De Buitenhof school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Kloosterkensweg 6 6419 PJ Heerlen

  • In de pauzes zijn we buiten. Daar kunnen we even onze energie kwijt en halen we meteen een frisse neus.
  • We werken bij De Buitenhof met kleine groepen. Zo hebben maximale aandacht voor iedere leerling.
  • We proberen onze leerlingen creatief te stimuleren. Zelf werkjes bedenken en maken is leuk om te doen én goed voor de ontwikkeling!
  • Bij De Buitenhof kijken we naar wat er wel kan, zodat we samen de puzzel passend kunnen maken.
  • Bij De Buitenhof besteden we ook aandacht aan gezonde leefstijl. Daar hoort rust nemen en gezond eten ook bij.

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De interne onderwijszorg op De Buitenhof is erop gericht om leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, een leer- en ontwikkelingsklimaat te bieden, waarin zij hun individuele mogelijkheden op sociaal-emotioneel, cognitief en didactisch gebied kunnen ontplooien. Wij nemen de nodige initiatieven om ontwikkelingen in gang te zetten en te optimaliseren. Daar waar kwaliteitsverbeteringen noodzakelijk zijn, zullen deze in gang worden gezet. Het is de bedoeling om aan leerlingen een zo reëel mogelijk toekomstperspectief te bieden.

In een klimaat waar de vertaalslag van specifieke kinder- en jeugdpsychiatrische kennis en kunde, geborgenheid, veiligheid en structuur centraal staan, wordt de ontwikkeling van de leerling in de gewenste richting gebracht en gehouden.
Naast methoden die worden ingezet voor de specifieke kerndoelen besteedt De Buitenhof aandacht aan de Leergebiedoverstijgende Kerndoelen.
De Buitenhof besteedt ook aandacht aan gezondheid in de breedste zin van het woord. De leerlingen krijgen o.a. voorlichting op het gebied van gezonde voeding en social media.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfbeeld
  • Sociaal gedrag
  • Werkhouding

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs. Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs, waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar een gewone middelbare school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het najaar van 2019 heeft de inspectie onze locaties bezocht. Het oordeel van inspectie over ons onderwijs is positief.

Inspectie benoemt het 'gedifferentieerd onderwijs' een sterk punt van De Buitenhof. Dat geeft wederom aan dat we bij De Buitenhof kijken naar de leerling en de ondersteuningsbehoefte. Van daaruit kijken we gezamenlijk, dus ook met ouders, naar het perspectief en werken daar ook gezamenlijk naar toe.

Terug naar boven