijd aan sociaal en interactief leren besteden naast zelfstandig werken. Hierdoor is ons onderwijs effectiever, creatiever en kwalitatief sterker geworden. De betrokkenheid van de leerlingen is vergroot, zij zijn zich meer bewust van hun ontwikkeling en de resultaten zijn zowel op cognitief als sociaal vlak goed. Op De Kiem leren we van en met elkaar. Samen leren is stimuleren!

Leerlijnen

In ons onderwijs zijn de leerlijnen uitgangspunt. Methodes zijn niet langer meer de leidraad maar een hulpmiddel om de leerdoelen te bereiken. Dit geeft de leerkracht meer ruimte voor eigen creativiteit en heeft een positief effect op de lessen. Doordat we de leerlijnen bewaken, worden er geen stappen overgeslagen en krijgt ieder kind het onderwijs waar het recht op heeft.  

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen hebben een grote invloed op de inhoud van de lesstof zodat we dicht bij hun belevingswereld en interesses blijven. Wij passen ons rooster aan aan de zorg die de groep nodig heeft, gebaseerd op observaties door de leerkracht en de resultaten van de midden- en eindtoetsen.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij passen ons rooster aan aan de zorg die de groep nodig heeft, gebaseerd op de resultaten van toetsen, analyses en observaties. Daarbij bewaken we een ondergrens om de kwaliteit van de instructie te bewaken. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling heeft naast de ingeroosterde lestijd een belangrijke plek in ons dagelijks handelen.

Kunstzinnige en creatieve vorming krijgen o.a. vorm via de lessen van vakleerkrachten waarin zij ervaring opdoen met zoveel mogelijk disciplines van cultuuronderwijs. Daarbij maken we gebruik van een divers aanbod. Per periode wordt er één kunst of cultuur vak door een vakspecialist gegeven. 

Daarnaast wordt vanuit thematisch onderwijs ook invulling gegeven aan de creatieve vakken. 

Naast de lessen 'Bewegingsonderwijs' hebben we 'Bewegend Leren' in ons onderwijs opgenomen met daarin o.a. buitenlessen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Kiem biedt onderwijs aan basisschoolleerlingen. De school kan, mede door haar specifieke manier van werken, tegemoet komen aan verschillende (onderwijs)behoeften van leerlingen. Door het onderwijs dat geboden wordt komt De Kiem tegemoet aan veel verschillende behoeften van kinderen. Bijvoorbeeld: een leerling met ADHD kan baat hebben bij bewegend leren, meer-/hoogbegaafden worden uitgedaagd in hun executieve functies door het projectmatig werken bij WO. 

De Kiem heeft het volgende te bieden:

 • Kleinschaligheid
 • Samenwerken, vertrouwen en persoonlijk contact staan centraal
 • De sociaal-emotioneel ontwikkeling heeft een belangrijke plek in het dagelijks handelen
 • Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling (zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied), o.a. door de inzet van kindgesprekken en -plannen en het aanleren en inzetten van executieve functies.
 • Kansrijke Combinatiegroepen
 • Niet de methodes, maar de leerlijnen zijn leidend; De leerstof wordt zoveel mogelijk aangepast aan de specifieke leerstijl en het leertempo van het kind
 • Structurele plek voor beweegmomenten in het onderwijs, zowel binnen de klas als in de buitenlucht
 • Ouderbetrokkenheid; een gerichte samenwerking gebaseerd op gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk en verantwoordelijk voor elkaar.
 • We werken talentgericht. Dat betekent dat we als team uitgaan van elkaars talenten en dat we daarnaast ook talentgericht kijken naar onze leerlingen. Leerlingen leren hun talenten (her)kennen en succesvol inzetten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het leerteam "Leren in de 21e eeuw" richt zich op de verdere implementatie van het aanleren en versterken van executieve functies, de doorontwikkeling van het kindplan en de kindgesprekken. Hierin wordt het ontdekken en kennen van je talenten ook meegenomen.

Kinderen met een motorische achterstand kunnen gebruik maken van MRT lessen, gegeven door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. .

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Kiem neemt deel aan het kernoverleg tussen alle basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Leerlingen met een (risico op) taalachterstand worden besproken en gevolgd. Eenmaal per jaar wordt de Monitor VVE ingevuld en gedeeld met de gemeente Bernheze. 

Na aanmelding op onze school, volgt  (na toestemming van ouders) een warme overdracht. 

Terug naar boven