Rooms Katholieke Basisschool De Schakel

Zes Landenstraat 1 6414 GG Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op basisschool De Schakel hebben wij vanaf het schooljaar 2017-2018 gekozen voor de Eindtoets ROUTE 8 van A-Vision. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets, dus een toets die zich aanpast aan de leerling. ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen en het onderdeel functioneren (zelfconcept en werkhouding).

M.b.t. de behaalde resultaten op de Eindtoets:

Tot en met het schooljaar 2019-2020 heeft de onderwijsinspectie gewerkt met specifieke schoolgroepen, waarbij het leerlingengewicht automatisch in de eindscore was inbegrepen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 werkt de onderwijsinspectie met schoolwegingen (De Schakel: 37,11), waarbij de referentieniveaus 1F en 1S/2F als uitgangspunt worden genomen bij de uiteindelijke beoordeling.

Ten aanzien van de beoordeling van de eindopbrengsten hanteert de onderwijsinspectie, op basis van de vastgestelde schoolweging, het gemiddelde van de laatste 3 schooljaren bij de referentieniveaus 1F en 1S/2F. Onze school behaalt daarmee de volgende resultaten:

- Referentieniveau 1F: 98% (ondergrens inspectie: 85%)

-Referentieniveau 1S/2F: 60% (ondergrens inspectie: 35,7%)

We voldoen dus in (ruime) mate aan de gestelde eisen van de onderwijsinspectie. Als school streven we (schoolbreed) naar resultaten die liggen rondom het landelijke gemiddelde (LG) behorende bij de betreffende schoolweging.

N.B: De Eindtoets 2020 is conform landelijk protocol niet afgenomen in verband met de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus. Daarnaast worden in verband met de Coronapandemie de behaalde resultaten op de Eindtoets 2021 niet meegenomen door de onderwijsinspectie in het gemiddelde van de opbrengsten.

Referentieniveaus:

Als je referentieniveau 1F hebt bereikt dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je referentieniveau 1S of 2F hebt bereikt dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter. De verwachting is dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F hebben bereikt. Het kan zijn dat je meer kan dan het referentieniveau 1F, bijvoorbeeld 1S of 2F. Maar er zullen ook leerlingen zijn voor wie 1F (nog) niet haalbaar is. Zij zullen 1F waarschijnlijk in het begin van de middelbare school bereiken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school bestaat de meting van de tussenresultaten uit de volgende toetsen: resultaten methodegebonden toetsen, eigen lesobservaties en de Cito-toetsen (medio en eind). De Cito-toetsen worden elk schooljaar in januari / februari en in mei / juni afgenomen.

De leerkracht maakt (in overleg / samenspraak met de intern begeleider) een gerichte analyse van de betreffende toetsen, waarna de gegevens op grond van de beschikbare informatie (uit data en reflectie op het eigen leerkrachthandelen) worden geïnterpreteerd. Deze gegevens worden vervolgens in teamverband besproken, waarna specifieke leerdoelen worden geformuleerd en tevens lesactiviteiten worden gekozen.

Ook vinden er gerichte voortgangscontrolebesprekingen (VCB's) plaats tussen de intern begeleiders en de leerkrachten. In ons schoolspecifieke zorgplan staat ons denken en handelen op dit punt uitgebreid beschreven.     

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van groep 7 geven wij de ouders al een voorlopig schooladvies mee dat gebaseerd is op de behaalde resultaten gedurende de schoolloopbaan op basisschool de Schakel. Na de afname van de Cito-toetsen (M8) in groep 8 wordt rond februari / maart het definitieve schooladvies afgegeven, waarna aanmelding op een school voor het Voortgezet Onderwijs kan plaatsvinden. Dit proces (route en werkwijze) wordt zorgvuldig en gedegen vormgegeven, d.w.z. dat het schooladvies niet alleen een zaak is van de leerkracht van groep 8 maar van alle betrokkenen op onze school (o.a. directie, intern begeleiders en de leerkrachten van het cluster bovenbouw). Daarnaast zijn er tussen onze school en de VO-scholen in de regio afspraken gemaakt over kansrijk adviseren, kansrijk plaatsen en kansrijk begeleiden.

N.B: Basisschool de Schakel heeft in het schooljaar 2020-2021 geen gebruik hoeven maken van het formulier ‘Toevoeging aan onderwijskundig rapport (OKR) van 2021’, omdat de gegeven schooladviezen volledig overeenkomstig de verwachting van de ouders en de school waren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Gedurende de periode oktober 2016 - februari 2017 heeft stichting INNOVO (het bestuur waar o.a. basisschool de Schakel deel van uitmaakt) deelgenomen aan de pilot 'bestuursgericht toezicht' van de onderwijsinspectie en aan het initiatief 'bestuursvisitatie' vanuit de PO-raad.

Basisschool de Schakel was een van de acht scholen die zijn meegenomen in dit brede inspectieonderzoek. Op de onderzochte indicatoren scoort onze school voldoende en op enkele onderdelen zelfs goed. Een resultaat om trots op te zijn!

Het betreffende inspectierapport is vervolgens definitief vastgesteld op 6 april 2017 en kunt u vinden onderaan deze pagina ('klik op het rapport'). 

Terug naar boven