Rooms Katholieke Basisschool De Schakel

Zes Landenstraat 1 6414 GG Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op basisschool De Schakel hebben wij vanaf het schooljaar 2017-2018 gekozen voor de Eindtoets ROUTE 8 van A-Vision. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets, dus een toets die zich aanpast aan de leerling. ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen en het onderdeel functioneren (zelfconcept en werkhouding).

M.b.t. de behaalde resultaten op de Eindtoets:

Tot en met het schooljaar 2019-2020 heeft de onderwijsinspectie gewerkt met specifieke schoolgroepen, waarbij het leerlingengewicht automatisch in de eindscore was inbegrepen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 werkt de onderwijsinspectie met schoolwegingen (De Schakel: 37,11), waarbij de referentieniveaus 1F en 1S/2F als uitgangspunt worden genomen bij de uiteindelijke beoordeling.

Ten aanzien van de beoordeling van de eindopbrengsten hanteert de onderwijsinspectie, op basis van de vastgestelde schoolweging, het gemiddelde van de laatste 3 schooljaren bij de referentieniveaus 1F en 1S/2F. Onze school behaalt daarmee de volgende resultaten:

- Referentieniveau 1F: 99,1% (ondergrens inspectie: 85%)

-Referentieniveau 1S/2F: 60,6% (ondergrens inspectie: 33,9%)

We voldoen dus in (ruime) mate aan de gestelde eisen van de onderwijsinspectie. Als school streven we (schoolbreed) naar resultaten die liggen rondom het landelijke gemiddelde (LG) behorende bij de betreffende schoolweging.

N.B: De Eindtoets 2020 is conform landelijk protocol niet afgenomen in verband met de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus. Daarnaast worden in verband met de Coronapandemie de behaalde resultaten op de Eindtoets 2021 niet meegenomen door de onderwijsinspectie in het gemiddelde van de opbrengsten.

Referentieniveaus:

Als je referentieniveau 1F hebt bereikt dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je referentieniveau 1S of 2F hebt bereikt dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter. De verwachting is dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F hebben bereikt. Het kan zijn dat je meer kan dan het referentieniveau 1F, bijvoorbeeld 1S of 2F. Maar er zullen ook leerlingen zijn voor wie 1F (nog) niet haalbaar is. Zij zullen 1F waarschijnlijk in het begin van de middelbare school bereiken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school bestaat de meting van de tussenresultaten uit de volgende toetsen: resultaten methodegebonden toetsen, eigen lesobservaties en de Cito-toetsen (medio en eind). De Cito-toetsen worden elk schooljaar in januari / februari en in mei / juni afgenomen.

De leerkracht maakt (in overleg / samenspraak met de intern begeleider) een gerichte analyse van de betreffende toetsen, waarna de gegevens op grond van de beschikbare informatie (uit data en reflectie op het eigen leerkrachthandelen) worden geïnterpreteerd. Deze gegevens worden vervolgens in teamverband besproken, waarna specifieke leerdoelen worden geformuleerd en tevens lesactiviteiten worden gekozen.

Ook vinden er gerichte voortgangscontrolebesprekingen (VCB's) plaats tussen de intern begeleiders en de leerkrachten. In ons schoolspecifieke zorgplan staat ons denken en handelen op dit punt uitgebreid beschreven.     

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Halverwege het schooljaar in groep 7 geven wij de ouders al een voorlopig schooladvies mee dat gebaseerd is op de behaalde resultaten gedurende de schoolloopbaan op basisschool de Schakel. Na de afname van de Cito-toetsen (M8) in groep 8 wordt rond februari / maart het definitieve schooladvies afgegeven, waarna aanmelding op een school voor het Voortgezet Onderwijs kan plaatsvinden. Dit proces (route en werkwijze) wordt zorgvuldig en gedegen vormgegeven, d.w.z. dat het schooladvies niet alleen een zaak is van de leerkracht van groep 8 maar van alle betrokkenen op onze school (o.a. directie, intern begeleiders en de leerkrachten van het cluster bovenbouw). Daarnaast zijn er tussen onze school en de VO-scholen in de regio afspraken gemaakt over kansrijk adviseren, kansrijk plaatsen en kansrijk begeleiden.

N.B: Basisschool de Schakel heeft in het schooljaar 2022-2023 geen gebruik hoeven maken van het formulier ‘Toevoeging aan onderwijskundig rapport (OKR) van 2023’, omdat de gegeven schooladviezen volledig overeenkomstig de verwachting van de ouders en de school waren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het doel van basisschool de Schakel is om het onderwijs gedegen, vernieuwend en uitdagender te maken. De waarden die het doel ondersteunen zijn o.a. openheid, transparantie, een rijk en gevarieerd leerstof aanbod, verantwoordelijke lesmethodes, zelfstandigheid en samenwerking alsmede ook de onderwijs- en kwaliteitszorg. Dit alles voor een brede en evenwichtige ontwikkeling van het kind.

Wij willen dat de kinderen zich bij ons op school veilig voelen en met plezier naar school gaan. Je moet je veilig voelen om tot ontplooiing te kunnen komen en je te durven uiten. Wij willen de kinderen veiligheid bieden door ze te accepteren, in al hun verschillen. Voorwaarde hierbij is, dat kinderen elkaars verschillen accepteren en leren samenwerken. Kinderen worden door middel van coöperatief leren gestimuleerd om samen verantwoordelijk te zijn voor een respectvolle samenwerking. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen durven zeggen wat ze denken en vaardig zijn in het verwoorden van hun emoties en hun gevoelens. Respect en mondigheid zijn kernwaarden die met veiligheid sterk verbonden zijn. Door middel van de 21e-eeuwse vaardigheden leren wij onze leerlingen om voorbereid te zijn op hun toekomst.

Onze school heeft sinds 2016 het predicaat Gezonde School en we beschikken over twee themacertificaten: 'welbevinden' en 'bewegen en sport'. We zijn zeer actief om een gezonde school te zijn. Alle kinderen hebben op onze school hun eigen bidon die gevuld wordt met water. Daarnaast bieden wij 'pauzesport' aan (onder leiding van Heel Heerlen Beweegt), waarbij de kinderen tijdens de pauzetijden actief worden uitgedaagd om te bewegen / sporten.

Binnen de gemeente Heerlen zijn wij één van de JOGG scholen. JOGG staat voor ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. Afgelopen schooljaar hebben wij ons voornamelijk gericht op het drinken van water, het eten van fruit en op ‘bewegen’.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Gedurende de periode oktober 2016 - februari 2017 heeft stichting INNOVO (het bestuur waar o.a. basisschool de Schakel deel van uitmaakt) deelgenomen aan de pilot 'bestuursgericht toezicht' van de onderwijsinspectie en aan het initiatief 'bestuursvisitatie' vanuit de PO-raad.

Basisschool de Schakel was een van de acht scholen die zijn meegenomen in dit brede inspectieonderzoek. Op de onderzochte indicatoren scoort onze school voldoende en op enkele onderdelen zelfs goed. Een resultaat om trots op te zijn!

Het betreffende inspectierapport is vervolgens definitief vastgesteld op 6 april 2017 en kunt u vinden onderaan deze pagina ('klik op het rapport'). 

Terug naar boven