Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Mijnzetellaan 4 6412 EN Heerlen

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
 • Basisschool de Wegwijzer biedt Kernwaardengericht onderwijs. Wij gaan uit van de kernwaarden: Samen Groeien naar Geluk.
 • Betekenisvolle hoeken op het leerplein van unit 1.
 • Op het leerplein hebben de leerlingen de mogelijkheid om de lesstof zelfstandig te verwerken.

In het kort

Toelichting van de school

U kunt op deze pagina terecht voor meer informatie over Basisschool de Wegwijzer.

U vindt hier informatie over:

 • Algemeen, bijv. de organisatie van het onderwijs
 • Resultaten, bijv. de eindtoets van groep 8.
 • Waardering, bijv. het inspectierapport en de tevredenheidsonderzoeken.
 • Beleid, bijv. kwaliteitszorg en het ondersteuningsprofiel.
 • Bedrijfsvoering, bijv. personeelsbeleid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Groeien
 • Geluk
 • Kernwaardengericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Als u informatie wenst over onze school, dan gaat de directie of de interne begeleiding van de school graag met u in gesprek. Als u besluit om uw zoon/dochter aan te melden, dan zijn directeur Susanne Kikken-Souren of intern begeleider Kimberly Rienties beschikbaar voor het verwerken van de aanmelding. Voor de intake kunnen ouders telefonisch of mondeling een afspraak maken.  

Aanmelding leidt niet automatisch tot inschrijving. Er wordt vooraf door ons altijd informatie over het kind ingewonnen bij de peuterspeelzaal of de school van herkomst. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel van onze school vormt hierbij het uitgangspunt. Onze zorgcommissie (interne begeleiders en directie) overlegt intern of onze school de benodigde zorg en/of expertise kan bieden. Dit wordt vervolgens beargumenteerd en aan de ouders medegedeeld. Is binnen de school de expertise voor de benodigde zorg niet of in onvoldoende mate aanwezig, dan kan de school niet overgaan tot plaatsing van de betreffende leerling. Het schoolondersteuningsprofiel is hierbij het uitgangspunt. Samen met de ouders gaan wij op zoek naar een school die deze zorg wel kan bieden, waarbij we in eerste instantie kijken naar een school binnen het Cluster Heerlen 1.

Als onze school de zorg voor het kind wel kan bieden, dan wordt de nieuwe leerling bij ons ingeschreven.  

De wet biedt de kinderen de gelegenheid om een aantal kennismakingsochtenden te laten meedraaien. Bij ons op school bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor 5 ochtenden, voorafgaand aan de vierde verjaardag. Wij overleggen dit met de ouders. Vier weken voor het einde van het schooljaar starten geen nieuwe kleuterleerlingen meer op onze school. Wij vinden deze periode namelijk niet meer geschikt om goed te kunnen starten. Deze leerlingen kunnen in het nieuwe schooljaar instromen. Leerlingen die op onze school in de reguliere groepen starten moeten zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen. Als dit niet van toepassing is, dan kan een leerling niet starten.  

Als ouders tot aanmelding overgaan, mag het kind op de dag van zijn vierde verjaardag starten in de groep. Oudere leerlingen worden zo snel als mogelijk geplaatst in de groep waar ze thuis horen. Dit kan ook in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Echter altijd pas nadat het informatie-inwinningstraject is doorlopen.  

Meer informatie vindt u op de website van schoolbestuur Innovo: https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Gedurende schooljaar 2021-2022 vindt er uitbreiding van leertijd plaats voor alle leerlingen omdat het aantal vrije vrijdagmiddagen dat is ingepland voor de leerlingen beperkt is. De uitbreiding van leertijd is gewenst om meer ruimte te creëren voor de leerlingen voor brede talentenontwikkeling. Voorgaande jaren was er een breed aanbod van naschoolse activiteiten. Deelname hieraan gebeurde op basis van inschrijving waardoor er geen gelijke kansen waren voor alle leerlingen t.a.v. talentenontwikkeling.

Uitbreiding van lestijd (40 min. per week) biedt kansen aan alle leerlingen voor talentenontwikkeling. Het aantal uren inzet van vakdocenten is verruimd waardoor vakdocenten worden ingezet voor muziekonderwijs (groepen 1 t/m 6) en bewegingsonderwijs (1x per week voor de groepen 1 t/m 3 en 2x per week voor de groepen 4 t/m 8). 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor het basisonderwijs geldt dat de school een veiligheidsplan moet hebben. In dit plan staat wat de school doet aan fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). In een veiligheidsplan staat beschreven wat een school onderneemt om onder andere pesten en andere ongewenste incidenten te voorkomen. Ook staat erin hoe scholen dit controleren. Het veiligheidsplan van De Wegwijzer wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. De Wegwijzer streeft daarbij telkens naar een veilig schoolklimaat.

Anti-pestcoördinator

Twee medewerkers hebben de opleiding tot anti-pestcoördinator succesvol afgerond: Ryan van Kalsbeek en Martine Schepers.

De vertrouwenspersoon

Aan INNOVO zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. De vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager hierbij. De klager bepaalt uiteindelijk zelf of deze een klacht al dan niet indient bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding. De vertrouwenspersonen zijn niet verbonden aan één van onze scholen. Naam en adresgegevens:

- Drs. Paul Nijpels.

Telefoon: 043 - 407 8282 / 06 – 463 459 16

E-mail:paul.nijpels@home.nl 

- Bert van Oosterbosch

Telefoon: 045 – 531 2981 / 06 – 119 270 04

E-mail: bert@bct-bv.nl

Terug naar boven