Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Mijnzetellaan 4 6412 EN Heerlen

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
 • Basisschool de Wegwijzer biedt Kernwaardengericht onderwijs. Wij gaan uit van de kernwaarden: Samen Groeien naar Geluk.
 • Betekenisvolle hoeken op het leerplein van unit 1.
 • Op het leerplein hebben de leerlingen de mogelijkheid om de lesstof zelfstandig te verwerken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Jaarlijks maken wij een analyse van de Centrale Eindtoets en desbetreffende opbrengsten. Samenvattend kunnen wij concluderen dat van de 9 getoetste onderdelen er 8 bovengemiddeld scoorden in schooljaar 2018-2019. Woordenschat scoorde net onder het gemiddelde. Wij zijn erg trots op alle behaalde resultaten. Leerlingen scoren ver boven de inspectienorm, maar ook boven onze verwachtingen. Hierdoor hebben wij een aantal acties die we komend schooljaar willen uitvoeren. De volgende acties worden in schooljaar 2020-2021 uitgevoerd:

- Taal: betekenisvol aandacht geven aan teksten in combinatie met woordenschat. Dit gebeurt schoolbreed door het nascholingstraject 'Door lezen de wereld ontmoeten'. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan verschillende tekstsoorten en de leesmotivatie door in te zetten op een betekenisvolle context. Hierbij staat het hebben van leesplezier voorop. Daarnaast maken we gebruik van Nieuwsbegrip XL. Er kan zowel op papier als digitaal geoefend en verwerkt worden. Tevens proberen we de mondelinge taalvaardigheid te vergroten door kinderen veel te laten verwoorden en gerichte vragen te stellen en daarbij samenwerkende opdrachten te laten uitvoeren.

- Toetsresultaten: we gaan onderzoeken waardoor het komt dat de eindtoetsuitslagen van Route 8 geregeld hoger uitvallen dan de resultaten die we gedurende de jaren zien op LVS-toetsen. We vermoeden dat dit  te maken heeft met het adaptieve karakter van Route 8 en de kortere afnametijd in vergelijking met de LVS-toetsen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school maken wij gebruik van de door Cito ontwikkelde toetsen om de resultaten van onze leerlingen goed in beeld te brengen. De behaalde resultaten kunnen we onder andere vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere basisscholen in ons land. We zien zo of ons onderwijs de kwaliteit heeft die wij willen bieden. Op de website (www.bswegwijzer.nl) vindt u enkele recente schoolgegevens van het Citoleerlingvolgsysteem.

Onze school heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet gericht op borging en verbetering van de beoogde kwaliteit van onze dienstverlening. Dit heeft geleid tot de volgende opbrengsten:

 • Diepteanalyse: de groep- en trendanalyses worden jaarlijks gemaakt en besproken met het team;;
 • Collegiale consultaties m.b.v. het reflectiekwadrant de vier sleutels van een effectieve les;
 • Klassenconsultaties MT-leden m.b.v. reflectiekwadrant de vier sleutels van een effectieve les en het Triqs observatiesysteem;
 • Nascholing rekenen (Op ons kun je rekenen) door Bureau Wolters in samenwerking met Ger Ramakers;
 • Nascholing lezen (maak van lezen je toppriotiteit) (Door Lezen de Wereld Ontmoeten) door Linda Vaessen;
 • Flitsbezoeken;
 • Het bespreken van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers met directie/ met elkaar;
 • Vertaalcirkel tijdens het rekenonderwijs;
 • Scholing onderwijsondersteuners t.a.v Executieve Functies;
 • Goede- en actuele methodes voor taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen, Engels en technisch lezen;
 • Keuzes durven te maken m.b.t. de doelen die vanuit deze methode worden aangeboden en cruciale doelen gebaseerd op leerlijnen;
 • De aanschaf van nieuwe laptops, chromebooks en Prowise borden;
 • Nascholing op het gebied van betekenisvol lezen, digitalisering, Passend Onderwijs, specialisaties, Onderwijs anders Organiseren, bedrijfshulpverlening en diverse individuele scholingstrajecten;
 • Kernwaardengerichtonderwijs.

Een overzicht is op te vragen bij de directie van onze school.

Zie schooljaarverslag 2019-2020: https://bswegwijzer.nl/ouders/schooldocumenten

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advisering door collega's binnen de unit is samenspraak met IB en directie:

Doordat we werken in units zijn meerdere professionals betrokken bij de ontwikkeling van de leerlingen en is er structureel overleg tussen de professionals m.b.t. de ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen. Het schooladvies is een gezamenlijk advies waarbij de leerling profiteert van het feit dat meerdere professionals kansrijk kijken naar de mogelijkheden van de leerling. 

Het voorgenomen advies wordt gegeven eind groep 6 en bijgesteld in groep 7.

Het schooladvies wordt gegeven in groep 8 voorafgaand aan de eindtoets.

De adviezen worden kansrijk gegeven en zijn gebaseerd op de resultaten van de afgelopen jaren (CITO LOVS), de werkhouding/ executieve functies en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling

Bezwaarprocedure: Ouders krijgen een begeleidende brief waarin de bezwaarprocedure wordt uitgelegd. Ouders, leerkracht en intern begeleiding gaan in gesprek. Indien nodig wordt een gesprek met directie gepland.

De school adviseert kansrijk. Er wordt een warme overdracht speciaal georganiseerd, waarbij leerling-ouders-po en vo aanwezig is. De leerling krijgt de mogelijkheid geboden om zichzelf te presenteren tijdens dit gesprek.

Wij zijn als team trots op alle behaalde resultaten. Leerlingen scoren conform onze verwachtingen en de adviezen sluiten aan op de adviezen die wij als school gegeven hebben. Dit komt ook omdat wij de kinderen vanaf het begin van hun schoolloopbaan volgen met CITO LOVS en dit weergeven in een OPP trap per kind vanaf groep 3. Dit beeld nemen wij mee in onze advisering samen met het totale beeld van het kind.

Meer informatie wordt weergeven in ons V.O. protocol (zie www.bswegwijzer.nl)

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie bezoek: Ruimte in meesterschap

Op 26 november 2019 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan basisschool De Wegwijzer. Het inspectiebezoek stond in het teken van Ruimte in Meesterschap. De onderwijsinspectie heeft dit onderzoek uitgevoerd om informatie op te halen over de relatie tussen strategisch HRM, werkbeleving en onderwijskwaliteit. Deze informatie vormt een van de bronnen voor de 'Staat van het Onderwijs', die jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast heeft de inspectie met dit bezoek invulling gegeven aan de afspraak om elke basisschool in Nederland tenminste een keer in de vier jaar te bezoeken. Het lukt BS de Wegwijzer goed om met een relatieve hoge schoolweging en met een hoog percentage leerlingen met een schoolgewicht goed te scoren. De scores die worden behaald ten aanzien van de referentieniveaus (99,6 % van de leerlingen behaald 1F en 69,2 % van de leerlingen behaald 1S/2F) zijn ruim boven het landelijk gemiddelde en zeer ruim in vergelijking met scholen met vergelijkbare schoolweging. Inspecteur van Herpt geeft aan dat de school dit prima doet en hiermee een voorbeeld is voor andere scholen. 
Het volledige verslag van het inspectie bezoek kunt u vinden op onze website (www.bswegwijzer.nl)

Interne Audit

Op 20 juni 2017 werd onze school bezocht door collega’s van andere Innovo scholen. Zij hebben gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs. Zij hebben klassenobservaties uitgevoerd, werkprocessen bekeken en gesprekken met diverse personeelsleden gevoerd. Het auditteam constateerde dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Wegwijzer in orde is. Uit het onderzoek is gebleken, dat er hard wordt gewerkt op De Wegwijzer en dat dit zichtbaar is in de organisatie. Het volledige verslag van het auditteam kunt u vinden op onze website (www.bswegwijzer.nl).  

Inspectiebezoek VVE

Op 21 maart 2016 heeft de inspectie peuterspeelzaal Kiddooh en basisschool De Wegwijzer bezocht. Het onderzoek is gedaan vanwege het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De inspectie monitort in 2013 en 2015/2016 de kwaliteit van VVE in de 37 grote gemeenten (G37). VVE is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in groep 3 van het basisonderwijs. De Inspectie van het Onderwijs constateert dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie op peuterspeelzaal Kiddooh en basisschool De Wegwijzer grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken, dat de VVE-locatie voldoende scoort. Het volledige verslag van de onderwijsinspectie kunt u op internet vinden, door op de volgende link te klikken: http://www.owinsp.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/1668/?pagina=1&zoekterm=basisschool%20De%20Wegwijzer%20Heerlen


Terug naar boven