Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Egstraat 20 6418 JA Heerlen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Windwijzer

Het team

Toelichting van de school

Ons lerarenteam is een goede mix van ervaren en enthousiast, leerkrachten en onderwijsondersteunters (OWO), jong en iets ouder.  We hebben geen vakleerkrachten maar wel verschillende specialismen in ons team: IB (zorg en begeleiding), taal-leesspecialist, video interactie begeleiding, meer- en hoogbegaafden, gedrag. Ook ons onderwijs is 'eigentijds'. Gedegen onderwijs is voor ons het uitgangspunt. Dit willen we vooral bereiken door aandacht te hebben voor een effectieve en efficiënte instructie gekoppeld aan een goed klassenmanagement. We organiseren het onderwijs steeds meer in de LEERPLEINEN, dus groeps doorbroken. (Leerplein 1: 1-3; Leerplein 2: 4-6; Leerplein 3: 7-8)  Hierdoor is het mogelijk extra zorg en aandacht te schenken aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dat doen wij ook in de plus-klas. Indien nodig werken wij met individuele en afbuigende leerlijnen voor leerlingen die het groepsonderwijs niet kunnen volgen. De Windwijzer biedt kinderen persoonlijke en duurzame ontwikkelingskansen binnen een veilige, eigentijdse en uitdagende omgeving, met als uitgangspunt:

VEILIGHEID - VERTROUWEN - VERANTWOORDELIJKHEID:      Samen..... ZELF wijzer !

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht door omstandigheden niet aanwezig is, tracht school intern voor vervanging te zorgen. Ook werken we als scholencluster Heerlen samen en proberen zo een oplossing te vinden. Als de afwezigheid  langer duurt en intern niet in te vullen is, zal -wisselend- een groep leerlingen thuisblijven.

Voor lang durende vervanging, zoals bij zwangerschapsverlof, is wel vervanging beschikbaar.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 ‘Anders organiseren’‘

Anders organiseren’ van het onderwijs is een belangrijk speerpunt in het strategisch beleid van Innovo. De belangrijkste reden om het onderwijs ‘anders te organiseren’ is het realiseren van meer passend onderwijs. Allerlei onderzoeken en ervaringen wijzen uit dat het traditionele leerstofjaarklassensysteem beperkingen heeft in het bieden van passend onderwijs. Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde wijze en in hetzelfde tempo, omdat ze toevallig in hetzelfde jaar geboren zijn.

Onderwijs in leerpleinen

Op weg naar het werken vanuit de vernieuwde visie, is sprake van een aantal aanpassingen in de schoolorganisatie  De kinderen starten, eten en sluiten de dag samen af in de stamgroep en hebben daarbij een vaste juf als aanspreekpunt. Het uitgangspunt is dat kinderen één stamgroep en meerdere instructiegroepen hebben. In het Leerplein werken de leerkrachten en onderwijsondersteuners samen om het onderwijs voor de kinderen zo passend mogelijk te maken. Diverse vakken worden groep overstijgend aangeboden instructie en verwerkingsblokken. Komend jaar werken  -vanuit de opgedane ervaringen in de "pilots",verder  in Leerplein 2 (stamgroepen 4- 5 -6) en Leerplein 3 (stamgroepen  7 - 8) De bezetting (leerkracht-uren en ondersteuners) in de Leerpleinen is verder uitgebreid. Hiervoor maken we -ook- gebruik van de additionele middelen NPO, van de overheid en kwaliteitszorg-middelen LEA (lokale educatieve agenda) vanuit gemeente Heerlen.


Schakelklas

Vanaf augustus 2006 realiseren gemeenten in overleg met de scholen en hun besturen Schakelklassen. Dit gebeurt in het kader van het onderwijs achterstanden beleid .Overwegende, dat extra leertijd bij leerlingen met een forse taalachterstand optimaal ontwikkeld wordt, waardoor zij het vervolgonderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun mogelijkheden. 

Bij de inrichting gaan we van de volgende uitgangspunten uit: 

-Een deeltijdschakelklas is bestemd voor leerlingen van de groepen 3 tot en met 7.

-Leerlingen krijgen wekelijks (ca. 320 uur per jaar) intensief taalonderwijs in de schakelklas.

-De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 14 leerlingen.

 -De leerlingen volgen een volledig schooljaar onderwijs in de schakelklas.

-Het lesprogramma moet zodanig worden ingericht dat het ontwikkelingsproces van de leerling niet wordt onderbroken en er afstemming is met het lesprogramma in de reguliere groep.

-Tussentijdse in- en uitstroom is alleen mogelijk wanneer de leerling tijdens het schooljaar nieuw op school komt of de basisschool verlaat. 

Wij organiseren de schakelklas GEINTEGREERD in het aanbod van Leerplein 2 en 3. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

Jaarlijks leggen we de urenberekening schooltijden ter instemming voor aan de M.R.

Daarbij verantwoorden we de wettelijke onderwijstijd, vakanties, vrije dagen en studiedagen in het kader van schoolontwikkeling

 In de bijlage "Urenberekening, vakanties en vrije dagen"  staat de berekening van die onderwijstijd (instemming MR: juni 2021)

alle vakanties, vrije dagen en studiedagen (kinderen vrij) vindt u terug in onze INFORMATIEGIDS.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel. Basisondersteuning omvat vier ankerpunten.

De vier ankerpunten zijn: 

1.Kwaliteitsstandaard

Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op de “zorgindicatoren” van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie

2.Planmatig en handelingsgericht werken

In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken geformuleerd.

3.Specifieke ondersteuning

De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

4.Ondersteuningsstructuur

Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners) tijdig, flexibel en adequaat kan ontsluiten. De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod.  Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen. 

Voor meer informatie over ons SOP: zie school website en de bijlage hieronder.

-Klik op onderstaande links voor meer informatie: http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

http://www.passendonderwijszuid.nl/

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang naar 16 uren -  kansen voor ons  peuter / kleuter – Plein  

Per 1 augustus 2020, wordt  16 uurs peuteropvang  aangeboden. Deze uitbreiding is een wettelijke opdracht die vanuit Gemeente door POVH  voor alle kinderen van 2-4jr wordt aangeboden.

In ons koppeloverleg zijn hierover afspraken gemaakt en mogelijkheden gevonden op ons kleuter / peuterplein verder vorm te geven.   De woensdag ochtend zal door ons koppel gebruikt worden om 1 x per 14 dagen van 11.00 uur tot 11.30 de kleuters en peuters samen te laten werken. Verder zal er alle dagen door POVH gebruik worden gemaakt van de speelzaal.  Zo hebben we dat ook in het rooster gezet met daarbij de aantekening dat als het nodig is bijvoorbeeld bij regenweer, in overleg met POVH hiervan kan worden afgeweken.   

-contactgegevens Peuterspeelzaal  en Butenschoolse Opvang: 

BSO de Windwijzer

Egstraat 20

6418 JA Heerlen

T. 045-5716277

bsowindwijzer@humankind.nl   locatieleiding: Janina de Lang  janinadelang@humankind.nl  

- BSO coördinator vanuit school: Eva van Staveren 

-contactgegevens PSZ ‘t Baanbengelke:

Egstraat 20, 6418 JA Heerlen

T. 06-53517648   info@povh.nl

Terug naar boven