Kindcentrum Paulus

Laurierstraat 72 6413 RR Heerlen

  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Kindcentrum Paulus hebben wij vanaf het schooljaar 2014-2015 gekozen voor de Eindtoets ROUTE 8 van A-Vision. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets, dus een toets die zich aanpast aan de leerling. ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen en het onderdeel functioneren (zelfconcept en werkhouding).

M.b.t. de behaalde resultaten op de Eindtoets:

Tot en met het schooljaar 2019-2020 heeft de onderwijsinspectie gewerkt met specifieke schoolgroepen, waarbij het leerlingengewicht automatisch in de eindscore was inbegrepen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 werkt de onderwijsinspectie met schoolwegingen (KC Paulus: 37,91), waarbij de referentieniveaus 1F en 1S/2F als uitgangspunt worden genomen bij de uiteindelijke beoordeling.

Ten aanzien van de beoordeling van de eindopbrengsten hanteert de onderwijsinspectie, op basis van de vastgestelde schoolweging, het gemiddelde van de laatste 3 schooljaren bij de referentieniveaus 1F en 1S/2F. Onze school behaalt daarmee de volgende resultaten:

- Referentieniveau 1F: 99,1% (ondergrens inspectie: 85%)

- Referentieniveau 1S/2F: 50,9% (ondergrens inspectie: 33,9%)

We voldoen dus in (ruime) mate aan de gestelde eisen van de onderwijsinspectie. Als school streven we (schoolbreed) naar resultaten die liggen rondom het landelijke gemiddelde (LG) behorende bij de betreffende schoolweging.

N.B: De Eindtoets 2020 is conform landelijk protocol niet afgenomen in verband met de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus.

Referentieniveaus:

Als je referentieniveau 1F hebt bereikt dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je referentieniveau 1S of 2F hebt bereikt dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter. De verwachting is dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F hebben bereikt. Het kan zijn dat je meer kan dan het referentieniveau 1F, bijvoorbeeld 1S of 2F. Maar er zullen ook leerlingen zijn voor wie 1F (nog) niet haalbaar is. Zij zullen 1F waarschijnlijk in het begin van de middelbare school bereiken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school bestaat de meting van de tussenresultaten uit de volgende toetsen: resultaten methodegebonden toetsen, eigen lesobservaties en de Cito-toetsen (medio en eind). De Cito-toetsen worden elk schooljaar in januari / februari en in mei / juni afgenomen.

De leerkracht maakt (in overleg / samenspraak met de intern begeleider) een gerichte analyse van de betreffende toetsen, waarna de gegevens op grond van de beschikbare informatie (uit data en reflectie op het eigen leerkrachthandelen) worden geïnterpreteerd. Deze gegevens worden vervolgens in teamverband besproken, waarna specifieke leerdoelen worden geformuleerd en tevens lesactiviteiten worden gekozen.

Ook vinden er gerichte voortgangscontrolebesprekingen (VCB's) plaats tussen de intern begeleiders en de leerkrachten. In ons schoolspecifieke zorgplan staat ons denken en handelen op dit punt uitgebreid beschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Halverwege het schooljaar in groep 7 geven wij de ouders al een voorlopig schooladvies mee dat gebaseerd is op de behaalde resultaten gedurende de schoolloopbaan op Kindcentrum Paulus. Na de afname van de Cito-toetsen (M8) in groep 8 wordt rond februari / maart het definitieve schooladvies afgegeven, waarna aanmelding op een school voor het Voortgezet Onderwijs kan plaatsvinden. Dit proces (route en werkwijze) wordt zorgvuldig en gedegen vormgegeven, d.w.z. dat het schooladvies niet alleen een zaak is van de leerkracht van groep 8 maar van alle betrokkenen op onze school (o.a. directie, intern begeleiders en de leerkrachten van unit 6-7-8). Daarnaast zijn er tussen onze school en de VO-scholen in de regio afspraken gemaakt over kansrijk adviseren, kansrijk plaatsen en kansrijk begeleiden.

N.B: Kindcentrum Paulus heeft in het schooljaar 2022-2023 geen gebruik hoeven maken van het formulier ‘Toevoeging aan onderwijskundig rapport (OKR) van 2023’, omdat de gegeven schooladviezen volledig overeenkomstig de verwachting van de ouders en de school waren.

Overgang PO-VO:

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs met een schooladvies dat bij ze past. Voor ons betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren.

Op Kindcentrum Paulus hebben we vanaf het schooljaar 2018-2019 een speciale Tienervoorziening, genaamd 'Work in Progress', opgericht. Binnen deze Tienervoorziening hebben we gekozen voor een intensief coachingstraject dat uit vijf stappen bestaat en aan het begin van groep 8 start. Hieronder bevinden zich de vijf betreffende stappen:

Stap 1: De kennismaking met de middelbare scholen in de omgeving. We gaan met de kinderen en met hun ouders als ze dat willen, zelf op bezoek bij de scholen; met de fiets, want zo gaat het straks natuurlijk ook. Maar ook komen docenten van de middelbare scholen bij ons gastlessen geven.

Stap 2: De kinderen maken een stappenplan: wat kan ik, wat wil ik, wat voor vragen heb ik nog, welke hulp heb ik nodig om een goede beslissing te nemen en van wie? Ook hier betrekken we de ouders bij.

Stap 3: Start na de schoolkeuze. Opnieuw vragen we de kinderen wat ze nodig hebben in de aanloop naar de nieuwe school. Zijn er misschien zaken waar ze tegenop zien of is er behoefte aan een stuk maatwerk, zoals bijvoorbeeld opnieuw gastlessen volgen op de gekozen school. We helpen daar waar nodig, ook als de ouders vragen hebben.

Stap 4: Het intakegesprek op de middelbare school, tevens de overdracht, doen wij samen met de kinderen en samen met de ouders. Daarmee laten we heel duidelijk voelen: jullie staan er niet alleen voor.

Stap 5: De nazorg. Zowel de kinderen als de ouders kunnen nog twee jaar lang ‘bij ons aankloppen’.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het doel van Kindcentrum Paulus is om het onderwijs gedegen, vernieuwend en uitdagender te maken. De waarden die het doel ondersteunen zijn o.a. openheid, transparantie, een rijk en gevarieerd leerstof aanbod, verantwoordelijke lesmethodes, zelfstandigheid en samenwerking alsmede ook de onderwijs- en kwaliteitszorg. Dit alles voor een brede en evenwichtige ontwikkeling van het kind.

Wij willen dat de kinderen zich bij ons op school veilig voelen en met plezier naar school gaan. Je moet je veilig voelen om tot ontplooiing te kunnen komen en je te durven uiten. Wij willen de kinderen veiligheid bieden door ze te accepteren, in al hun verschillen. Voorwaarde hierbij is, dat kinderen elkaars verschillen accepteren en leren samenwerken. Kinderen worden door middel van coöperatief leren gestimuleerd om samen verantwoordelijk te zijn voor een respectvolle samenwerking. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen durven zeggen wat ze denken en vaardig zijn in het verwoorden van hun emoties en hun gevoelens. Respect en mondigheid zijn kernwaarden die met veiligheid sterk verbonden zijn. Door middel van de 21e-eeuwse vaardigheden leren wij onze leerlingen om voorbereid te zijn op hun toekomst.

Onze school heeft sinds 2016 het predicaat Gezonde School, themacertificaat 'welbevinden'. We zijn zeer actief om een gezonde school te zijn. Alle kinderen hebben op onze school hun eigen bidon die gevuld wordt met water.

Binnen de gemeente Heerlen zijn wij één van de JOGG scholen. JOGG staat voor ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. In de afgelopen schooljaren hebben wij ons voornamelijk gericht op het drinken van water, het eten van fruit en op ‘bewegen’.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek:

Gedurende de periode oktober 2016 - februari 2017 heeft stichting INNOVO (het bestuur waar o.a. basisschool St. Paulus deel van uitmaakt) deelgenomen aan de pilot 'bestuursgericht toezicht' van de onderwijsinspectie en aan het initiatief 'bestuursvisitatie' vanuit de PO-raad.

De inspectie heeft daarbij de onderstaande standaarden op basisschool St. Paulus onderzocht:

Onderwijsproces:

OP 1 Aanbod: goed

OP 2 Zicht op ontwikkeling: goed

OP 3 Didactisch handelen: voldoende

OP 4 (Extra) ondersteuning: voldoende

Schoolklimaat:

SK 1 Veiligheid: voldoende

SK 2 Schoolklimaat: goed

Onderwijsresultaten:

OR 1 Resultaten: voldoende

Kwaliteitszorg en ambitie:

KA 1 Kwaliteitszorg: goed

KA 2 Kwaliteitscultuur: goed

KA 3 Verantwoording en dialoog: voldoende

Basisschool St. Paulus was een van de acht scholen die zijn meegenomen in dit brede inspectieonderzoek. Op de onderzochte indicatoren scoort onze school op drie van de vier onderdelen goed en op een onderdeel voldoende, waardoor de totale beoordeling op “goed” uitkwam. Een resultaat om trots op te zijn! 

Het volledige onderzoeksrapport kunt u opvragen bij de directeur en iseveneens te lezen op onze website: http://www.paulus-bs.nl

Interne audit INNOVO:

­Op 14 maart 2019 heeft een uitgebreid auditbezoek plaatsgevonden op onze school, waarbij een speciaal ingericht auditteam (bestaande uit de bestuursadviseur onderwijs van INNOVO, een directeur, twee IB-ers en een vijftal leerkrachten van INNOVO) onze school bezocht heeft en een beoordeling heeft gegeven over de volgende werkprocessen (indicatoren):

Kwaliteitszorg (WP 1): 80%

Veilige omgeving (WP 2): 80%

Planmatig handelen (WP 8): 90%

Toetsen, waarderen en rapporteren (WP 9): 100% 

Daarnaast hebben in alle groepen klassenobservaties plaatsgevonden, waarbij zowel de pedagogische en als didactische kwaliteiten van de leerkrachten (op basis van een gerichte kijkwijzer) uitgebreid bekeken zijn. Hieronder volgt een overzicht van de indicatoren (inclusief beoordeling) die als uitgangspunt werden genomen tijdens de klassenbezoeken:

- Duidelijke uitleg: goed

- Taakgerichte werksfeer: goed

- Leerlingen zijn actief betrokken: voldoende

- Respectvolle omgang van leerlingen: goed

- Hoge verwachtingen: goed

- Controle uitleg en/of opdrachten: voldoende

- Strategieën voor denken en leren: voldoende

- Leren doelmatig samenwerken: voldoende

- Feedback leer- en ontwikkelingsproces: voldoende

- Systematisch volgen / analyseren vorderingen: goed

- Afstemming leerinhouden: goed

- Afstemming instructie: goed

- Afstemming verwerking: goed

- Afstemming onderwijstijd: goed

- Efficiënt gebruik geplande onderwijstijd: goed.

Op basis van de behaalde resultaten heeft het auditteam dan ook vastgesteld dat de basiskwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen bij de leerkrachten in hoge mate aanwezig is. Er is ten aanzien van de leeromgeving, het aanbod, de pedagogische aanpak en het (voorspelbare) leerkrachtgedrag sprake van een duidelijke doorgaande lijn in de groepen 1 t/m 8. Ook bij de evaluatie van de werkprocessen (op directieniveau) wordt een gedegen basiskwaliteit van onderwijs neergezet, waarbij er sprake is van een duidelijke missie, visie en koers voor de komende schooljaren. Daarnaast besteedt het team veel tijd en aandacht aan het welzijn en welbevinden van de leerlingen (en hun ouders),waarbij de ervaren sociale veiligheid als hoog wordt ervaren.

Terug naar boven