Basisschool Sint Tarcisius

Bekkerveld 30 6417 CM Heerlen

Schoolfoto van Basisschool Sint Tarcisius

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina's met het SchoolVenster van basisschool St. Tarcisius in Heerlen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we als school een toelichting bij de cijfers, de gepresenteerde feiten en de informatie over de schoolprestaties.

http://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Activerende Directe Instructie
  • Samen
  • Verantwoordelijkheid
  • Creatief
  • Positieve bekrachtiging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per schooljaar bekijken we per leerjaar of instroom in een groep mogelijk is, dit staat beschreven in ons document aanmelding en toelating en is o.a. afhankelijk van groepsgrootte en postcode.

Op onze school wordt er voorafgaand aan de aanmelding een kennismakingsgesprek met ouders gevoerd. Indien ouders beslissen om tot aanmelding over te gaan, vullen zij op het moment dat het kind 3 jaar is het aanmeldformulier in. Indien uw kind tussentijds instroomt wegens verhuizing, nemen wij voorafgaand aan besluit tot toelating altijd contact op met de vorige basisschool. Wij nemen geen kind aan van een andere school als uit informatie van die school en/of testgegevens een verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs blijkt of een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of wanneer er lopende onderzoeken zijn. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust volgens de wet bij het bevoegde gezag (het bestuur van de school). In de dagelijkse praktijk ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de directeur.

Hoewel onze school een katholieke signatuur heeft, worden in principe leerlingen van elke geloofsovertuiging bij ons toegelaten. Ouders die hun kind bij ons aanmelden dienen de identiteit en de traditie van de school te onderschrijven c.q. te respecteren.

https://www.innovo.nl/regels-voor-aanmelding-en-toelating.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
452
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 08:15 uur start de inloop. De lesdag begint voor alle groepen om 08:30 uur en eindigt om 14:30 uur. Alle kinderen hebben op woensdag school tot 12:15 uur en 's middags vrij. 

's Ochtends hebben de kinderen 15 minuten pauze, ze kunnen dan ook hun tussendoortje eten.

Gedurende de middagpauze eten de kinderen hun lunch in de klas. Na het eten is er gelegenheid om buiten te spelen of om binnen spelletjes te doen bij slecht weer. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden. 

https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html 

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven