Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Egstraat 20 6418 JA Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Het team

Toelichting van de school

Ons lerarenteam is een goede mix van ervaren en enthousiast, leerkrachten en onderwijsondersteunters (OWO), jong en iets ouder.  Er zijn verschillende specialismen vertegenwoordigd in ons team: IB (zorg en begeleiding), meer- en hoogbegaafden, rekenen en gedrag. Ook ons onderwijs is 'eigentijds'. Goed onderwijs in een veilige sfeer is voor ons het uitgangspunt. Dit willen we vooral bereiken door aandacht te hebben voor een effectieve en efficiënte instructie gekoppeld aan een goed klassenmanagement. In het onderwijs werken we samen in leerpleinen. Leerplein 1: de kleuters. Leerplein 2: groep 3, 4 en 5. Leerplein 3: Groep 6, 7 en 8. Uitgangspunt bij het werken in de leerpleinen is samen waar het kan en alleen waar het moet. Hierdoor is het mogelijk extra zorg en aandacht te schenken aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Indien nodig werken wij met individuele en afbuigende leerlijnen voor leerlingen die het groepsonderwijs niet kunnen volgen. De Windwijzer biedt kinderen persoonlijke en duurzame ontwikkelingskansen binnen een veilige, eigentijdse en uitdagende omgeving, met als uitgangspunt:

VEILIGHEID - VERTROUWEN - VERANTWOORDELIJKHEID:      Samen..... ZELF wijzer !

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht door omstandigheden niet aanwezig is, probeert school intern voor vervanging te zorgen. Ook werken we als scholencluster Heerlen samen en proberen zo een oplossing te vinden. Als de afwezigheid  langer duurt en intern niet in te vullen is, zal -wisselend- een groep leerlingen thuisblijven.

Voor lang durende vervanging, zoals bij zwangerschapsverlof, is is het uitgangspunt vervanging te bieden. Mocht er geen leerkracht beschikbaar zijn om te vervangen kan een extra onderwijsondersteuner ondersteuning bieden.

Op de website van INNOVO leest u hoe INNOVO omgaat met de gevolgen van het lerarentekort.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 ‘Anders organiseren’‘

Anders organiseren’ van het onderwijs is een belangrijk speerpunt in het strategisch beleid van Innovo. De belangrijkste reden om het onderwijs ‘anders te organiseren’ is het realiseren van meer passend onderwijs. Allerlei onderzoeken en ervaringen wijzen uit dat het traditionele leerstofjaarklassensysteem beperkingen heeft in het bieden van passend onderwijs. Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde wijze en in hetzelfde tempo, omdat ze toevallig in hetzelfde jaar geboren zijn.

Onderwijs in leerpleinen

Op weg naar het werken vanuit de vernieuwde visie, is sprake van een aantal aanpassingen in de schoolorganisatie  De kinderen in leerplein 1 starten, eten en sluiten de dag samen af in de stamgroep en hebben daarbij een vaste leerkracht als aanspreekpunt. Het uitgangspunt is dat kinderen één stamgroep en meerdere instructiegroepen hebben. In het leerplein werken de leerkrachten en onderwijsondersteuners samen om het onderwijs voor de kinderen zo passend mogelijk te maken. Diverse vakken worden groep overstijgend aangeboden instructie en verwerkingsblokken. 

In leerplein 2 en 3 wordt gewerkt volgens de filosofie: 'samen waar het kan en alleen waar het moet'. Door onderwijsondersteuners in te zetten binnen het leerplein is er meer flexibiliteit in de organisatie. De leerkrachten en onderwijsondersteuners werken nauw samen on het onderwijs aan de leerlingen binnen het leerplein te verzorgen. De bezetting (leerkracht-uren en ondersteuners) in de leerpleinen is verder uitgebreid. Hiervoor maken we -ook- gebruik van de additionele NPO middelen vanuit de overheid en kwaliteitszorg-middelen LEA (lokale educatieve agenda) vanuit gemeente Heerlen.

De Schakelklas

Basisschool De Windwijzer maakt gebruik van de subsidieverlening beleidsregel subsidiëring extra leertijd, die de gemeente Heerlen beschikbaar heeft gesteld. Door extra leertijd willen wij het talent van leerlingen met een forse taalachterstand optimaal ontwikkelen, waardoor zij het vervolgonderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun mogelijkheden. De doelgroep bestaat uit leerlingen die een taalachterstand hebben van minimaal één jaar. Elk schooljaar wordt opnieuw bekeken welke leerlingen hier het meeste baat bij hebben. Ouders/verzorgers van deelnemende leerlingen worden vooraf geïnformeerd en gedurende het proces op de hoogte gehouden. Gedurende schooljaar 2023-2024 zal de Schakelklas geïntegreerd worden ingezet in de groepen 5 en 6 om de doorstroom naar hogere groepen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De selectie van de leerlingen gebeurt door de leerkrachten van de betreffende groepen in afstemming met de Intern Begeleider die samen met de leerkracht de ontwikkelingen monitort.

Burgerschap

Er wordt schooljaar 2023-2024 een aandachtsfunctionaris burgerschap gekozen vanuit het team. Deze persoon ontwikkelt een kwaliteitskaart, waarin alle activiteiten op school, passend bij burgerschap, worden vastgelegd. De aandachtsfunctionaris monitort en borgt vervolgens het burgerschapsonderwijs op De Windwijzer en zorgt dat de school aansluit bij actuele ontwikkelingen rondom dit thema.
Meer informatie over burgerschap & sociale cohesie leest u hier: Burgerschap & Sociale cohesie.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html


Jaarlijks verantwoorden we de wettelijke onderwijstijd, vakanties, vrije dagen en studiedagen bij de MR.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel. Basisondersteuning omvat vier ankerpunten.

De vier ankerpunten zijn: 

1.Kwaliteitsstandaard

Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op de “zorgindicatoren” van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie

2.Planmatig en handelingsgericht werken

In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken geformuleerd.

3.Specifieke ondersteuning

De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

4.Ondersteuningsstructuur

Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners) tijdig, flexibel en adequaat kan ontsluiten. De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod.  Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen. 

Voor meer informatie over ons SOP: zie school website en de bijlage hieronder.

-Klik op onderstaande links voor meer informatie: http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

http://www.passendonderwijszuid.nl/

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Er is een kwaliteitskaart meer -en hoogbegaafdheid ontwikkelt door de specialist op dit gebied. De werkwijze is in schooljaar 2022-2023 geïmplementeerd en wordt schooljaar 2023-2024 geborgd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang naar 16 uren -  kansen voor ons  peuter / kleuter – Plein  

Per 1 augustus 2020 wordt 16 uurs peuteropvang aangeboden (4 dagdelen). Deze uitbreiding is een wettelijke opdracht die vanuit Gemeente door POVH  voor alle kinderen van 2-4jr wordt aangeboden.

In het koppeloverleg tussen peuteropvang en de school zijn hierover afspraken gemaakt en mogelijkheden gevonden op ons kleuter / peuterplein verder vorm te geven. De woensdag ochtend zal door ons koppel gebruikt worden om 1 x per 14 dagen van 11.00 uur tot 11.30 de kleuters en peuters samen te laten werken. Verder zal er alle dagen door POVH gebruik worden gemaakt van de speelzaal.  Zo hebben we dat ook in het rooster gezet met daarbij de aantekening dat als het nodig is bijvoorbeeld bij regenweer, in overleg met POVH hiervan kan worden afgeweken.   

-contactgegevens Peuterspeelzaal  en Butenschoolse Opvang: 

BSO de Windwijzer

Egstraat 20

6418 JA Heerlen

T. 045-5716277

bsowindwijzer@humankind.nl   locatieleiding: Janina de Lang  janinadelang@humankind.nl  

- BSO coördinator vanuit school: Eva van Staveren 

-contactgegevens PSZ ‘t Baanbengelke:

Egstraat 20, 6418 JA Heerlen

T. 06-53517648   info@povh.nl

Terug naar boven