Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Egstraat 20 6418 JA Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerkrachten van onze school hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de resultaten. Dit heeft zich mede vertaald in de resultaten van de CITO eindtoetsen van de afgelopen jaren.

In het afgelopen schooljaar (2019-2020) is de eindtoets komen te vervallen wegens de corona-maatregelen. Kinderen zijn op basis van schooladvies, met gebruikmaking van het formulier 'Toevoeging aan onderwijskundig rapport (OKR) 2020, naar vervolgonderwijs overgedragen.

Door het systematisch volgen van de resultaten van al onze leerlingen en deze te vergelijken met de normen die de inspectie stelt, willen we bereiken dat we constant zicht houden op de ontwikkeling van onze leerlingen. In een schoolzelfevaluatie die na elke toetsperiode wordt gemaakt, worden de resultaten geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. Deze evaluatie vormt de basis voor de vervolgstappen die worden gezet in de volgende periode.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen komen naar school om zich optimaal te ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden. Als school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Maar we willen ook controleren of onze aanpak resultaat heeft. In eerste plaats zijn de observaties van de leerkrachten van groot belang, omdat je naar de verschillende aspecten van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten kijkt in relatie wat het effect hiervan is op het leren van de leerlingen. Ook geven methode geboden toetsen gedurende het jaar een beeld bij het bepalen of het onderwijs voldoende is afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast gebruiken we de Cito-toetsen. Deze methode onafhankelijke toetsen geven een objectief beeld van de ontwikkeling van iedere leerling. Deze toetsen hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. We gebruiken observaties en toetsen als bronnen voor FORMATIEF HANDELEN (we toetsen immers niet óm te toetsen).

De schoolzelfevaluatie:
Met behulp van het CITO-LOVS kan de IB-er verschuivingen en trends in de resultaten signaleren, waarna er actie ondernomen kan worden. Aan het begin van ieder schooljaar wordt er een rapportage gemaakt van de leeropbrengsten op basis van de resultaten op de LOVS-toetsen (in maart en juli). Daarnaast vindt er ook een evaluatie van de Eindtoets plaats. Naar aanleiding hiervan kunnen (in overleg) vervolgbeslissingen worden genomen ten aanzien van de inhoud en vormgeving van het onderwijsleerproces, zoals aanpassing van het programma of actie in een bepaalde groep in samenspraak met de leerkracht. Wanneer dit noodzakelijk is gebleken, dan zal na de aanpassing ten aanzien van inhoud en vormgeving bij de volgende toetsronde een evaluatie plaatsvinden over de opbrengsten. Deze acties worden ingepland in het kindplan. De schoolzelfevaluatie wordt in het team bekeken en besproken. 

De groepsbesprekingen:
Er zijn drie groepsbesprekingen per schooljaar.

In sep/okt worden alle leerlingen doorgesproken door de leerkracht en de intern begeleider. Hoe verliep start in de nieuwe groep, eventuele vragen n.a.v. de groepsoverdracht worden gesteld.

In jan/feb en in juni/juli komen onderstaande onderwerpen aan bod:
-Terugblik op de afgelopen periode a.d.h.v. de afspraken vanuit de leerlingenzorg- en toets kalender.
-In de module zelfevaluatie van het CITO-LOVS bekijken we van de afgenomen toetsen de dwarsdoorsnede, de groepsanalyse en de vaardigheidsgroei van de betreffende groep.
-We bekijken of de streefdoelen behaald zijn.
-Welke acties zijn er nodig op groepsniveau? Is er bijvoorbeeld uitbreiding van leertijd nodig? Zo ja, wordt dit opgenomen in het logboek.
-Welke acties zijn er nodig op kindniveau? Deze acties worden beschreven in het groepsoverzicht, in het kindplan en in het logboek.

De kindplannen:
Voor iedere leerling wordt een kindplan gemaakt. Er ontstaat een overzicht per kind met o.a. de volgende gegevens:• De schoolloopbaan• Thuissituatie• Stimulerende en belemmerende kindkenmerken• Pedagogische behoeften• Onderwijsbehoeften• Toetsbehoeften• Analyse, aanpak en doelstellingen voor rekenen, begrijpend lezen, lezen, spelling en woordenschat indien deze afwijken van het methode aanbod. Voor kinderen die extra herhaling of verrijkingsaanbod nodig hebben. • Bijzonderheden• Evaluatie

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Om ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen een passend onderwijsaanbod te verzorgen is het belangrijk deze leerlingen te signaleren. Naast informatie vanuit peuterspeelzaal, ouders en/ of observaties in de klas, gebruiken we op BS de Windwijzer het instrument DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). Voor alle leerlingen wordt in de groepen 1, 3 en 5 de quickscan afgenomen. Indien uw kind vanuit deze quickscan als mogelijke doelgroep-leerling naar voren komt, wordt met de ouders contact opgenomen om de signalering gezamenlijk verder af te ronden en te bespreken. Samen met de specialist (hoog)begaafdheid wordt indien nodig een passend onderwijsaanbod gemaakt.

Passend toetsen

Wij toetsen niet om te toetsen.  We willen toetsen, om te bepalen hoe het kind het best verder kan leren (formatief toetsen)  Vanaf het schooljaar 2015-2016 is de Windwijzer gestart met Passend Toetsen t.a.v. de Cito-toetsen. Het niveau van de laatst afgenomen toets bepaalt welke toets vervolgens afgenomen wordt. Op deze manier krijgt het kind de toets afgenomen die past bij zijn niveau en zal niet meer over- of ondervraagd worden.

Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 werden de Cito-toetsen niet afgenomen, ten gevolge van de Corona-maatregelen en de (gedeeltelijke) schoolsluiting.  Dit pakken we in september 2020 op aangepaste wijze weer op!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is belangrijk bij de schoolkeuze. Onze leerkrachten hebben meestal een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties van doorslaggevend belang, maar ook zijn of haar persoonlijkheid, de zin in studeren, de wil zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Het advies bespreken we met ouders en leerling. Op grond van dit advies vindt aanmelding plaats.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elk jaar bekijkt de inspectie de resultaten van de school en volgt de ontwikkelingen. We hebben al jaren een basisarrangement. Dit houdt in dat onze resultaten als voldoende worden beoordeeld door de inspectie In afzonderlijke jaarplannen zijn de ontwikkelingen gepland, uitgevoerd, geëvalueerd, waar nodig bijgesteld en in documenten vastgelegd. Dit cyclische proces herhaalt zich elk schooljaar. Het in 2020 geplande inspectiebezoek  thema: overgang PO _VO) was in deze cyclus het laatst plaatsgevonden bezoek en werd -bijgevolg de Covid maatregelen via beeldscherm afgenomen.

Terug naar boven