De Buitenhof school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Kloosterkensweg 6 6419 PJ Heerlen

  • In de pauzes zijn we buiten. Daar kunnen we even onze energie kwijt en halen we meteen een frisse neus.
  • We werken bij De Buitenhof met kleine groepen. Zo hebben maximale aandacht voor iedere leerling.
  • We proberen onze leerlingen creatief te stimuleren. Zelf werkjes bedenken en maken is leuk om te doen én goed voor de ontwikkeling!
  • Bij De Buitenhof kijken we naar wat er wel kan, zodat we samen de puzzel passend kunnen maken.
  • Bij De Buitenhof besteden we ook aandacht aan gezonde leefstijl. Daar hoort rust nemen en gezond eten ook bij.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt altijd geprobeerd vervanging te regelen.De praktijk leert echter dat vervangers niet altijd beschikbaar zijn. Wij zijn dan genoodzaakt intern naar een oplossing te zoeken. Dit betekent dat leerkrachten die op de betreffende dag niet-lesgebonden uren hebben, de klas opvangen of dat de leerlingen van de betreffende klas in andere klassen worden ondergebracht. We proberen in ieder geval het lesprogramma te handhaven.
Wij zijn niet gelukkig met het feit dat we deze maatregelen moeten toepassen, want deze oplossingen brengen meestal onrust bij de leerlingen teweeg. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Indien een leerkracht voor langere tijd het werk niet kan hervatten, wordt naar een structurele oplossing gezocht. Wanneer dit betekent dat een andere leerkracht voor langere tijd de klas van uw kind overneemt, zult u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld, zodat u weet bij wie u terecht kunt met uw vragen.

Indien we te maken hebben met een onderbezetting van personeel, bestaat de mogelijkheid om onderwijs op afstand te organiseren.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen krijgen groepsoverstijgend les in de vakken taal, rekenen en oriëntatie op jezelf en de wereld. De instructie wordt op klassikaal niveau gegeven.
Een klas is in drie niveaus verdeeld: een basis -, een excellent en een intensief niveau. Na de klassikale instructie verwerken de leerlingen de leerstof zelfstandig. Dit geeft de leerkracht tijd om leerlingen die werken op intensief niveau een verlengde instructie te geven. De leerlingen die werken op excellent niveau, krijgen naast de basisleerstof ook verdiepende leerstof aangeboden.
De onderwijstijden zijn afgestemd op de eisen van de inspectie en passend bij het ontwikkelingsprofiel van de leerling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op onze school wordt alleen les geboden aan leerlingen in groep 3 tot en met 8.

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Leerlingen van so De Buitenhof krijgen, net als kinderen op een reguliere school, alle verplichte vakken.
Dit zijn de vakken lezen, taal, rekenen, wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming, bewegingsonderwijs en sociale vaardigheden.
Vanaf groep 5 krijgen onze leerlingen ook les in de Engelse taal.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Afhankelijk van de behoefte van de leerlingen worden de specialisten ingezet.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school biedt alleen les aan leerlingen in groep 3 tot en met 8.

Terug naar boven