Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Mijnzetellaan 4 6412 EN Heerlen

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
 • Basisschool de Wegwijzer biedt Kernwaardengericht onderwijs. Wij gaan uit van de kernwaarden: Samen Groeien naar Geluk.
 • Betekenisvolle hoeken op het leerplein van unit 1.
 • Op het leerplein hebben de leerlingen de mogelijkheid om de lesstof zelfstandig te verwerken.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen van het verlof waarop het personeel recht heeft, worden intern opgelost. Dit lukt echter niet altijd. Er wordt dan naar andere oplossingen gezocht. We denken hierbij aan de inzet van vrij geroosterde leerkrachten met andere taken, groepen samenvoegen, alternatief lesprogramma en in uiterste noodzaak leerlingen vrij geven. De opvang voor de leerlingen is echter gegarandeerd.  

Eerste dag geen vervanging

De directie zorgt altijd voor een oplossing, zodat de kinderen niet naar huis worden gestuurd zonder dat de ouders een dag de tijd hebben gehad om een oplossing te vinden. Oplossingen die kunnen worden toegepast:

 • Onderwijsondersteuner inzetten.
 • LIO-stagiaire inzetten.
 • Leerlingen verdelen over overige groepen.
 • Gebruikmaken van mogelijkheden binnen het concept Onderwijs Anders Organiseren.
 • IB-er voor de klas (maximaal voor één dagdeel).
 • Directielid voor de klas (maximaal voor één dagdeel). 

Tweede en volgende dag(en) geen vervanging

Interne reorganisatie, inzet cluster collega of kinderen naar huis.

- Directie maakt de afweging of een interne reorganisatie of de inzet van een clustercollega mogelijk is of dat een groep kinderen thuis blijft.

- Randvoorwaarde: de IB-er of directeur worden niet ingezet voor vervanging om essentiële taken in de school niet in gevaar te brengen.


Per school wordt een afweging gemaakt of opvang mogelijk is;  

 • Personeel alleen extra uren laten werken op basis van vrijwilligheid. 
 • Personeel eventueel naar een andere groep na overleg in het team.  
 • Verdelen van groepen zoveel mogelijk voorkomen i.v.m. onderwijskwaliteit.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Begin schooljaar 2021-2022 telt onze school ± 225 leerlingen. Door de maandelijkse instroom van nieuwe leerlingen varieert dit aantal voortdurend. Deze leerlingen zijn verdeeld over 3 units en 12 groepen:

 • Unit 1: startklas, groep 1/2a, groep 1/2b, groep 1/2c, groep 2/3 en groep 2/3.
 • Unit 2: groep 4/5a, groep 4/5b, groep 4/5c
 • Unit 3: groep 6, groep 7 en groep 8

We richten onze units en groepen flexibel in zodat we het beste onderwijs op maat kunnen bieden en waardoor de leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijkheid zijn voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast maakt een flexibele schoolorganisatie het mogelijk om het tekort aan personeel (bij afwezigheid van medewerkers) dusdanig op te vangen dat de kwaliteit van onderwijs hier niet onder leidt. 

Bij de samenstelling van de groepen streven wij ernaar om de groepen 1/2 zo klein mogelijk te houden en de richtlijnen van VVE ten aanzien van groepsgrootte te handhaven. We werken met gecombineerde groepen 1/2 en 2/3, omdat dit mogelijkheden biedt aan jonge kinderen om op spelenderwijze van elkaar te leren. Tevens biedt dit organisatorische voordelen t.a.v. de instroom van 4-jarige kleuters en kunnen we alle kleutergroepen relatief klein houden. In de groepen 4/5 wordt er uitgegaan van een heterogene stamgroep, waarbij er instructie op maat wordt gegeven in een kleine groep. De verwerking vindt plaats op het leerplein onder toeziend oog van de onderwijsondersteuner.  In de groepen 6-7-8 werken we nog met een klassikale instructie maar vindt er wel verwerking en afstemming plaats op de leerpleinen. 

Startklas

De startklas is voor leerlingen waarbij twijfels zijn ten aanzien van het volgen van het reguliere onderwijsaanbod. Leerlingen uit deze groep krijgen les van een gespecialiseerde leerkracht. Deze leerkracht onderzoekt of er kansen zijn voor de leerling om uiteindelijk toch in het reguliere basisonderwijs in te stromen of dat een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk is. Door kinderen deze kans te bieden, worden zij niet meteen verwezen. De startklas wordt vier dagen per week vormgegeven en heeft als doel om te onderzoeken of meer leerlingen door deze onderwijssetting onderwijs nabij thuis kunnen volgen en onderzoeken we of we de toestroom naar het S(B)O kunnen verkleinen. 

Taalstimulering

De doorkijk (overzicht van onze leerlingpopulatie) laat zien, dat op Basisschool De Wegwijzer veel kinderen starten met een taalachterstand. Deze leerlingen bieden wij extra ondersteuning door middel van een uitgebreider taalaanbod, naast het taalaanbod dat door de leerkracht in de klas gegeven wordt. De activiteiten worden begeleid door een leerkracht of onderwijsondersteuner. De intern begeleider zorgt, in afstemming met externe specialisten, voor een kwalitatief goede invulling van de taalstimulering. De ontwikkeling van deze leerlingen wordt gevolgd tijdens de voortgangscontrole bespreking. De ouders van de leerlingen die deelnemen aan het taalstimuleringsprogramma worden geïnformeerd en uitgenodigd om een keer deel te nemen aan dit extra aanbod.  Leren in een betekenisvolle context vormt het uitgangspunt van de taalstimulering. De leerkrachten proberen o.a. door kindvolgend mee te spelen in de hoeken kinderen uit te stimuleren om talig bezig te zijn. 

Schakelklas

Basisschool De Wegwijzer maakt gebruik van de subsidieverlening beleidsregel subsidiëring extra leertijd 2018-2022, die de gemeente Heerlen beschikbaar heeft gesteld. Door extra leertijd willen wij het talent van leerlingen met een forse taalachterstand optimaal ontwikkelen, waardoor zij het vervolgonderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun mogelijkheden. De doelgroep bestaat uit leerlingen die een taalachterstand hebben van minimaal één jaar. Elk schooljaar wordt opnieuw bekeken welke leerlingen hier het meeste baat bij hebben. Ouders/verzorgers van deelnemende leerlingen worden vooraf geïnformeerd en gedurende het proces op de hoogte gehouden. Gedurende schooljaar 2020-2021 zal de Schakelklas worden ingezet in groep 4/5 om de doorstroom naar hogere groepen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De selectie van de leerlingen gebeurt door de leerkrachten van groep 4/5 in afstemming met de Intern Begeleider. Er wordt een operationeel jaarplan opgesteld, waarin de ontwikkelingen van de schakelklas worden gemonitord.  

IMC-basis

Wij streven ernaar om het wereldoriënterend onderwijs geïntegreerd en betekenisvol aan te bieden in samenhang met de omgeving en de wijk. We willen leerlingen levensecht laten leren in contact met externen en buiten de muren van de school. Om dit te realiseren maken wij in groep 7 en 8 gebruik van IMC-basis. IMC-basis is gebaseerd op de pijlers democratie, participatie en identiteit. De coördinator van IMC-basis zorgt voor een aanbod (gebaseerd op leerlijnen), waarbij mensen vanuit het bedrijfsleven gastlessen komen geven. De leerkrachten stemmen het onderwijs van de vakken van wereldoriëntatie, taal, rekenen, 21-eeuwse vaardigheden en burgerschapsonderwijs af op het aanbod van IMC-basis. De school zal deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek ten dienste van IMC-basis. De eerste onderzoeken tonen aan dat de leerlingen meer zelfvertrouwen hebben tijdens toetsen en beter in staat zijn om verbindingen te leggen.

Meer informatie kunt u vinden op:  IMC Basis

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 overlappen veel vakgebieden. Bij het hoekenwerk wordt er aandacht besteed aan creatieve vorming, zintuiglijke ontwikkeling, schrijven, wereldoriëntatie, taal en rekenen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning georganiseerd is. Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen. Voor meer informatie en de SOP-webversie verwijzen wij naar onze website (www.bswegwijzer.nl).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de NPO-scan zetten we in op een versterkt VVE-beleid.

Veel kleuters hebben een NT-2 problematiek of groeien op in een lage Sociaal Economische Status (SES).De scholing “verwondering” wordt geïmplementeerd, waardoor aandacht is voor taalstimulering door de professionals.

De visie op kleuteronderwijs wordt opnieuw vastgesteld, in afstemming met peuterspeelzaal. Er wordt een keuze gemaakt voor een nieuw observatiesysteem, dat is afgestemd op de kleutervisie. Er wordt ingezet op kleine kleutergroepen en een geïntegreerd aanbod in de groepen 1-2-3 waarbij veel ruimte is voor afstemming, instructie op maat, spel in betekenisvolle hoeken en bewegend leren.

De professionals nemen deel aan de nascholing Lezen is topprioriteit, Op mij kun je rekenen en feedback geven. De kleine kleutergroepen maken het mogelijk om sneller een vertaalslag te maken naar de inrichting van de hoeken en het lesaanbod in de groepen 1-2-3. Externe begeleiding bij dit traject wordt geboden door Kimberly Rienties (MT-lid) en Eveline Havenith (externe deskundige IRISZ)

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Schatkist 3.0 als bronnenboek. De SLO doelen zijn leidend bij de thema voorbereiding. In deze methode worden de verschillende vakgebieden gebundeld binnen een thema. Elk thema duurt ongeveer 4 weken. Ouders worden door middel van themabrieven en de spelinloop geïnformeerd over het thema. Er wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de kinderen. Er is een intensieve samenwerking met de logopediste, een intensieve aanpak betreffende het woordenschatonderwijs en de leertijd voor taal wordt uitgebreid. De thema's van POVH en de groepen 1 t/m 3 zijn op elkaar afgestemd en vanuit een betekenisvolle context wordt een doorlopende ontwikkeling nagestreefd. In groep 3 worden de doelen van de methode VLL gevolgd maar aangeboden binnen het thema van de groepen 1-2. Ook hier wordt de methode als bronnenboek gebruikt en zijn de SLO doelen leidend. 

Terug naar boven