Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Egstraat 20 6418 JA Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door het systematisch volgen van de resultaten van al onze leerlingen en deze te vergelijken met de normen die de inspectie stelt houden we voortdurend zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen. In de schoolzelfevaluatie, die na elke toetsperiode wordt gemaakt, worden de resultaten geanalyseerd en besproken binnen het team. Deze evaluatie vormt de basis voor de vervolgstappen die worden gezet in de volgende periode. 

Kinderen zijn op basis van schooladvies, met gebruikmaking van het onderwijskundig rapport uit ParnasSys en een warme overdracht met de VO school, naar vervolgonderwijs overgedragen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen komen naar school om zich optimaal te ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden. Als school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Maar we willen ook controleren of onze aanpak resultaat heeft. In eerste plaats zijn de observaties van de leerkrachten van groot belang, omdat je naar de verschillende aspecten van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten kijkt in relatie wat het effect hiervan is op het leren van de leerlingen. Ook geven methode geboden toetsen gedurende het jaar een beeld bij het bepalen of het onderwijs voldoende is afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast gebruiken we de Cito-toetsen (vanaf 2023-2024 Leerling In Beeld). Deze methode onafhankelijke toetsen geven een objectief beeld van de ontwikkeling van iedere leerling. Deze toetsen hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. We gebruiken observaties en toetsen als bronnen voor FORMATIEF HANDELEN (we toetsen immers niet óm te toetsen).

De schoolzelfevaluatie:
Met behulp van het CITO-LOVS (vanaf 2023-2024 Leerling in Beeld) kan de Intern begeleider verschuivingen en trends in de resultaten signaleren, waarna er actie ondernomen kan worden. Aan het eind van ieder schooljaar wordt er een rapportage gemaakt van de leeropbrengsten op basis van de resultaten op de methodeonafhankelijke toetsen (in maart en juli). Daarnaast vindt er ook een evaluatie van de Eindtoets plaats. Naar aanleiding hiervan kunnen (in overleg met de leerkracht) vervolgbeslissingen worden genomen ten aanzien van de inhoud en vormgeving van het onderwijsleerproces, zoals aanpassing van het programma of actie in een bepaalde groep. De schoolzelfevaluatie wordt in het team bekeken en besproken. 

De groepsbesprekingen:
Er zijn vier groepsbesprekingen per schooljaar. 

In de eerste groepsbespreking worden alle leerlingen doorgesproken door de leerkracht en de intern begeleider. Hoe verliep start in de nieuwe groep, eventuele vragen n.a.v. de groepsoverdracht worden gesteld.

In alle groepsbesprekingen wordt besproken:
-Terugblik op de afgelopen periode a.d.h.v. de afspraken vanuit de leerlingenzorg- en toets kalender.
-In de module zelfevaluatie van het CITO-LOVS (wordt Leerling In Beeld) bekijken we van de afgenomen toetsen de dwarsdoorsnede, de groepsanalyse en de vaardigheidsgroei van de betreffende groep.
-We bekijken of de streefdoelen behaald zijn.
-Welke acties zijn er nodig op groepsniveau? Is er bijvoorbeeld uitbreiding van leertijd nodig? Zo ja, wordt dit opgenomen in het groepsplan.
-Welke acties zijn er nodig op kindniveau? Deze acties worden beschreven in ParnasSys.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Om ook voor meer- en hoogbegaafde leerlingen een passend onderwijsaanbod te verzorgen is het belangrijk deze leerlingen te signaleren. Naast informatie vanuit peuterspeelzaal, ouders en/ of observaties in de klas, gebruiken we op BS de Windwijzer het instrument DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid). Voor alle leerlingen wordt in de groepen 1, 3 en 5 de quickscan afgenomen. Indien uw kind vanuit deze quickscan als mogelijke doelgroep-leerling naar voren komt, wordt met de ouders contact opgenomen om de signalering gezamenlijk verder af te ronden en te bespreken. Samen met de specialist (hoog)begaafdheid wordt indien nodig een passend onderwijsaanbod gemaakt.enomen wordt. Op deze manier krijgt het kind de toets afgenomen die past bij zijn niveau en zal niet meer over- of ondervraagd worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Er wordt door meerdere leerkrachten en de intern begeleiders gesproken over het schooladvies. Het schooladvies is belangrijk bij de schoolkeuze. Onze leerkrachten hebben meestal een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties van doorslaggevend belang, maar ook zijn of haar persoonlijkheid, de zin in studeren, de wil zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Het advies bespreken we met ouders en leerling. Op grond van dit advies vindt aanmelding (door ouders) plaats.

Kansrijk schooladvies: Het ministerie van OCW vraagt scholen om ‘kansrijk’ te adviseren. De minister vindt het belangrijk dat leerlingen het voordeel van de twijfel krijgen en op de plek terecht komen die het beste past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Er is op De Windwijzer kansrijk geadviseerd, met in achtneming van alle beschikbare bronnen en informatie.

De volgorde van advies tot overdracht met VO is als volgt:
-Kansrijk schooladvies (op basis van rijke data)*
-Eindtoets 
-Eventuele heroverweging advies (bij een hogere eindtoetsscore)*
-Overdracht met VO

*Wanneer ouders vragen of twijfels hebben over het advies of een eventuele heroverweging wordt in gesprek gegaan met de leerkracht. Wanneer twijfels blijven bestaan kan de intern begeleider en de directeur meekijken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid bieden en voelen, daarbij mogen zijn wie je bent, zijn belangrijke aspecten om jezelf te ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen.

We vinden het fijn dat ouders hun kinderen aan onze expertise toevertrouwen. Het is van groot belang om als ouders en school in wederzijds vertrouwen samen te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar de kinderen, groeit het zelfvertrouwen. Ook als collega’s hebben we vertrouwen in elkaar; dit wordt ervaren in de goede, gelijkwaardige samenwerking.

Op school ontmoet je leeftijdgenoten, het is een plek waar je kennis maakt met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen in onze samenleving. Leerlingen krijgen de ruimte om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken. Ook worden zij gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen. 

-----

Onze kernwaarden zijn richtinggevend voor de wijze waarop wij ons burgerschapsonderwijs vormgeven. We vinden het belangrijk dat kinderen vaardigheden leren die ze nodig hebben om met veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid te participeren in de maatschappij. Er is schooljaar 2022-2023 een aandachtsfunctionaris burgerschap gekozen vanuit het team. Er is een kwaliteitskaart ontwikkeld waarin alle activiteiten op school, passend bij burgerschap, zijn vastgelegd. De aandachtsfunctionaris monitort en borgt het burgerschapsonderwijs op De Windwijzer en zorgt dat de school aansluit bij actuele ontwikkelingen rondom dit thema. Meer informatie over burgerschap & sociale cohesie leest u hier: Burgerschap & Sociale cohesie

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elk jaar bekijkt de inspectie de resultaten van de school en volgt de ontwikkelingen. We hebben al jaren een basisarrangement. Dit houdt in dat onze resultaten als voldoende worden beoordeeld door de inspectie In afzonderlijke jaarplannen zijn de ontwikkelingen gepland, uitgevoerd, geëvalueerd, waar nodig bijgesteld en in documenten vastgelegd. Dit cyclische proces herhaalt zich elk schooljaar. Het in 2020 geplande inspectiebezoek  thema: overgang PO _VO) was in deze cyclus het laatst plaatsgevonden bezoek en werd -bijgevolg de Covid maatregelen via beeldscherm afgenomen.

Terug naar boven