Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Mijnzetellaan 4 6412 EN Heerlen

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
 • Basisschool de Wegwijzer biedt Kernwaardengericht onderwijs. Wij gaan uit van de kernwaarden: Samen Groeien naar Geluk.
 • Betekenisvolle hoeken op het leerplein van unit 1.
 • Op het leerplein hebben de leerlingen de mogelijkheid om de lesstof zelfstandig te verwerken.

In het kort

Toelichting van de school

U kunt op deze pagina terecht voor meer informatie over Basisschool de Wegwijzer.

U vindt hier informatie over:

 • Algemeen, bijv. de organisatie van het onderwijs
 • Resultaten, bijv. de eindtoets van groep 8.
 • Waardering, bijv. het inspectierapport en de tevredenheidsonderzoeken.
 • Beleid, bijv. kwaliteitszorg en het ondersteuningsprofiel.
 • Bedrijfsvoering, bijv. personeelsbeleid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Groeien
 • Geluk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 01.02.2023 heeft onze school 236 leerlingen. Onze instroom is in sommige groepen erg groot. In samenspraak met INNOVO en de MR van onze school is er een aannamebeleid opgesteld. 

Aanvullende informatie m.b.t. aanname vindt u via INNOVO - Regels voor aanmelding en toelating

Wilt u informatie over het samenwerkingsverband. Zie dan INNOVO - Informatie samenwerkingsverbanden

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Rijke Schooldag

Gedurende lestijd bieden we aan alle leerlingen kansen voor talentenontwikkeling. Vakdocenten worden ingezet voor muziekonderwijs (groepen 1 t/m 8), bewegingsonderwijs (1x per week voor de groepen 1 t/m 3 en 2x per week voor de groepen 4 t/m 8) en creatieve vakken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor het basisonderwijs geldt dat de school een veiligheidsplan moet hebben. In dit plan staat wat de school doet aan fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). In een veiligheidsplan staat beschreven wat een school onderneemt om onder andere pesten en andere ongewenste incidenten te voorkomen. Ook staat erin hoe scholen dit controleren. Het veiligheidsplan van De Wegwijzer wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. De Wegwijzer streeft daarbij telkens naar een veilig schoolklimaat.

Anti-pestcoördinator

Twee medewerkers hebben de opleiding tot anti-pestcoördinator succesvol afgerond: Chantal Brinkman en Martine Schepers.

De schoolcontactpersoon 

De schoolcontactpersoon is de ‘wegwijzer’ binnen school bij een klacht. Op elke school binnen onze stichting is een schoolcontactpersonen aangesteld. De schoolcontactpersoon bekijkt samen met u waar u uw klacht het beste kunt neerleggen en om al dan niet een van de twee vertrouwenspersonen in te schakelen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te lossen. De schoolcontactpersoon is Kimberly Rienties.

De vertrouwenspersoon

Naast de schoolcontactpersoon zijn er ook twee onafhankelijke vertrouwenspersonen waarbij u uw verhaal kwijt kunt en waarmee u rechtstreeks - al dan niet anoniem - contact kunt opnemen (zonder eventuele tussenkomst van de schoolcontactpersonen).

De vertrouwenspersonen kennen de cultuur binnen het onderwijs en hebben veel ervaring op het gebied van klachten binnen het onderwijs. Zij kunnen reflecteren op uw situatie en u begeleiden en adviseren om de communicatie met school te behouden of te herstellen. De vertrouwenspersoon gaat eerst na of door begeleiding en advisering een oplossing kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen dat dit niet haalbaar is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de interne klachtencommissie. De klager zelf bepaalt uiteindelijk of deze een klacht wel/ niet indient bij de interne klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Uit de aard van de functie volgt dat de vertrouwenspersoon een geheim-houdingsplicht heeft, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen. De functie van vertrouwenspersoon is onverenigbaar met het lidmaatschap van de klachtencommissie.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet verbonden aan één van onze scholen.

INNOVO heeft gekozen voor twee vertrouwenspersonen: één vrouw en één man:

Amanda Klein

E info@prettigwerkenlimburg.nl

M 06-44474692

Patrick van Well

E pvwell@qccinfo.com

M 06-46631403

GCBO

INNOVO is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waaronder de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs ressorteert.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs

Postbus 3943440 AJ Woerden

E-mail: info@gcbo.nl

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Telefoon: 070 – 386 16 97

INNOVO is aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waaronder de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs ressorteert.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs

Postbus 3943440 AJ Woerden

E-mail: info@gcbo.nl

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Telefoon: 070 – 386 16 97

In de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) werken 4 klachtencommissies voor het bijzonder onderwijs samen (één loket).Het gaat om de volgende klachtencommissies:

 • de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs;
 • de klachtencommissie voor het protestants-christelijk onderwijs;
 • de klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs;
 • de klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs.

Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

 • seksueel misbruik (zedenmisdrijven);
 • seksuele intimidatie;
 • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten);
 • discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook, bijvoorbeeld over een traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs.

Klik HIER voor de vastgestelde klachtenregeling INNOVO, inclusief klachtenmeldingsformulier & vraag en antwoord.

Klik HIER voor het klachtenformulier.


Terug naar boven