Kindcentrum Paulus

Laurierstraat 72 6413 RR Heerlen

  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus

Het team

Toelichting van de school

Samenstelling team schooljaar 2023-2024:

Directeur: Christian van den Brekel

Adjunct-directeur/IB-er: Patty van 't Hoofd

IB-er: Etienne Kruijen

Specialist jonge kind (OB): Daniëlle Koch

Groep 1: Julia Kikken en Babs Hanssen

Groep 2: Hanneke Niesen

Groep 3-4: Esther Honings                

Groep 4-5: Romy Vroemen en Julia Kikken

Groep 6-7: Eline Elsendoorn en Sandra Sillen

Groep 7-8: Claudia Janssen en Jeroen Pieters

Taalklas: Lot Schlatmann en Sandra Sillen

Schakelklas: Sandra Sillen

Onderwijsondersteuners: Renate Emons, Loes Janssen en juf Ellen

Conciërge: Valeriya Le Roux-Bakhtyerova

Administratie: Els Aarts  

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op dit moment is er een toenemende schaarste aan goede vervangers. Binnen INNOVO werken we met verschillende clusters en Kindcentrum Paulus maakt deel uit van Cluster Heerlen 1. Binnen elk cluster is een flexibele schil ingericht en daarin werken medewerkers van INNOVO met een tijdelijk en vast dienstverband. Zij worden ingezet in het verzuim van allerlei aard op de scholen van het betreffende cluster.

Indien er geen geschikte medewerkers meer beschikbaar zijn, wordt op schoolniveau gezocht naar oplossingen. De inzet van onderwijsondersteuners en leerlingen verdelen over de overige groepen zijn mogelijkheden die wij gebruiken in geval van onvoldoende beschikbaarheid van medewerkers uit de flexibele schil.

De inzet van de intern begeleiders en de directie wordt tot een minimum beperkt en is van kortdurende aard.

In het uiterste geval wordt het besluit genomen om de ouders te verzoeken om hun kind(eren) thuis op te vangen. Wij hanteren richtlijnen vanuit onze stichting om in geval van een calamiteit (geen vervangende leerkracht beschikbaar) de juiste keuzes te maken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Teamsamenstelling:

Het team bestaat uit de directeur, een administratief medewerkster, een conciërge, intern begeleiders, onderwijsondersteuners (OWO-ers), leerkrachten en vrijwilligers. Iedereen is vanuit zijn/haar rol een belangrijke schakel voor het geheel!

De groepsleerkracht van uw kind is de eerst verantwoordelijke voor de gang van zaken in de groep. Wilt u de groepsleerkracht spreken, dan kunt u hiervoor iedere middag na afloop van de les (vanaf 15.30u op maandag, dinsdag en donderdag en vanaf 12.45u op woensdag en vrijdag) terecht.

Op onze school wordt de taak van interne begeleider ingevuld door Mevr. Patty van 't Hoofd en Mevr. Etienne Kruijen. De interne begeleider coördineert de zorg, helpt de groepsleerkrachten met het opstellen en uitvoeren van speciale programma’s in de eigen groep en beheert het leerlingvolgsysteem.

Het team zal dit schooljaar weer investeren in deskundigheidsvergroting. Dit is een onderdeel van de totale schoolontwikkeling. Meer informatie over deze schoolontwikkeling is te lezen in het specifieke schooljaarplan (ter inzage bij de directeur en tevens te vinden op onze website).

Organisatie van het onderwijs:

Onze school organiseert haar onderwijs op basis van behoeften van de kinderen. In het schooljaar 2023-2024 werken we met de groepen 1 en 2 (unit onderbouw), de groepen 3-4 en 4-5 (unit middenbouw) en de groepen 6-7 en 7-8 (unit bovenbouw). De groepen 3-4 en 4-5 (unit middenbouw) en de groepen 6-7 en 7-8 (unit bovenbouw) werken intensief met elkaar samenwerken voor wat betreft instructies en onderwijsaanbod. Groep 1 zoekt actief de aansluiting met Pino (peuteropvang) om zo de overdracht verder te kunnen intensiveren.

Daarnaast herbergt onze school een taalklas voor NT2 kinderen. Deze kinderen worden op onze school geplaatst, omdat ze de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Naast het onderwijsaanbod in de eigen groep zijn er ook lesmomenten dat deze leerlingen met hun leeftijdgenootjes in de verschillende groepen kunnen werken. Tenslotte krijgen kinderen uit de jaargroepen 3 t/m 6, die op taalgebied iets extra’s nodig hebben, 3 dagdelen per week extra ondersteuning van een leerkracht die gespecialiseerd is in taal (Schakelklas).

Door deze flexibele geplande aanpak komen we beter tegemoet aan de individuele voorkeuren van de leerlingen en geeft het ons meer ruimte om sterk gedifferentieerd te werken. Daarnaast vraagt het ook meer eigen verantwoordelijkheid van de individuele leerling tijdens zijn leerproces. De leerkracht begeleidt, stimuleert, enthousiasmeert en monitort de verrichtingen van de leerling. We vinden in 'samen leren voor het leven' met name het woordje 'samen' belangrijk. Hiervoor wordt ook voldoende ruimte en tijd gecreëerd om dit te practiseren. Werken met elkaar met respect.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de uren van de groepen 1 en 2 vindt ook het zelfstandig werken plaats. Het zelfstandig werken wordt geïntegreerd in de andere vakgebieden. Aangezien er bij de kleutergroepen thematisch gewerkt wordt, is de scheiding tussen de vak- en vormingsgebieden niet altijd even zichtbaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor een overzicht van de invulling van de onderwijstijd: zie de website https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

Voor een overzicht van de gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten: zie de website https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html    

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kwaliteitsverbetering:

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs begint bij kwaliteitsverbetering van de leerkracht. Daar wordt ook het komend jaar weer hard aan gewerkt. Zowel op individueel als op teamniveau worden verschillende cursussen en opleidingstrajecten gevolgd. De keuze van de ontwikkelpunten zijn gebaseerd op de behoeften die de school heeft in het kader van haar onderwijsvisie. Waar willen wij als school "naar toe" en wat hebben we daarvoor nodig.

Op Kindcentrum Paulus werken een aantal specialisten die op hun vakgebied een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van het onderwijs. Op onze school hebben we dan ook de beschikking over een gedragsspecialist die verantwoordelijk is voor het beleid rondom de gedrag regulerende aanpak SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support). Daarnaast herbergt onze school twee rekenspecialisten, een taalspecialist en twee jonge kind specialisten die collega's helpen met het verhelderen en het opstellen van de hulpvraag en het bijbehorende plan van aanpak als het reken- en of taalproblemen betreft. Verder hebben we intern een school video interactie begeleider (SVIB-er) in huis die leerkrachten ondersteunt en adviseert bij het didactisch handelen in de klas.

De leerkrachten van de groep 1 en 2 zullen de ouders en hun kind begeleiden in een aantal activiteiten die aansluiten bij de thema’s van Onderbouwd, omdat dit een positief effect heeft op de latere schoolresultaten (VVE thuis). Daarnaast hebben we de beschikking over een "schakelklas", waarbij een gespecialiseerde leerkracht zich specifiek richt op de algehele taalontwikkeling van een selecte groep leerlingen. Aan deze leerlingen worden extra instructies en oefeningen aangeboden ten aanzien van woordenschat en begrijpend lezen.

Kindcentrum Paulus en basisschool De Schakel vormen samen een gemeenschap van scholen. Op basis hiervan vindt er in hoge mate uitwisseling plaats van expertise tussen de beide scholen. Naast de gezamenlijke werkgroep 'hoogbegaafdheid' wordt ook de uitwisseling van kennis en ondersteuning op het gebied van lezen/taal (dyslexie) en rekenen (dyscalculie) intensiever. Tijdens de gezamenlijke overlegmomenten van de interne begeleiders worden specifieke onderwijsbehoeften van kinderen besproken en adviezen gegeven over de voortgang en/of aanpak. Hierbij wordt niet alleen kennis uitgewisseld, maar worden ook handelingsgerichte activiteiten opgestart.

N.B: Voor de verdere uitwerking van ons onderwijsaanbod verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school middels de volgende link: https://www.paulus-bs.nl/bestanden/531040/SOP-Basisschool-St.-Paulus-%282021%29.pdf. Daaruit blijkt dat wij een breed aanbod hebben rondom onderwijs- en zorgarrangementen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De onderstaande ambities en ontwikkeldoelen zijn opgenomen in het school(jaar)plan en het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en tevens gerelateerd aan de ankerpunten basisondersteuning: 

1) Groepsdoorbrekend werken in units

Dit willen we bereiken middels:

- Instructies op maat

- Inspelen op onderwijsbehoeften leerlingen

- Unitoverleggen en teamvergaderingen  

2) ADI-model: kwaliteitsverbetering en borging van het didactisch handelen van de leerkrachten (vakmanschap)

Dit willen we bereiken middels:

- Hanteren INNOVO Vaardigheidsmeter (VHM2)

- Collegiale consultaties (coaching)  

3) SWPBS: kwaliteitsverbetering en borging van het pedagogisch handelen van de leerkrachten (vakmanschap)

Dit willen we bereiken middels:

- Hanteren INNOVO Vaardigheidsmeter (VHM2)

- Collegiale consultaties (coaching)

- SWPBS-vergaderingen  

4) Zelfverantwoordelijk leren: creëren eigenaarschap over het eigen leerproces en werken en handelen vanuit leerlijnen

Dit willen we bereiken middels:

- Leerlingen betrekken bij formuleren eigen streefdoelen

- Executieve functies

- Unitoverleggen / teamvergaderingen  

5) Opbrengstgericht werken

Dit willen we bereiken middels:

- Systematisch volgen en analyseren ontwikkeling leerlingen

- Afstemming bovenkant zorg

- Overgang PO-VO  

Voor een uitgebreide beschrijving van deze extra ondersteuningsbehoefte: zie het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij VVE-thuis krijgen de ouders een actievere rol bij het uitvoeren van het VVE-programma in de thuissituatie. Daarnaast kunnen ouders geïnformeerd worden tijdens de spelinloop, als de kinderen binnenkomen. We onderhouden een goede relatie met de peuterspeelzaal en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht.

Met betrekking tot VVE:

- Beschikken we over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat);

- Is het educatief handelen op elkaar afgestemd (hoe);

- Is de zorg en begeleiding op elkaar afgestemd;

- Richt de kwaliteitszorg zich (ook) op VVE;

- Is er sprake van een warme overdracht.

Terug naar boven