Rooms Katholieke Basisschool De Schakel

Zes Landenstraat 1 6414 GG Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Schakel

Het team

Toelichting van de school

Samenstelling team schooljaar 2023-2024:

Directeur: Christian van den Brekel

Adjunct-directeur: Patty van 't Hoofd

Interne begeleider onderbouw: Patty van 't Hoofd

Interne begeleider bovenbouw: Anouk Héman

Administratie: Els Aarts  

Specialist jonge kind (OB): Daniëlle Koch

Dyslexiespecialist: Sandra Dereij

Schakelklas: Sandra Dereij   

Conciërge en onderwijsassistent: Annemarie Groenewegen

Onderwijsondersteuners: Juf Phia, juf Larissa, juf Sylvana, juf Lara en juf Ellen

Startklas: Meester Marc en juf Larissa

Groep 1-2A: Juf Michelle  

Groep 1-2B: Juf Vera en juf Daniëlle

Groep 1-2C: Juf Corine en juf Carin

Groep 3: Juf Mireille en juf Margo

Groep 4: Juf Annika en juf Tiny

Groep 5: Juf Anne-Miek en juf Chelsey

Groep 6: Meester Eric en juf Chelsey

Groep 7: Meester Juul en juf Cindy

Groep 8: Juf Danielle en juf Anouk

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op dit moment is er een toenemende schaarste aan goede vervangers. Binnen INNOVO werken we met verschillende clusters en basisschool de Schakel maakt deel uit van Cluster Heerlen 1. Binnen elk cluster is een flexibele schil ingericht en daarin werken medewerkers van INNOVO met een tijdelijk en vast dienstverband. Zij worden ingezet in het verzuim van allerlei aard op de scholen van het betreffende cluster.

Indien er geen geschikte medewerkers meer beschikbaar zijn, wordt op schoolniveau gezocht naar oplossingen. De inzet van onderwijsondersteuners en leerlingen verdelen over de overige groepen zijn mogelijkheden die wij gebruiken in geval van onvoldoende beschikbaarheid van medewerkers uit de flexibele schil.

De inzet van de intern begeleiders en directieleden wordt tot een minimum beperkt en is van kortdurende aard.

In het uiterste geval wordt het besluit genomen om de ouders te verzoeken om hun kind(eren) thuis op te vangen. Wij hanteren richtlijnen vanuit onze stichting om in geval van een calamiteit (geen vervangende leerkracht beschikbaar) de juiste keuzes te maken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Teamsamenstelling:

Het team bestaat uit de directeur, een administratief medewerkster, een conciërge, intern begeleiders, onderwijsondersteuners (OWO-ers), leerkrachten en vrijwilligers. Iedereen is vanuit zijn/haar rol een belangrijke 'schakel' voor het geheel!

De groepsleerkracht van uw kind is de eerst verantwoordelijke voor de gang van zaken in de groep. Wilt u de groepsleerkracht spreken, dan kunt u hiervoor iedere middag na afloop van de les (vanaf 15.30u op maandag, dinsdag en donderdag en vanaf 12.45u op woensdag en vrijdag) terecht.  

Op onze school wordt de taak van interne begeleider ingevuld door Mevr. Patty van 't Hoofd (groep 1 t/m 4) en Mevr. Anouk Héman (groepen 5 t/m 8). De interne begeleider coördineert de zorg, helpt de groepsleerkrachten met het opstellen en uitvoeren van speciale programma’s in de eigen groep en beheert het leerlingvolgsysteem.

Het team zal dit schooljaar weer investeren in deskundigheidsvergroting. Dit is een onderdeel van de totale schoolontwikkeling. Meer informatie over deze schoolontwikkeling is te lezen in het specifieke schooljaarplan (ter inzage bij de directeur en tevens te vinden op onze website). 

Organisatie van het onderwijs:

We werken op onze school met jaargroepen, de groepen 1 t/m 8. Deze jaargroepen zijn verdeeld in clusters, namelijk cluster onderbouw (groepen 1-2), cluster middenbouw (groepen 3 t/m 5) en cluster bovenbouw (groepen 6 t/m 8). De groepen van de diverse 'clusters' worden zoveel mogelijk bij elkaar gehuisvest. Ook heeft de school combinatiegroepen. Deze kunnen elk jaar wisselen en hebben te maken met de groepsgrootte. Daarnaast herbergt onze school een startklas en een aparte taalklas. In de taalklas zitten 4- en 5-jarige kinderen met een NT2-achtergrond die les krijgen van een leerkracht en een onderwijsondersteuner. De startklas is een groep waar 4-jarige kinderen instromen die een ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van fysieke zorg, taal-spraak, cognitie en/of gedrag. De kinderen die in deze groep instromen volgen onder begeleiding van een leerkracht, een onderwijsondersteuner en een pedagogisch medewerker van Jens een aangepast onderwijsprogramma op maat. Het doel is om deze kinderen kennis te laten opdoen en vaardigheden aan te leren, zodat zij sterker kunnen instromen in het onderwijsprogramma van groep 1. Dit kan een groep 1 zijn op een reguliere school of op een school voor speciaal basisonderwijs.

Op onze school wordt overwegend klassikaal les gegeven met aandacht voor het niveau van het kind. Bij rekenen en Nederlandse taal, technisch lezen en spelling werken we met de drie niveaus (aanpakken). Om tijdig te kunnen signaleren gebruiken we het Cito Leerlingvolgsysteem (Cito LOVS). Indien leerlingen extra hulp nodig hebben kan dat gebeuren binnen de klas of soms daarbuiten door de leerkracht zelf of door een van de onderwijsondersteuners (aan elk cluster is een onderwijsondersteuner gekoppeld).

Daarnaast werken we tevens groepsdoorbrekend in de groepen 4 t/m 8 met betrekking tot het vakgebied technisch lezen en zetten we met regelmaat talentenstations in, dit in het kader van het onderwijs anders organiseren. Door deze flexibele geplande aanpak komen we beter tegemoet aan de individuele voorkeuren van de leerlingen en geeft het ons meer ruimte om sterk gedifferentieerd te kunnen werken. Daarnaast vraagt het ook meer eigen verantwoordelijkheid van de individuele leerling tijdens zijn leerproces. De ambitie is om het groepsdoorbrekend werken binnen de clusters verder uit te breiden, zodat de kinderen onderwijs op maat krijgen aangeboden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de uren van de groepen 1 en 2 vindt ook het zelfstandig werken plaats. Het zelfstandig werken wordt geïntegreerd in de andere vakgebieden. Aangezien er bij de kleutergroepen thematisch gewerkt wordt, is de scheiding tussen de vak- en vormingsgebieden niet altijd even zichtbaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor een overzicht van de invulling van de onderwijstijd: zie de website https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

Voor een overzicht van de gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten: zie de website https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school beschikt over een aantal specialisten die op hun vakgebied een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van het onderwijs. Ook in de dagelijkse praktijk wordt hun expertise ingezet. Zo heeft de dyslexiespecialist 2 dagen per week de verantwoordelijkheid over een "schakelklas". Een klas die zich specifiek richt op de algehele taalontwikkeling van een selecte groep leerlingen, waarbij er onder leiding van juffrouw Sandra Dereij extra instructies en oefeningen worden aangeboden ten aanzien van woordenschat en begrijpend lezen. 

Daarnaast hebben we de beschikking over gedragsspecialisten en hebben we tevens een gecertificeerde 'Rots en water' trainer in huis. Zij verzorgt de 'R&W' trainingen in vrijwel alle groepen als aanvulling op ons SEO-programma en de gedrag regulerende aanpak SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support). De rekenspecialist (werkzaam binnen onze gemeenschap van scholen) helpt de collega's met het verhelderen en opstellen van de hulpvraag en het bijbehorende plan van aanpak als het rekenproblemen betreft. Verder hebben we intern een school video interactie begeleider (SVIB-er) in huis die leerkrachten ondersteunt en adviseert bij het didactisch handelen in de klas.

Bs. De Schakel en KC Paulus vormen samen een gemeenschap van scholen. Op basis hiervan vindt er in hoge mate uitwisseling plaats van expertise tussen de beide scholen. Naast de gezamenlijke werkgroep 'hoogbegaafdheid' wordt ook de uitwisseling van kennis en ondersteuning op het gebied van rekenen (dyscalculie) en lezen/taal (dyslexie) intensiever. Tijdens de gezamenlijke overlegmomenten van de interne begeleiders worden specifieke onderwijsbehoeften van kinderen besproken en adviezen gegeven over de voortgang en/of aanpak. Hierbij wordt niet alleen kennis uitgewisseld, maar ook handelingsgerichte activiteiten opgestart.

N.B: Voor de verdere uitwerking van ons onderwijsaanbod verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school middels de volgende link: https://bsdeschakel.nl/schooldocumenten/het-school-ondersteunings-profiel/. Daaruit blijkt dat wij een breed aanbod hebben rondom onderwijs- en zorgarrangementen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De onderstaande ambities en ontwikkeldoelen zijn opgenomen in het school(jaar)plan en het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en tevens gerelateerd aan de ankerpunten basisondersteuning: 

1) Groepsdoorbrekend werken in clusters en koppeling onderwijs en zorg (onderwijszorgschool, o.a. Startklas)

Dit willen we bereiken middels:

- Instructies op maat

- Inspelen op onderwijsbehoeften leerlingen

- Werkgroepoverleggen / teamvergaderingen

- Overleggen MT met externe partners

- Intensieve samenwerking met POVH

2) ADI-model: kwaliteitsverbetering en borging van het didactisch handelen van de leerkrachten (vakmanschap)

Dit willen we bereiken middels:

- Hanteren INNOVO Vaardigheidsmeter (VHM2)

- Collegiale consultaties (coaching)  

3) SWPBS: kwaliteitsverbetering en borging van het pedagogisch handelen van de leerkrachten (vakmanschap)

Dit willen we bereiken middels:

- Hanteren INNOVO Vaardigheidsmeter (VHM2)

- Collegiale consultaties (coaching)

- Werkgroepoverleggen / teamvergaderingen

4) Zelfverantwoordelijk leren: creëren eigenaarschap over het eigen leerproces en werken en handelen vanuit leerlijnen

Dit willen we bereiken middels:

- Leerlingen betrekken bij formuleren eigen streefdoelen

- Executieve functies

- Werkgroepoverleggen / teamvergaderingen  

5) Opbrengstgericht werken

Dit willen we bereiken middels:

- Systematisch volgen en analyseren ontwikkeling leerlingen

- Afstemming bovenkant zorg

- Formatief handelen

Voor een uitgebreide beschrijving van deze extra ondersteuningsbehoefte: zie het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij VVE-thuis krijgen de ouders een actievere rol bij het uitvoeren van het VVE-programma in de thuissituatie. Daarnaast kunnen ouders geïnformeerd worden tijdens de spelinloop, als de kinderen binnenkomen. We onderhouden een goede relatie met de peuterspeelzaal, er is qua onderwijsaanbod duidelijk sprake van een doorgaande lijn en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht.

Met betrekking tot VVE:

- Beschikken we over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat); 

- Is het educatief handelen op elkaar afgestemd (hoe);

- Is de zorg en begeleiding op elkaar afgestemd;

- Richt de kwaliteitszorg zich (ook) op VVE;

- Is er sprake van een warme overdracht.

Terug naar boven